Ktl-icon-tai-lieu

Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm
tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông
thôn vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ công
nghiệp hoá - hiện đại hoá
Trương Thị Phương Hiền
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Hiền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Luận văn làm rõ khái niệm hệ thống chính trị (HTCT) cấp xã và những
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTCT cấp xã. Làm rõ cơ sở lý luận
về ổn định chính trị - xã hội, ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn; những tiêu chí
đánh giá ổn định chính trị xã hội ở nông thôn; mối quan hệ giữa kiện toàn HTCT
cấp xã với tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn. Đánh giá thực trạng
của HTCT cấp xã và vai trò của nó trong việc giữ vững, tăng cường ổn định chính
trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất các giải pháp kiện toàn
HTCT cấp xã nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng
bằng sông Hồng.
Keywords. Đồng bằng sông Hồng; Chính trị học; Nông thôn; Chính trị xã hội; Hệ
thống chính trị cấp xã

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hai năm năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, nước ta đã thoát khỏi khủng
hoảng kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh
tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, HTCT
và khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển, chính trị
- xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vị thế nước ta không ngừng
được nâng lên, sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực
mới để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, thoát khỏi tình trạng khủng khoảng kinh tế xã hội mới chỉ tái thiết lập được trạng thái ổn định, song sự ổn định đó chưa vững
chắc, chưa đáp ứng được sự phát triển của xã hội ở trình độ cao. Những yếu kém,
1

thiếu xót trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các vấn đề
kinh tế, xã hội bức xúc…đã và đang trở thành những thách thức lớn đan xen nhau
rất phức tạp, khó lường. Nếu không có các giải pháp kịp thời khắc phục sẽ trở thành
các nhân tố dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội. Bởi vậy, việc giữ vững ổn định
chính trị - xã hội nước ta trong thời kỳ mới được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.
Giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn và phát triển nông nghiệp,
nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân là điều kiện đảm bảo cho sự ổ...
1
Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm
tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông
thôn vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ công
nghiệp hoá - hiện đại hoá
Trương Thị Phương Hiền
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Hiền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Luận văn làm khái niệm hệ thống chính trị (HTCT) cấp những
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTCT cấp xã. Làm sở luận
về ổn định chính trị - xã hội, ổn định chính trị - hội nông thôn; những tiêu c
đánh giá ổn định chính trị xã hội nông thôn; mối quan hệ giữa kiện toàn HTCT
cấp với tăng cường ổn định chính trị - hội nông thôn. Đánh giá thực trạng
của HTCT cấp xã vai trò của trong việc giữ vững, tăng cường ổn định chính
trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất các giải pháp kiện toàn
HTCT cấp nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội nông thôn vùng đồng
bằng sông Hồng.
Keywords. Đồng bằng sông Hồng; Chính trị học; Nông thôn; Chính trị hội; Hệ
thống chính trị cấp xã
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hai năm năm tiến hành s nghiệp đổi mới, nước ta đã thoát khỏi khủng
hoảng kinh tế - xã hội và đạt được nhng thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch s. Kinh
tế tăng trưởng khá nhanh, s nghiệp CNH, HĐH và phát triển nền kinh tế th trường
định hướng xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, HTCT
và khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng c và phát triển, chính tr
- xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được gi vững. V thế nước ta không ngừng
được nâng lên, sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực
mới để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, thoát khỏi tình trạng khủng khoảng kinh tế -
xã hội mới ch tái thiết lập được trạng thái ổn định, song s ổn định đó chưa vng
chắc, chưa đáp ng được s phát triển của xã hội trình độ cao. Những yếu kém,
Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm tăng cường ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá 9 10 556