Ktl-icon-tai-lieu

KINKS

Được đăng lên bởi vangachiql42
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 1 lần
0Đề cương môn QH đô thị và khu dân cư nông thôn
Câu 1: Trình bày khái niệm và các bộ phận cơ bản của cơ cấu dân cư ?
-Khái niệm: Cơ cấu dân cư là toàn bộ các điểm dân cư phân bố trong không gian có
phân công liên kết chức năng và hài hòa cân đối trong mỗi điểm và giữa các điểm dân cư
trong một đơn vị lãnh thổ.
Cơ cấu dân cư là một cấu trúc tổng hợp và tương đối bền vững, là một hình thái tổ chức
của cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu vùng. Trong cơ cấu dân cư, các mặt của cơ cấu thành phần
cũng được biểu hiện.
-Các bộ phận cơ bản của cơ cấu dân cư:
+ Cơ cấu dân cư: chỗ ở
+ Cơ cấu sản xuất: nhà máy, xí nghiệp…
+ Cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm xá…
+ Cơ cấu tài nguyên: các tài nguyên có dc trg khu vực đó.
Câu 2: Trình bày mục tiêu và xu hướng phát triển cơ cấu dân cư ?
-Mục tiêu:+ Đáp ứng một cách thuận lợi và KT trg QH, tổ chức và phát triển sản xuất
các ngành KT.
+Đáp ứng và thỏa mãn tốt nhu cầu của người nhân dân về việc làm, nhà ở, giao tiếp cũng
như các nhu cầu về vật chất, văn hóa tinh thần và nghỉ ngơi giải trí..
+Đáp ứng những yêu cầu tạo lập hài hòa và phong phú, đa dạng cảnh quan và bvệ mt.
+Đáp ứng yc về phòng hộ, an toàn và an ninh XH
+Tiết kiệm đđ xây dựng, hạn chế sd đất NN
-Xu hướng phát triển cơ cấu dân cư: 2xh
+Tập trung hóa cơ cấu dân cư: là giảm bớt đáng kể số lượng các điểm dân cư
quá nhỏ, để tăng quy mô các điểm dân cư, tạo thuận lợi cho tổ/c phát triển sx, tổ/c mạng
lưới cơ sở hạ tầng và có đk để nâng cao đk sống và lđ của nhân dân.
+Trung tâm hóa cơ cấu dân cư: là hình thành và phát triển một mạng lưới trung
tâm cụm dân cư. Đó là mạng lưới các đô thị: Đô thị lớn, trung bình trên các vùng lớn, các
đô thị vừa và nhỏ ở các vùng nông thôn.
Việc phân bố và phát triển mạng lưới các trung tâm cụm dân cư sẽ góp phần xóa bỏ dần
những khác biệt cơ bản về điều kiện sống và lao động của nhân dân giữa nông thôn và đô
thị, giữa các vùng lãnh thổ khác nhau của đất nước thông qua một mạng lưới giao thông
thuận lợi nối liền các trung tâm này với nhau, và vùng ngoại thành với trung tâm.
Cơ câu dân cư của một vùng hay một tiểu vùng phải được quy hoạch phát triển sao cho
người dân trong điểm dân cư có thể tiếp nhận thuận lợi các cơ sở làm việc và cơ sở hạ
tầng để thỏa mãn những nhu cầu của họ về lao động, nhà ơ, về cung cấp dịch vụ, về giáo
dục đào tạo, về tham gia các hoạt động tinh thần văn hóa, về nghỉ ngơi giải trí..
- Mạng lưới điểm dân cư phát triển theo xu hướng sau:
+ Các đô thị lớn và trung bình: có ý nghĩa nổi trội trong mạng lưới trung tâm quốc
g...
0Đề cương môn QH đô thị và khu dân cư nông thôn
Câu 1: Trình bày khái niệm và các bộ phận cơ bản của cơ cấu dân cư ?
