Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra và đánh giá chiến lược

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGOC \ BAI GIANG \ CHƯƠNG 2
Chương I
Chất lượng và quản trị chất lượng
I. Sản phẩm
1. Khái niệm sản phẩm, sản phẩm mới.
a. Khái niệm sản phẩm
Sản phẩm có thể là đối tượng nghiên cứu của nhiều môn khoa học khác nhau, nhiều lĩnh vực
khác nhau như: công nghệ học; thương phẩm học; kinh tế học; thẩm mỹ, tâm lý học.
Và dưới con mắt của các nhà chuyên môn, sản phẩm được nhìn nhận và nghiên c ứu theo những
góc độ khác nhau tuỳ thuộc vào mục tiêu theo đuoỏi khác nhau.
Ví dụ:
 Các nhà thương phẩm học cổ điển theo đuổi mục tiêu nghiên cứu đặc điểm, tính chất, c ấu
tạo, giá trị sử dụng, đặc tính biến đổi của sản phẩm trong chế biến, bảo quản, vận chuyển.
. . về mặt kỹ thuật.
 Các nhà kinh tế học quan tâm đến chi phí tốn kém để sản xuất tiêu dùng sản phẩm
 Thẩm mỹ: với mục đích nghiên cứu tính nghệ thuật, thẩm mỹ, vẻ đẹp về hình thức và nội
dung của sản phẩm khi tiếp xúc hoặc tiêu dùng.
 Quan điểm của các nhà kinh doanh và quản lý chất lượng thì sản phẩm đ ược xem xét gắn
liền với nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng trên thị trường. Vì vậy sản phẩm đ ượn
nghiên cứu trong mối quan hệ của nó với:
+ Khả năng thoả mãn nhu cầu khách hàng.
+ Mức độ thoả mãn nhu cầu XH
+ Điều kiện thoả mãn nhu cầu XH
+ Với chi phí xác định
**Vậy sản phẩm là gì?
Cùng với sự phát triển của khoa học, của xã hội, khái niệm sản phẩm cũng thay đổi theo. Có thể
nêu một số khái niệm sau đây về sản phẩm.
1/ Theo các nhà kinh tế học cổ điển và các nhà thương phẩm học cổ điển thì:
“Sản phẩm chỉ gồm các vật phẩm cụ thể hay các yếu tố vật chất bao gồm các đ ặc tính vật lý,
hoá học của sản phẩmvà các vật phẩm bao gói , những biến đổi xảy ra khi bảo quản, chế biến,,, t ức là
những đặc điểm nhìn thấy, sờ mó thấy,,,
2/ Dưới góc độ nghiên cứu sản phẩm, chính sách sản phẩm với tư cách là một biến c ố cơ bản
cua r thị trường (marketing mix) Giáo sư Phillip- Cotler cho rằng:
“Sản phẩm là bất kỳ cái gì có thể được cung cấp ra thị trường nhằm thoả mãn một nhu cầu nào
đó. Các phương diện thoả mãn có thể là sự chú ý, sự tiếp thu, sử sử dụng hay tiêu dùng”. Vì v ậy, đ ịnh
nghĩa sản phẩm theo quan điểm kinh tế thị trường là:
“Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể cung cấp cho thị trường sự chú ý, sự sử dụng, sự chấp nhận
nhằm thoả mãn một ước muốn, một nhu cầu nào đó với một chi phí xác đ ịnh và mang l ại l ợi nhu ận cho
DN và lợi ích cho nền kinh tế xã hội”.
Theo quan điểm này thì sản phẩm được thể hiện bằng 2 hình thái:
 Sản phẩm vật lý: yếu tố vật chất: Là các sản phẩm hữu ích được biểu hiện bằng các dạng
vật chất...
NGOC \ BAI GIANG \ CH NG 2ƯƠ
Ch ng Iươ
Ch t l ng và qu n tr ch t l ng ượ ượ
I. S n ph m
1. Khái ni m s n ph m, s n ph m m i.
a. Khái ni m s n ph m
S n ph m th đ i t ng nghiên c u c a nhi u môn khoa h c khác nhau, nhi u lĩnh v c ượ
khác nhau nh : công ngh h c; th ng ph m h c; kinh t h c; th m m , tâm lý h c.ư ươ ế
Và d i con m t c a các nhà chuyên môn, s n ph m đ c nhìn nh n và nghiên c u theo nh ngướ ượ
góc đ khác nhau tuỳ thu c vào m c tiêu theo đuo i khác nhau.
