Ktl-icon-tai-lieu

Korea contents

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
9

Contents
The Authors

12

Getting Started

14

Itineraries

18

Snapshot

25

History

26

The Culture

43

Environment

57

Food & Drink

62

Korea Outdoors

73

Seoul

79

History
National & Provincial Parks
Getting There & Around
Orientation
Information
Sights
Activities
Walking Tours
Courses
Seoul for Children
Tours
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around

Gyeonggi-do

80
80
80
80
81
83
114
116
118
118
119
119
120
124
128
130
133
136
137

139

Seoul Grand Park
Bukhansan National Park

141
141

Suraksan
Seoul Racecourse
Namhan Sanseong
Provincial Park
Suwon
Korean Folk Village
Everland
Icheon
Incheon
Island Hopping in
the West Sea
Ganghwado
Panmunjom &
the DMZ Tour
Odusan Unification
Observatory

Gang·won-do
Chuncheon
Around Chuncheon
Gangchon
Soyang Lake
Inje
Sokcho
North of Sokcho
South of Sokcho
Seoraksan National Park
Alps Ski Resort
Gangneung
Odaesan National Park
Yongpyong Ski Resort
Jeongdongjin
Donghae
Samcheok
Around Samcheok
Taebaek
Taebaeksan Provincial
Park
Jeongseon
Wonju
Chiaksan National Park

Gyeongsangbuk-do
Daegu
Around Daegu
Gyeongju
Around Gyeongju
Pohang
Ulleungdo
Andong
Hahoe Folk Village

143
143
144
144
147
147
147
149
153
156
158
160

161
163
165
166
167
167
167
171
172
172
174
174
177
179
179
180
182
183
184
184
184
184
185

187
189
194
197
208
210
212
217
220

10

CONTENTS

Andong Hanji
Dosan Seowon
Cheongnyangsan
Provincial Park
Buseoksa
Juwangsan National Park
Uljin
Around Uljin

Gyeongsangnam-do

Jeju-si
Eastern Jejudo
Southern Jejudo
Western Jejudo

Jeollabuk-do
Jeonju
Geumsansa & Moaksan
Provincial Park
Daedunsan Provincial
Park

227
242
242
244
246
247

250

Gwangju
Around Gwangju
Jogyesan Provincial Park
Jirisan National Park –
West
Nagan Folk Village
Yeosu
Dolsando
Geomundo
Boseong
Gangjin
Duryunsan Provincial Park
Wando
Bogildo
Jindo
Yeong·Am
Wolchulsan National Park
Mokpo
Oedaldo
Dadohae Haesang
National Park

Jejudo

221
222
222
223
223

225

Busan
Gajisan Provincial Park
Tong·yeong
Jinju
Namhae Island
Jirisan National Park – East

Jeollanam-do

220
220

251
257
258
258
259
259
262
262
262
262
263
264
265
266
266
266
267
270
270

271
275
281
285
291

294
295
299
300

Maisan Provincial Park
Deogyusan National Park
Naejangsan National Park
Seonunsan Provincial Park
Byeonsanbando
National Park
Gunsan
Seonyudo
Eocheongdo

Chungcheongnam-do

308
311
312
312
316
316
319
319
320
321
322
322

323

Cheongju
Cheongnamdae
Songnisan ...
Contents
9
The Authors 12
Getting Started 14
Itineraries 18
Snapshot 25
History 26
The Culture 43
Environment 57
Food & Drink 62
Korea Outdoors 73
Seoul 79
History 80
National & Provincial Parks 80
Getting There & Around 80
Orientation 80
Information 81
Sights 83
Activities 114
Walking Tours 116
Courses 118
Seoul for Children 118
Tours 119
Festivals & Events 119
Sleeping 120
Eating 124
Drinking 128
Entertainment 130
Shopping 133
Getting There & Away 136
Getting Around 137
Gyeonggi-do 139
Seoul Grand Park 141
Bukhansan National Park 141
Suraksan 143
Seoul Racecourse 143
Namhan Sanseong
Provincial Park 144
Suwon 144
Korean Folk Village 147
Everland 147
Icheon 147
Incheon 149
Island Hopping in
the West Sea 153
Ganghwado 156
Panmunjom &
the DMZ Tour 158
Odusan Unification
Observatory 160
Gang·won-do
161
Chuncheon 163
Around Chuncheon 165
Gangchon 166
Soyang Lake 167
Inje 167
Sokcho 167
North of Sokcho 171
South of Sokcho 172
Seoraksan National Park 172
Alps Ski Resort 174
Gangneung 174
Odaesan National Park 177
Yongpyong Ski Resort 179
Jeongdongjin 179
Donghae 180
Samcheok 182
Around Samcheok 183
Taebaek 184
Taebaeksan Provincial
Park 184
Jeongseon 184
Wonju 184
Chiaksan National Park 185
Gyeongsangbuk-do 187
Daegu 189
Around Daegu 194
Gyeongju 197
Around Gyeongju 208
Pohang 210
Ulleungdo 212
Andong 217
Hahoe Folk Village 220
© Lonely Planet Publications
Korea contents - Trang 2
Korea contents - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Korea contents 9 10 601