-Khái niệm: cấu dân là toàn bộ các điểm dân phân bố trong không gian
phân công liên kết chức năng và hài hòa cân đối trong mỗi điểm và giữa các điểm dân
trong một đơn vị lãnh thổ.
cấu dân một cấu trúc tổng hợp tương đối bền vững, một hình thái tổ chức
của cấu lãnh thổ, cấu vùng. Trong cấu dân cư, các mặt của cấu thành phần
cũng được biểu hiện.
-Các bộ phận cơ bản của cơ cấu dân cư:
+ Cơ cấu dân cư: chỗ ở
+ Cơ cấu sản xuất: nhà máy, xí nghiệp…
+ Cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm xá…
+ Cơ cấu tài nguyên: các tài nguyên có dc trg khu vực đó.
Câu 2: Trình bày mục tiêu và xu hướng phát triển cơ cấu dân cư ?
-Mục tiêu:+ Đáp ứng một cách thuận lợi KT trg QH, tổ chức phát triển sản xuất
các ngành KT.
+Đáp ứng thỏa mãn tốt nhu cầu của người nhân dân về việc làm, nhà ở, giao tiếp cũng
như các nhu cầu về vật chất, văn hóa tinh thần và nghỉ ngơi giải trí..
+Đáp ứng những yêu cầu tạo lập hài hòa và phong phú, đa dạng cảnh quan và bvệ mt.
+Đáp ứng yc về phòng hộ, an toàn và an ninh XH
+Tiết kiệm đđ xây dựng, hạn chế sd đất NN
-Xu hướng phát triển cơ cấu dân cư: 2xh
+Tập trung hóa cấu dân : là giảm bớt đáng kể số lượng các điểm dân
quá nhỏ, để tăng quy các điểm dân cư, tạo thuận lợi cho tổ/c phát triển sx, tổ/c mạng
lưới cơ sở hạ tầng và có đk để nâng cao đk sống và lđ của nhân dân.
+Trung tâm hóa cấu dân : nh thành và phát triển một mạng lưới trung
tâm cụm dân cư. Đó là mạng lưới các đô thị: Đô thị lớn, trung bình trên các vùng lớn, các
đô thị vừa và nhỏ ở các vùng nông thôn.
Việc phân bố phát triển mạng lưới các trung tâm cụm dân sẽ góp phần a bỏ dần
những khác biệt cơ bản về điều kiện sống và lao động của nhân dân giữa nông thôn và đô
thị, giữa các vùng lãnh thổ khác nhau của đất nước thông qua một mạng lưới giao thông
thuận lợi nối liền các trung tâm này với nhau, và vùng ngoại thành với trung tâm.
câu dân của một vùng hay một tiểu vùng phải được quy hoạch phát triển sao cho
người dân trong điểm dân thể tiếp nhận thuận lợi các s làm việc và cơ sở hạ
tầng để thỏa mãn những nhu cầu của họ về lao động, nhà ơ, về cung cấp dịch vụ, về giáo
dục đào tạo, về tham gia các hoạt động tinh thần văn hóa, về nghỉ ngơi giải trí..
- Mạng lưới điểm dân cư phát triển theo xu hướng sau:
+ Các đô thị lớn và trung bình: có ý nghĩa nổi trội trong mạng lưới trung tâm quốc
gia hay vùng. Đó thủ đô, thủ phủ của các miền, hay tỉnh lỵ, các trung tâm công nghiệp
lớn và vừa, có ý nghĩa quốc gia. Vùng ảnh hưởng của đô thị là rất lớn và chúng phải đảm
bảo cho nhân dân trong vùng có điều kiện sống tốt, có hiệu quả kinh tế - xã hội tốt.
+ Các đô thị vừa và nhỏ: cần phải được phát triển cả về số lượng chất lượng.
Chúng các huyện lỵ, các trung tâm liên hay trung tâm công nghiệp nhỏ, nhằm h
trợ, bổ sung cho hệ thống các trung tâm cao cấp. các đô thị này cần được tăng cường phát
triển sản xuất công nghiệp dịch vụ, hoàn thiện mở rộng sở h tầng, phát triển dân
KINKS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINKS - Người đăng: vangachiql42
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
KINKS 9 10 938