Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu
ngành ô tô của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam
Nguyễn Hiền Thu
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ KT quốc tế ; Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Anh
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Làm rõ được xu hướng sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và bản
chất, đặc trưng của mạng sản xuất toàn cầu của ngành. Làm rõ được các lợi ích khi tham
gia vào mạng sản xuất toàn cầu của ngành ô tô đối với các nước đang phát triển. Chỉ ra
được thành công trong phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc thông qua tham
gia mạng sản xuất toàn cầu. Chỉ ra được thành công và tồn tại trong quá trình phát triển
ngành công nghiệp ô tô Vỉệt Nam. Đề xuất được các giải pháp thúc đẩy sự tham gia vào
mạng sản xuất toàn cầu để phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam dựa vào
những bài học thành công trên.
Keywords: Kinh tế quốc tế; Ô tô; Mạng sản xuất toàn cầu; Trung quốc; Việt Nam

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bất cứ quốc gia nào cũng đều mong có ngành CN ô tô phát triển ở tầm cao, bởi sự phát triển
của ngành này sẽ là động lực cho rất nhiều ngành CN vệ tinh xung quanh như luyện kim, hóa học,
công nghiệp nhẹ, điện tử… phát triển theo. Ngành CN cơ khí của Việt Nam bắt đầu từ những năm
1950, nhưng ngành CN ô tô chỉ thực sự được chú trọng phát triển từ những thập niên cuối của thế
kỷ 20 khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa và Chính phủ cho phép các nhà sản xuất nước ngoài xây
dựng nhà máy tại Việt Nam. Cho đến nay, công nghiệp ô tô là ngành CN rất quan trọng cần được
ưu tiên phát triển, được Chính phủ khẳng định trong Quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô giai
đoạn 2010, tầm nhìn đến 2020. Cùng với đó, hàng loạt các chính sách liên quan như chính sách
thuế, chính sách thị trường, chính sách đầu tư, chính sách khoa học công nghệ… đã được hoạch
định để hỗ trợ cho việc đạt được những mục tiêu này. Hiện tại, ngành sản xuất ô tô Việt Nam đã có
tăng trưởng, thu hút mọi thành phần kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở cho nhiều nhà máy sản xuất
lắp ráp ô tô với dây chuyền thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại; xây dựng được 1 số thương hiệu
có tên tuổi trên thị trường như Thaco (Tập đoàn ô tô Trường Hải), Vinaxuki (Công ty ô tô Xuân
Kiên).... Tuy nhiên, so sánh kết quả đạt được cho đến nay thì hầu hết các mục tiêu đặt ra trong Quy

hoạch hầu như không hoàn thành. Trong đó, có thể nói Việt Nam vẫn chưa hình thành cho mình
được ngành ô tô theo đúng nghĩa, các nhà sản xuất và lắp ráp củ...
Kinh nghim tham gia mng sn xut toàn cu
ngành ô tô ca Trung Quc và gi ý cho Vit Nam
Nguyn Hin Thu
i hc Kinh t
Lu Kinh t th gii và quan h KT quc t ; Mã s: 60 31 07
ng dn: TS. Nguyn Th Kim Anh
o v: 2012
Abstract: ng sn xut trong ngànhng nghip ô toàn cu bn
cha mng sn xut toàn cu cc các li ích khi tham
gia o mng sn xut toàn cu ci vn. Ch ra
c thành công trong phát trin ca ngành công nghip ô tô Trung Quc thông qua tham
gia mng sn xut toàn cu. Ch c thành ng tn ti trong quá trình phát trin
ngành công nghip ô V xuc các giy s tham gia vào
mng sn xut toàn c phát trin ca ngành công nghip ô Vit Nam da vào
nhng bài hc thànhng trên.
Keywords: Kinh t quc t; Ô tô; Mng sn xut toàn cu; Trung quc; Vit Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Bt c quu mong có ngành CN ô tô phát trin tm cao, bi s pt trin
ca ngành này s ng lc cho rt nhiu ngành CN v n kim, hóa hc,
công nghip nhn t trin theo. Ngành CN a Vit Nam bu t nh
ngành CN ô ch thc s c chú trng phát trin t nhng thp niên cui ca th
k 20 khi nn kinh t bu m ca và Chính ph cho phép các nhà sn xuc ngoài xây
dng nhà máy ti Vin nay, công nghip ô ngành CN rt quan trng cc
ic Chính ph khnh trong Quy hoch phát trin công nghip ô giai
n 2010, tn 2020. Cùng vt c chính sách liên q
thu, chính sách th c công nghc hoch
 h tr cho vic nhng mc tiêu này. Hin ti, ngành sn xut ô tô Vi
ng, thu t mi thành phn kinh t, xây dng h t cho nhiu nhà máy sn xut
lp ráp ô vi dây chuyn thit b ng b, hii; xây dc 1 s u
có tên tui trên th ng Hi), Vinaxuki (Công ty ô Xuân
Kiên).... Tuy nhiên, so sánh kt qu n nay thì hu ht các mt ra trong Quy
Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam 9 10 520