Ktl-icon-tai-lieu

KTPT 01 : Trình bày các KN và MQH giữa TTKT và PTKT

Được đăng lên bởi kim-liem
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caâu 2-KTPT: Baèng lyù luaän cuûa moân kinh teá phaùt trieån vaø tình hình kinh teá cuûa Vieät Nam trong quaù
trình ñoåi môùi, haõy phaân tích quan ñieåm “Phaùt trieån nhanh, hieäu quaû vaø beàn vöõng, taêng tröôûng kinh teá ñi
ñoâi vôùi tieán boä, coâng baèng xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng”.
BAØI LAØM
“Phaùt trieån nhanh, hieäu quaû vaø beàn vöõng, taêng tröôûng kinh teá ñi ñoâi vôùi tieán boä, coâng baèng xaõ hoäi vaø baûo
veä moâi tröôøng” (Vaên kieän Ñaïi hoäi IX, trang 162). Ñaây laø moät quan ñieåm lôùn, moät noäi dung quan troïng, böùc
thieát cuûa ñöôøng loái kinh teá cuûa Ñaûng ta trong giai ñoaïn xaây döïng ñaát nöôùc hieän nay. Ñoàng thôøi ñoù laø ñoøi hoûi
böùc xuùc khi chuùng ta ñang phaûi khaéc phuïc nguy cô tuït haäu ngaøy caøng xa hôn veà kinh teá so vôùi caùc nöôùc
trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Taêng tröôûng kinh teá cao vaø lieân tuïc thì môùi coù theå nhanh choùng giaûm bôùt
khoaûng caùch ñoù.
Taêng tröôûng kinh teá coù theå hieåu laø söï taêng theâm veà quy moâ saûn löôïng saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï
trong moät thôøi kyø nhaát ñònh thöôøng laø moät naêm. Neáu toång saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa moät quoác gia
taêng leân, noù ñöôïc coi laø taêng tröôûng kinh teá.
Coù nhieàu chæ soá dieãn ñaït söï taêng tröôûng kinh teá trong ñoù coù moät chæ soá toång hôïp phaûn aùnh trình ñoä phaùt
trieån kinh teá cuûa moät nöôùc ñöôïc söû duïng phoå bieán treân theá giôùi laø toác ñoä taêng saûn phaåm quoác noäi. Toång saûn
phaåm quoác noäi ñöôïc tính baèng toång giaù trò cuûa taát caû caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc saûn xuaát ra
baèng caùc yeáu toá saûn xuaát naèm trong laõnh thoå cuûa moät nöôùc, khoâng phuï thuoäc vaøo quoác tòch cuûa chuû sôû höõu.
Giaù trò cuûa toång saûn phaåm quoác noäi ñöôïc kyù hieäu coù tính quoác teá laø GDP (Gross Domestic Products). Chuùng
ta phaûi phaán ñaáu taêng cao nhanh choùng, thöôøng xuyeân, lieân tuïc GDP, chuù troïng taêng GDP bình quaân ñaàu
ngöôøi.
Phaùt trieån kinh teá coù theå hieåu laø quaù trình taêng tieán veà moïi maët cuûa neàn kinh teá trong moät thôøi kyø nhaát
ñònh, trong ñoù bao goàm caû söï taêng theâm veà quy moâ saûn löôïng vaø caû söï bieán ñoåi tieán boä veà cô caáu kinh teá-xaõ
hoäi. Ñoù laø söï tieán boä, thònh vöôïng vaø cuoäc soáng toát ñeïp hôn.
Coù nhieàu chæ soá phaûn aùnh (ñaùnh giaù) söï phaùt trieån kinh teá nhö döïa vaøo soá cuûa caûi taïo ra; döïa vaøo caùc chæ
soá xaõ hoäi cuûa söï phaùt trieån (tuoåi thoï, tyû leä taêng daân soá, tyû leä ng...
Caâu 2-KTPT: Baèng lyù luaän cuûa moân kinh teá phaùt trieån vaø tình hình kinh teá cuûa Vieät Nam trong quaù
trình ñoåi môùi, haõy phaân tích quan ñieåm “Phaùt trieån nhanh, hieäu quaû vaø beàn vöõng, taêng tröôûng kinh teá ñi
ñoâi vôùi tieán boä, coâng baèng xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng”.
