Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của một số cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
Của một số cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao

Ths. Đặng Thị Hoàng Liên

Với mục đích hỗ trợ các kiểm toán viên của các Cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao
(SAI) quản lý và thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động một cách hiệu quả; nâng cao tính hiệu
quả và hiệu lực của các cuộc kiểm toán hoạt động, INTOSAI đã xây dựng Chuẩn mực hướng
dẫn Kiểm toán hoạt động của INTOSAI tạo cơ

cho việc hát triển hương há kiểm toán

hoạt động và chuyên m n kiểm toán; tạo khu n kh và đi u kiện để các kiểm toán viên nâng cao
trình độ, kỹ năng kiểm toán hoạt động.
Căn cứ theo Hướng dẫn Chuẩn mực Kiểm toán hoạt động của INTOSAI và các nguyên tắc
chung v kiểm toán hoạt động mà các thành viên ASOSAI đúc rút được trong thực tiễn kiểm toán
hoạt động, Hội đồng ASOSAI đã ban hành Hướng dẫn kiểm toán hoạt động nhằm cung cấ
hương há luận và khu n kh chung cho việc thực hiện quy trình kiểm toán hoạt động cũng như
cơ

đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán hoạt động của các SAI trong khu vực.
Thực tế cho thấy, trên cơ

vận dụng Hướng dẫn của INTOSAI và ASOSAI v Kiểm

toán hoạt động, nhi u cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao đã xây dựng và triển khai thành c ng
hệ thống các chuẩn mực Kiểm toán hoạt động của mình. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có thể
tham khảo và vận dụng kinh nghiệm của các cơ quan này để xây dựng hệ thống chuẩn mực Kiểm
toán hoạt động (KTHĐ) và triển khai hiệu quả loại hình kiểm toán này trong thực tiễn.
1. Kinh nghiệm của Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Hoa Kỳ

Văn h ng Trách nhiệm giải trình Chính hủ của Hoa K ( AO) là một cơ quan độc lậ ,
v tư và hục vụ cho uốc hội Hoa K . AO hoạt động trên cơ
trách nhiệm giải trình việc
. .

iê

các nguyên tắc minh bạch và

dụng các nguồn tài chính c ng.
ng H h ng h

n

i

o n h nh h

AO xây dựng Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán chính hủ nhằm các mục tiêu au:
- Nhấn mạnh t m quan tr ng của các nguyên tắc đạo đức với tư cách là n n tảng, nguyên
tắc k luật và cấu trúc thực hiện các chuẩn mực;
- àm r các yêu c u v kiểm oát chất lượng bằng việc cụ thể hóa các yếu tố chất lượng
c n có trong các chính ách, thủ tục của đơn v kiểm toán;
- Cậ nhật các chuẩn mực kiểm toán tài chính trong hoạt động kiểm toán tài chính và
kiểm oát nội bộ, tăng cư ng tính minh bạch của các báo cáo tài chính;
- Nhấn mạnh các chuẩn mực KTHĐ đã được biên oạn kỹ lư ng thành khu n kh chung
cho các cuộc KTHĐ có chất lượng cao, đưa ra các khái niệm v

ự đảm bảo, mối quan hệ gi a

KTHĐ và rủi ro kiểm toán, tr...




 







                








Kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của một số cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của một số cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của một số cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao 9 10 53