Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Ea Kar
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔ
( CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC )
ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH NỘI DUNG ĐIỀU 5,ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ SỐ
13/ 2010 / TT- NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
NAM TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

MỤC LỤC
PHẦN I
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
PHẦN II
NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KINH TẾ VI MÔ CỦA ĐỀ TÀI
I. Một số nội dung tác động đến thị trường bất động sản.
II.Một số khái niệm liên quan đến thị trường bất động sản.
1. Khái niệm thị trường.
2. Khái niệm thị trường bất động sản.
3. Khái niệm hàng hoá bất động sản .
4. Cầu thị trường bất động sản.
5. Cung thị trường bất động sản .
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI TÁC DỤNG
CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
I. Thực trạng của thị trường tín dụng bất động sản.
II. Thực trạng của thị trường hàng hoá bất động sản.
CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN ĐỂ CẢI THIỆN THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY DO CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TƯ
SỐ 13/2010/TT-NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM I. Nhóm giải pháp
thuộc về tín dụng Ngân hàng.
II.Nhóm giải pháp thuộc về mặt hành chính Nhà nước.
PHẦN III
KẾT LUẬN

PHẦN I
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Đất nước ta bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trong bối cảnh
kinh tế thế giới vừa ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy
thoái , bước đầu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức .Trong bối cảnh đó ,
nền kinh tế nước ta từ cuối năm 2009 xuất hiện nguy cơ tái lạm phát cao , một phần do hệ quả
tính tất yếu của gói kích thích kinh tế thực hiện trong năm 2009 và sâu xa là do những tồn tại
bên trong của cơ cấu kinh tế gây ra . Do vậy để có thể thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ
mô , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát đòi hỏi phải có sự vận dụng chính
sách tiền tệ linh hoạt cùng với sự vận dụng đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô khác . Một
trong những giải pháp quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt , phù hợp
với mục tiêu kinh tế vĩ mô đó là : Thực hiện tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất , xuất
khẩu , nông nghiệp , nông thôn , kiểm soát chặt chẽ vốn cho vay lĩnh vực phi sản xuất . Tăng
cường thực hiện quy định về bảo đãm các tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh của các Tổ
chức tín dụng .
Từ các giải pháp như đã nêu trên trong mục tiêu thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh
hoạt của Ngân hàng Nhà nước , ngày 20 tháng 05 năm 2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đã ban hành Thông tư số 13/2010/ TT - NHNN , về việc “ Quy định về các...
TIỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔ
( CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC )
ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH NỘI DUNG ĐIỀU 5,ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ SỐ
13/ 2010 / TT- NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
NAM TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
MỤC LỤC
PHẦN I
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
PHẦN II
NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KINH TẾ VI MÔ CỦA ĐỀ TÀI
I. Một số nội dung tác động đến thị trường bất động sản.
II.Một số khái niệm liên quan đến thị trường bất động sản.
1. Khái niệm thị trường.
2. Khái niệm thị trường bất động sản.
3. Khái niệm hàng hoá bất động sản .
4. Cầu thị trường bất động sản.
5. Cung thị trường bất động sản .
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DƯỚI TÁC DỤNG
CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
I. Thực trạng của thị trường tín dụng bất động sản.
II. Thực trạng của thị trường hàng hoá bất động sản.
CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN ĐỂ CẢI THIỆN THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY DO CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TƯ
SỐ 13/2010/TT-NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM I. Nhóm giải pháp
thuộc về tín dụng Ngân hàng.
II.Nhóm giải pháp thuộc về mặt hành chính Nhà nước.
PHẦN III
KẾT LUẬN
Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế vi mô - Người đăng: Ea Kar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kinh tế vi mô 9 10 705