Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đàm phán ngoại thương

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG
TRUNG TÊM THÖNG TIN THÛ VIÏÅN
ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂÅI
Haâ Nöåi - 2001
NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG
Kỹ thuật đàm phán ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đàm phán ngoại thương - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
Kỹ thuật đàm phán ngoại thương 9 10 8