Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm hỗ trợ phát triển kinh doanh của các tổ chức xúc tiến thương mại trên thế giới

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Till CHiNH

W£~~~TIm
trang thiet b! may vi tfnh va may
m6c thiet b! khac,... cua cac NHTM
Trung Quac gan sat voi ngan hang
quac' te, nhLfng vi sac c6 khoang
cach ve l<;Ii
nhu~n t90 ra, b21i b<)
can
ngan hang chLfac6 kien thuc ngan
hang tien tien, can mang n~ng tLf
tl121ng ky bao cap. Ben c9nh d6
thdi
121
GDP binh quan dau ngLfdi cua
Trung Quac can khoang cach xa
so voi cac nLfocphat trien tren the
gioi.
M~t khac, ml,jctieu cai cach h~
thang NHTM Trung Quac n6i
chung va co phan hoa NHTM quac
doanh n6i rieng can 121
nang cao
kha nang phOngchang rui rooQua
nghien CW, cac giao sLf cua H9c
vi~n tai chinh - tien t~ ThLf<;lng ai,
H
quy n9P 19i c6 10 109i rui ro sau
day:
1- Rui ro tfn dl,jng
2- Rui ro lai suat
3- Rui ro thanh khoan

4- Rui ro ty gia hai doai
5- Rui ro th! trLfdng
6- Rui ro lu~t phap
7- Rui ro kinhdoanh
8- Rui ro quan 11', ao gom ca
b
rui ro d90 duc

9- Rui ro b21i hinh pM, bao
C
gomca Cd che chinh sach, tinh
tr9ngthamnhOng
10-Rui ro c9nhtranh
Ml,jctieu tiep theo cua cai cach
ngan hang 121ang cao kha nang
n
sangt90,chud<)ng
cuacac NHTM
TrungQuac.Hi~nnay,cac NHTM
c6 cac 109isan pham d!ch vl,j rat
ngheonan,chi vai san pham,nhLf:
cac san phamthe, ngan hangd9i
11',Lfvan va cung cap thong tin,
t
giao d!ch ng09i hai, quan 11' gan
n
quy, uy thac dau tLf...Trongkhi d6
a My,cac nganhangdLfara 1.200
san pham, cac ngan hang Nh~t
BandLfara 238san pham.
Cac NHTM quac doanh cua
Trung Quac cOngc6 m<)tsa dieu
ki~ngiangcac NHTMNN cua Vi~t
Nam,d6 121 NHTMquacdoanh
cac
c6 quy mo Ian,chiemth! phancho
vay va huy d<)ng
van chu yeu. DLf
n<;l
chovayt~ptrungnhieuvaocac
DNNN, c6 nhieu khoan n<;l h6 doi,
k
Chinh phu h9n che nguon h!c de
cap van cho cac NHTM NN, 1<)
trinh
m21

~

clta th! trLfdng
d!chvl,jtai chinh

vao nam 2006 den gan...
ThLi' hai IS wj' q~an Iy hO'!t
d9ng ngan himg tilin t~:

-

TrLfoc day, chUc nang quan 11'
h09t d<)ngtai chinh - tien t~ - ngan
hang deu t~p trung vao Ngan hang
nhan dan Trung Quac, thi tLt nam
2003, dLf<;lcphan chia cho 5 Cd
quan khac nhau:
- Ngan hang nhan dan Trung
Quac
- Uy ban thanh tra giam sat
ngan hang Trung Quac
- Uy ban thanh tra giam sat
ngan hang a cac khu v~c va cac
d!a phLfdng
- Uy ban bao hiem tien glti
- Uy ban thanh tra va giam sat
h09t d<)ngchUng khoan
Phan cap nhLftren de dam bao
tfnh chat chuyen nghi~p hoa, tranh
chong cheo, c6 tinh chat d<)c I~p
tLfdng dai, nhLfngvan c6 mai quan
h~ m~t thiet voi nhau.

Ghi chu: NQi dung noi tren
dll<)Cghi chepquaphiendic.h
tieng

Trung Quoc cho doan, qua trao doi
trl!Ctiep Mng tieng Anh ...