Ví d :
c nhà th ng ph m h c c đi n theo đu i m c tiêu nghiên c u đ c đi m, tính ch t, c uươ
t o, giá tr s d ng, đ c tính bi n đ i c a s n ph m trong ch bi n, b o qu n, v n chuy n. ị ử ế ế ế
. . v m t k thu t.
c nhà kinh t h c quan tâm đ n chi phí t n kém đ s n xu t tiêu dùng s n ph mế ế
Th m m : v i m c đích nghiên c u tính ngh thu t, th m m , v đ p v hình th c và n i
dung c a s n ph m khi ti p xúc ho c tiêu dùng. ế
Quan đi m c a các nhà kinh doanh qu n ch t l ng thì s n ph m đ c xem xét g n ượ ượ
li n v i nhu c u mong mu n c a ng i tiêu dùng trên th tr ng. v y s n ph m đ n ườ ườ ượ
nghiên c u trong m i quan h c a nó v i:
+ Kh năng tho mãn nhu c u khách hàng.
+ M c đ tho mãn nhu c u XH
+ Đi u ki n tho mãn nhu c u XH
+ V i chi phí xác đ nh
**V y s n ph m là gì?
Cùng v i s phát tri n c a khoa h c, c a xã h i, khái ni m s n ph m cũng thay đ i theo. Có th
nêu m t s khái ni m sau đây v s n ph m. ề ả
1/ Theo các nhà kinh t h c c đi n và các nhà th ng ph m h c c đi n thì:ế ươ
“S n ph m ch g m c v t ph m c th hay các y u t v t ch t bao g m các đ c tính v t lý, ế
hoá h c c a s n ph mcác v t ph m bao gói , nh ng bi n đ i x y ra khi b o qu n, ch bi n,,, t c là ế ế ế
nh ng đ c đi m nhìn th y, s mó th y,,,
2/ D i góc đ nghiên c u s n ph m, chính sách s n ph m v i t cách m t bi n c c b nướ ư ế ơ
cua r th tr ng (marketing mix) Giáo s Phillip- Cotler cho r ng: ườ ư
“S n ph m là b t kỳ cái gì có th đ c cung c p ra th tr ng nh m tho mãn m t nhu c u nào ượ ườ
đó. Các ph ng di n tho mãn th s chú ý, s ti p thu, s s d ng hay tiêu dùng”. v y, đ nhươ ế
nghĩa s n ph m theo quan đi m kinh t th tr ng: ế ư
“S n ph m b t c cái có th cung c p cho th tr ng s chú ý, s s d ng, s ch p nh n ườ
nh m tho n m t c mu n, m t nhu c u nào đó v i m t chi phí xác đ nh và mang l i l i nhu n cho ướ
DN và l i ích cho n n kinh t xã h i”. ế
Theo quan đi m này thì s n ph m đ c th hi n b ng 2 hình thái: ượ
S n ph m v t : y u t v t ch t: Là các s n ph m h u ích đ c bi u hi n b ng các d ng ế ượ
v t ch t c th . Thông th ng nó g n li n v i khái ni m hàng hoá trong kinh doanh. ư
S n ph m d ch v : Là s n ph m c a vi c s n xu t cung ng “nh ng hi u l c h u ích”
c a m t ho t đông lao đ ng xác đ nh th t n t i m t cách đ c l p ho c g n li n v i ể ồ
vi c cung ng tiêu th m t s n ph m v t nào đó nh m tho mãn m t nhu c u m t t
ch c hay m t nhân xác đ nh.
S phân bi t gi a s n ph m d ch v s n ph m v t đ c th hi n qua các d c tr ng ượ ư
sau:
1- Tính ch t đ c tr ng h n h p c a SPDV: th hi n các d ch v g n li n, ch t ch không th ư
tách r i gi a s n xu t và tiêu th . Là s h n h p c a quá trình s n xu t, kinh doanh, tiêu th . Không th
phân đ nh quá trình s n xu t, kinh doanh, tiêu th , không th tách r i gi a ng i s n xu t ng i ườ ư
tiêu dùng. Có s tham gia h u c gi a ng i s n xu t và ng i tiêu dùng cùng m t th i đi m. ơ ườ ườ
2- Đ c tr ng không đ ng nh t: không th s n xu t hàng lo t mà ho t đ ng d ch v g n li n v i ư ể ả
nhu c u riêng r c a ng i tiêu dùng. d : cùng đ n ti m làm đ u, ng m t ng i làm đ u- ng i ườ ế ườ ư
s n xu t ra s n ph m d ch v , nh ng ý thích c a m i ng i là r t khác nhau. Cho nên ng i th làm đ u ư ườ ườ
ph i kinh nghi m t o ra các s n ph m r t riêng r , đ c tr ng phù h p v i s thích c a t ng ư
nhân.
1
Kiểm tra và đánh giá chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra và đánh giá chiến lược - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kiểm tra và đánh giá chiến lược 9 10 697