BAØI LAØM
“Phaùt trieån nhanh, hieäu quaû vaø beàn vöõng, taêng tröôûng kinh teá ñi ñoâi vôùi tieán boä, coâng baèng xaõ hoäi vaø baûo
veä moâi tröôøng” (Vaên kieän Ñaïi hoäi IX, trang 162). Ñaây laø moät quan ñieåm lôùn, moät noäi dung quan troïng, böùc
thieát cuûa ñöôøng loái kinh teá cuûa Ñaûng ta trong giai ñoaïn xaây döïng ñaát nöôùc hieän nay. Ñoàng thôøi ñoù laø ñoøi hoûi
böùc xuùc khi chuùng ta ñang phaûi khaéc phuïc nguy tuït haäu ngaøy caøng xa hôn veà kinh teá so vôùi caùc nöôùc
trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Taêng tröôûng kinh teá cao vaø lieân tuïc thì môùi coù theå nhanh choùng giaûm bôùt
khoaûng caùch ñoù.
Taêng tröôûng kinh teá coù theå hieåu laø söï taêng theâm veà quy moâ saûn löôïng saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï
trong moät thôøi kyø nhaát ñònh thöôøng laø moät naêm. Neáu toång saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa moät quoác gia
taêng leân, noù ñöôïc coi laø taêng tröôûng kinh teá.
Coù nhieàu chæ soá dieãn ñaït söï taêng tröôûng kinh teá trong ñoù coù moät chæ soá toång hôïp phaûn aùnh trình ñoä phaùt
trieån kinh teá cuûa moät nöôùc ñöôïc söû duïng phoå bieán treân theá giôùi laø toác ñoä taêng saûn phaåm quoác noäi. Toång saûn
phaåm quoác noäi ñöôïc tính baèng toång giaù trò cuûa taát caû caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc saûn xuaát ra
baèng caùc yeáu toá saûn xuaát naèm trong laõnh thoå cuûa moät nöôùc, khoâng phuï thuoäc vaøo quoác tòch cuûa chuû sôû höõu.
Giaù trò cuûa toång saûn phaåm quoác noäi ñöôïc kyù hieäu coù tính quoác teá laø GDP (Gross Domestic Products). Chuùng
ta phaûi phaán ñaáu taêng cao nhanh choùng, thöôøng xuyeân, lieân tuïc GDP, chuù troïng taêng GDP bình quaân ñaàu
ngöôøi.
Phaùt trieån kinh teá coù theå hieåu laø quaù trình taêng tieán veà moïi maët cuûa neàn kinh teá trong moät thôøi kyø nhaát
ñònh, trong ñoù bao goàm caû söï taêng theâm veà quy moâ saûn löôïng vaø caû söï bieán ñoåi tieán boä veà cô caáu kinh teá-xaõ
hoäi. Ñoù laø söï tieán boä, thònh vöôïng vaø cuoäc soáng toát ñeïp hôn.
Coù nhieàu chæ soá phaûn aùnh (ñaùnh giaù) söï phaùt trieån kinh teá nhö döïa vaøo soá cuûa caûi taïo ra; döïa vaøo caùc chæ
soá xaõ hoäi cuûa söï phaùt trieån (tuoåi thoï, tyû leä taêng daân soá, tyû leä ngöôøi bieát chöõ trong daân soá, soá Kcalo tieâu
thuï…); döïa vaøo caùc chæ soá khaùc veà vaên hoùa, giaùo duïc; caùc chæ soá veà kinh teá-xaõ hoäi ; döïa vaøo chæ soá phaùt
trieån con ngöôøi…
Taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån kinh teá coù moái quan heä bieän chöùng. Taêng tröôûng kinh teá laø ñieàu kieän
caàn ñoái vôùi söï phaùt trieån, nhöng noù chöa phaûi laø ñieàu kieän ñuû. Taêng tröôûng maø khoâng coù phaùt trieån seõ daãn
ñeán phaân hoùa giaøu-ngheøo, khuûng hoaûng xaõ hoäi; ngöôïc laïi, phaùt trieån maø khoâng taêng tröôûng laø khoâng toàn taïi
trong thöïc teá. Noùi caùch khaùc Phaùt trieån kinh teá môùi laø muïc tieâu, muïc ñích cuûa chuùng ta. Caùi mchuùng ta
caàn laø coâng baèng, tieán boä chöù khoâng phaûi laø giaøu coù nhöng khoâng xem thöôøng taêng tröôûng kinh teá. Taêng
tröôûng kinh teá laø phöông tieän, laø ñieàu kieän ñeå chuùng ta ñaït ñöôïc muïc ñích aáy. Coù theå coù taêng tröôûng kinh teá
nhöng khoâng coù phaùt trieån kinh teá. (Cuûa caûi laøm ra nhanh nhöng coâng baèng tieán boä xaõ hoäi khoâng coù…).
