Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán thuế góp phần nhăn chặn hiện tượng trốn thuế và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TOÁN THUẾ GÓP PHẦN NGĂN
CHĂN HIỆN TƯỢNG TRỐN THUẾ VÀ
TĂNG NGUỒN THU CHO NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
Trong phạm vi hội thảo này chúng tôi xin trình bày tổng quan về sự cần thiết,
mục đích, phương pháp kiểm toán thuế và mối quan hệ giữa kiểm toán Nhà nước,
Kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và đại lý thuế - các hội viên của Hội tư vấn thuế
Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng
thời ngăn chặn các hành vi trốn tránh, gian lận tiền thuế, góp phần tăng thu
NSNN.
1. Sự cần thiết và vai trò của kiểm toán thuế
Như chúng ta đã biết thuế, phí là nguồn thu chủ yếu của NSNN. (Hiện nay thuế và
phí đã chiếm tỷ trọng trên 95% tổng nguồn thu) và ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng
thu NSNN bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 16,5% trong đó doanh nghiệp Nhà nước
hiện đang chiếm vị thế quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước 22.6%.
Vị thế quan trọng đó, được thể hiện trên cả hai phương diện: các lĩnh vực, ngành nghề
kinh tế chủ đạo và số thu đóng góp cho Ngân sách Nhà nước.
Theo số liệu thống kê hàng năm, thì số lượng doanh nghiệp Nhà nước không nhiều
khoảng 7.500/500.000 doanh nghiệp trong toàn quốc, nhưng số thu NSNN lại chiếm tỷ
trọng cao nhất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tỷ trọng số tiền thuế
đóng góp của các khu vực kinh tế so với tổng thu NSNN (không bao gồm số thu từ dầu
thô và thu tiền sử dụng đất) qua một số năm như sau:

DN Nhà nước
DN có vốn ĐTNN
DN ngoài QD

Năm 2006
(%)
35,6
19.8

Năm 2008
(%)
34,5
21,1

Năm 2009
(%)
35,9
21,7

Năm 2010
(%)
36,6
20,6

17

20,8

20,5

22,3

Số liệu trên cho thấy các khu vực kinh tế đều phấn đấu nâng cao tỷ trọng số thu
hàng năm để tạo nên nguồn lực tài chính chủ yếu của đất nước.
Tuy nhiên do công tác quản lý tài chính chưa tốt và hiệu quả kinh doanh chưa cao
nên tình trạng nợ đọng, thất thu thuế không còn là hiện tượng cá biệt trong các doanh

nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Ngoài số thuế tính tăng thêm qua
công tác thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế các cấp và thanh tra tài chính thì số
tiền thuế phát hiện tăng thêm qua kiểm toán doanh nghiệp hàng năm cũng không nhỏ.
Riêng trong năm 2009, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán báo cáo
quyết toán của 183/242 doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc 20 Tổng công ty Nhà
nước. Qua kiểm toán cho thấy: việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước ở khối
Tổng công ty Nhà nước cũng còn nhiều vấn đề cần quan tâm, làm rõ. Theo số liệu kiểm
toán thì hầu hết các đơn vị được kiểm toán đều k...
KIM TOÁN THU GÓP PHN NGĂN
CHĂN HIN TƯỢNG TRN THU
TĂNG NGUN THU CHO NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
Trong phm vi hi tho này chúng tôi xin trình bày tng quan v s cn thiết,
mc đích, phương pháp kim toán thuế và mi quan h gia kim toán Nhà nước,
Kim toán đc lp, cơ quan thuế và đi lý thuế - các hi viên ca Hi tư vn thuế
Vit Nam nhm góp phn nâng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, đng
thi ngăn chn các hành vi trn tránh, gian ln tin thuế, góp phn tăng thu
NSNN.
1. Sự cần thiết và vai trò của kiểm toán thuế
Như chúng ta đã biết thuế, phí là nguồn thu chủ yếu của NSNN. (Hiện nay thuế
phí đã chiếm tỷ trọng trên 95% tổng nguồn thu) ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng
thu NSNN bình quân giai đoạn 2006 - 2010 16,5% trong đó doanh nghiệp Nhà nước
hiện đang chiếm vị thế quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước 22.6%.
Vị thế quan trọng đó, được thể hiện trên cả hai phương diện: các lĩnh vực, ngành nghề
kinh tế chủ đạo và số thu đóng góp cho Ngân sách Nhà nước.
Theo số liệu thống kê hàng năm, thì số lượng doanh nghiệp Nhà nước không nhiều
khoảng 7.500/500.000 doanh nghiệp trong toàn quốc, nhưng số thu NSNN lại chiếm tỷ
trọng cao nhất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tỷ trọng số tiền thuế
đóng góp của các khu vực kinh tế so với tổng thu NSNN (không bao gồm số thu từ dầu
thô và thu tiền sử dụng đất) qua một số năm như sau:
Năm 2006
(%)
Năm 2008
(%)
Năm 2009
(%)
Năm 2010
(%)
DN Nhà nưc
35,6
34,5
35,9
36,6
DN có vốn ĐTNN
19.8
21,1
21,7
20,6
DN ngoài QD
17
20,8
20,5
22,3
Số liệu trên cho thấy các khu vực kinh tế đều phấn đấu nâng cao tỷ trọng số thu
hàng năm để tạo nên nguồn lực tài chính chủ yếu của đất nước.
Tuy nhiên do công tác quản lý tài chính chưa tốt hiệu quả kinh doanh chưa cao
nên tình trạng nợ đọng, thất thu thuế không còn hiện tượng biệt trong các doanh
Kiểm toán thuế góp phần nhăn chặn hiện tượng trốn thuế và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán thuế góp phần nhăn chặn hiện tượng trốn thuế và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiểm toán thuế góp phần nhăn chặn hiện tượng trốn thuế và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước 9 10 922