Ktl-icon-tai-lieu

KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Trúc Phương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KIẾN TRÚC
BỘ MÔN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NƯỚC NGOÀI

0

BÀI THU HOẠCH

ĐỀ TÀI THỰC HIỆN:

GVHD: THẦY NGUYỄN KỲ QUỐC
SVTH: NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
MSSV: 11510107119
LỚP: KT11CT

1

MỤC LỤC
A_PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………..2
B_NỘI DUNG ……………………………………………………………………3
II. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI ………………………………..3
II. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC VIỆT NAM………………………………..……6
III. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC………………………………………….………….8
C_KẾT LUẬN…………………………………………………………………….10

A - PHẦN MỞ ĐẦU

2

Kiến trúc là một lĩnh vực đặc thù nhất của nghệ thuật. Nếu như các lĩnh vực nghệ thuật khác
đều là những sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần của con người, thì kiến trúc là lĩnh
vực duy nhất có liên quan đến như cầu vật chất của con người. Trên thực tế, các công trình
kiến trúc như nhà ở, cầu cống, công trình công cộng, ngoài việc thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ,
trước hết chúng phải thoả mãn nhu cầu tồn tại vật chất của con người: đó là nhu cầu trú ngụ
và đi lại. Cho nên, kiến trúc rất cần phải tuân thủ những điều kiện và quy tắc liên quan đến
việc thoả mãn các nhu cầu vật chất đó.
Tương quan cụ thể giữa trình độ phát triển của các yếu tố vật chất trong cơ sở hạ tầng xã hội
và của các yếu tố tinh thần ý thức trong thượng tầng kiến trúc làm nảy sinh những nhu cầu xã
hội cần được đáp ứng, từ đó dẫn tới sự hình thành các xu hướng phát triển nói chung và xu
hướng kiến trúc nói riêng. Trình độ phát triển của các yếu tố vật chất và tinh thần ở các quốc
gia / các khu vực ban đầu có thể rất khác nhau, nhưng sự khác biệt đó sẽ thu hẹp dần trên
nhiều phương diện và tương quan giữa chúng sẽ tiến tới sự tương đồng nhất định.
Xu thế toàn cầu hoá tạo ra sự gia tăng các dòng chảy xuyên biên giới về con người, dịch vụ,
tài chính, thông tin và văn hoá. Điều đó dẫn tới kết quả là mặc dù các quốc gia có điều kiện
tự nhiên và xuất phát điểm văn hóa xã hội khác nhau nhưng kiến trúc lại có những xu hướng
phát triển khá giống nhau, có chiều hướng tiến lại gần nhau trong tương lai. Sự khác biệt
đương nhiên là vẫn sẽ có và ban đầu có thể rất đáng kể, song dần dần sẽ chỉ còn giữ lại
những yếu tố đặc thù do khí hậu và văn hóa quy định. Điều quan trọng là các xu hướng
không đi chệch ra ngoài bối cảnh phát triển của xã hội.
Nằm trong xu hướng toàn cầu hóa, nền kiến trúc Việt Nam đã và đang chịu nhiều ảnh
hưởng từ các trào lưu kiến trúc lớn trên thế giới. Có những áp dụng không thành công cũng
như có những ảnh hưởng tiến bộ từ các phong cách quốc tế lên nền kiế...
0
BÀI THU HOẠCH
ĐỀ TÀI THỰC HIỆN:
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KIẾN TRÚC
BỘ MÔN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NƯỚC NGOÀI
GVHD: THẦY NGUYỄN KỲ QUỐC
SVTH: NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
MSSV: 11510107119
LỚP: KT11CT
KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM - Người đăng: Trúc Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
KIẾN TRÚC HẬU HIỆN ĐẠI, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 9 10 337