Khoâng theå coù caùi goïi laø phaùt trieån kinh teá neáu khoâng coù taêng tröôûng kinh teá.
Sau hôn 10 naêm ñoåi môùi chuùng ta ñaõ ñöa ñaát nöôùc ra khoûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá-xaõ hoäi vaø duy trì
ñeán nay toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái cao vaø khaù oån ñònh. Toác ñoä taêng GDP naêm 1977 laø 2,8%; giai ñoaïn
1977-1980 bình quaân laø 0,4%, giai ñoaïn naøy nöôùc ta laâm vaøo khuûng hoaûng kinh teá-xaõ hoäi. Giai ñoaïn 1981-
1985 toác ñoä taêng GDP bình quaân laø 6,4%, do coù ñoåi môùi quaûn lyù kinh teá ñaëc bieät laø trong noâng nghieäp. Giai
ñoaïn 1986-1990 toác ñoä taêng GDP bình quaân laø 3,9%.Giai ñoaïn 1991-1995 toác ñoä taêng GDP bình quaân laø
8,2%. Giai ñoaïn 1996-2000 toác ñoä taêng GDP bình quaân laø 6,9%. Ñaõ kìm cheá laïm phaùt thaønh coâng. Laïm
phaùt ôû naêm 1986 laø 774,7%; 1990 laø 67,1%; 1995 laø 12,7%; naêm 2000 laø –0,1%. Thu ñöôïc moät soá thaønh töïu
khaùc trong lónh vöïc kinh teá nhö löông thöïc töø nhaäp khaåu ñeán nay ñöùng haøng thöù 2 treân theá giôùi veà xuaát
khaåu löông thöïc; lónh vöïc noâng nghieäp taêng tröôûng lieân tuïc; kim ngaïch xuaát khaåu ngaøy caøng taêng; thu huùt
voán ñaàu nöôùc ngoaøi ngaøy caøng taêng. Töø nhöõng keát quaû veà maët kinh teá, chuùng ta ñaõ giaûi quyeát toát ñöôïc
nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi. Tröôùc ñoåi môùi soá hoä ngheøo laø 70%, naêm 2000 laø 30% soá hoä.
Tuy vaäy Vieät Nam vaãn laø moät nöôùc ngheøo, keùm phaùt trieån, nguy cô tuït haäu xa hôn veà kinh teá ñoái vôùi caùc
nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi vaãn ñang laø thaùch thöùc lôùn.
Tröôùc tình theá ñoù cuûa ñaát nöôùc vaø tình hình theá giôùi ñaõ xuaát hieän nhöõng yeáu toá cho ñaát nöôùc ta phaùt
trieån. Ñaõ xuaát hieän nhöõng ñieàu kieän, nhöõng thôøi cô cho chuùng ta coù theå thöïc hieän khaû naêng taêng tröôûng kinh
KTPT 01 : Trình bày các KN và MQH giữa TTKT và PTKT - Trang 2
KTPT 01 : Trình bày các KN và MQH giữa TTKT và PTKT - Người đăng: kim-liem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KTPT 01 : Trình bày các KN và MQH giữa TTKT và PTKT 9 10 847