Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để kiểm thử các chương trình Java

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để
kiểm thử các chương trình Java
Đinh Thị Mỹ Cảnh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Văn Ban
Năm bảo vệ: 2009
Abstract: Chương 1: Trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm như khái niệm kiểm
thử phần mềm, mục đích, mục tiêu và các mức kiểm thử phần mềm; đề cập đến việc
sử dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen để thiết kế dữ liệu thử. Chương 2:
Mô tả chi tiết các thành phần chính của kỹ thuật kiểm thử đột biến, giới thiệu các giả
thuyết cơ bản cần thiết để thực hiện phương pháp này. Chương 3: Giới thiệu các
phương pháp cải tiến kỹ thuật kiểm thử đột biến nhằm giảm chi phí tính toán và tăng
tự động hóa. Chương 4: Tập trung vào ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến.
Keywords: Phần mềm; Kỹ thuật kiếm thử đột biến; Chương trình Java
Content
Kiểm thử phần mềm là một hoạt động giữ vai trò rất quan trọng để bảo đảm chất lượng
phần mềm và là hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xuất hoặc gia công phần
mềm. Vì vậy, kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển
phần mềm trên thế giới. Ở Việt Nam, ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển thì không
thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì xác suất thất bại sẽ rất cao, hơn nữa, hầu hết các công
ty phần mềm có uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt là nếu một phần mềm không có tài liệu
kiểm thử đi kèm thì sẽ không được chấp nhận.
Tuy nhiên, hoạt động kiểm thử thường gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, kiểm thử các hệ
thống phức tạp đòi hỏi rất nhiều nguồn tài nguyên và chi phí cao. Thứ hai, tiến trình phát triển
phần mềm luôn trải qua nhiều hoạt động biến đổi thông tin, sự mất mát thông tin trong quá
trình biến đổi là yếu tố chính làm cho hoạt động kiểm thử khó khăn. Thứ ba, kiểm thử chưa
được chú trọng trong đào tạo con người. Cuối cùng, không tồn tại kỹ thuật kiểm thử cho phép
khẳng định một phần mềm hoàn toàn đúng đắn hay không chứa lỗi.
Với mục đích phát hiện lỗi, kiểm thử phần mềm thường phải trải qua các bước: tạo dữ
liệu thử, thực thi phần mềm trên dữ liệu thử và quan sát kết quả nhận được. Trong các bước
này, bước tạo dữ liệu thử đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì chúng ta không thể tạo ra mọi
dữ liệu từ miền vào của chương trình, mà chúng ta chỉ có thể tạo ra các dữ liệu thử có khả
năng phát hiện lỗi cao nhất. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đánh giá được khả năng phát hiện
lỗi của một bộ dữ liệu thử? Một kinh nghiệm để giúp giải quyết vấn đề này, đó l...
Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để
kiểm thử các chương trình Java
Đinh Thị Mỹ Cảnh
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người ng dẫn: PGS.TS Đoàn Văn Ban
m bảo vệ: 2009
Abstract: Chương 1: Trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm như khái niệm kiểm
thphần mềm, mục đích, mục tu các mức kiểm thử phần mềm; đề cập đến việc
sử dụng các k thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen để thiết kế dữ liệu thử. Chương 2:
tchi tiết các thành phần chính của kỹ thuật kiểm thử đột biến, giới thiệu các giả
thuyết bản cần thiết để thực hiện phương pháp này. Chương 3: Giới thiệu các
phương pp cải tiến kthuật kiểm thử đột biến nhằm giảm chi phí tính toán tăng
t động hóa. Chương 4: Tập trung vào ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến.
Keywords: Phần mềm; Kỹ thuật kiếm thử đột biến; Chương trình Java
Content
Kiểm thử phần mềm một hoạt động givai trất quan trọng để bảo đảm chất lượng
phần mềm hoạt động mang tính sống còn trong các dán sản xuất hoặc gia công phần
mềm. vậy, kiểm thử phần mềm đã trở thành qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển
phần mềm trên thế giới. Ở Việt Nam, ngànhng nghiệp phần mềm đang phát triển thì không
thể xem nhẹ việc kiểm thử phần mềm vì xác suất thất bại sẽ rất cao, hơn nữa, hầu hết các công
ty phần mềm có uy tín đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt là nếu một phần mềm không có tài liệu
kiểm thử đi kèm thì sẽ không được chấp nhận.
Tuy nhiên, hoạt đng kiểm thử thường gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, kiểm thử các hệ
thống phức tạp đòi hỏi rất nhiều nguồn tài nguyên chi phí cao. Thứ hai, tiến trình phát triển
phần mềm luôn trải qua nhiều hoạt động biến đổi thông tin, sự mất t thông tin trong quá
tnh biến đổi yếu tố chính làm cho hoạt động kiểm thử khó khăn. Thứ ba, kiểm thử chưa
được chú trọng trong đào tạo con người. Cuốing, không tn tại k thuật kiểm thử cho phép
khẳng định một phần mềm hoàn toàn đúng đắn hay không chứa li.
Với mục đích phát hiện lỗi, kiểm thử phần mềm thường phải trải qua các bước: tạo dữ
liệu thử, thực thi phần mềm trên dữ liệu thử và quan sát kết quả nhận được. Trong c bước
này, bước tạo dữ liệu thử đóng vai t quan trọng nhất, bởi chúng ta không thể tạo ra mọi
dữ liệu tmiền vào của chương trình, mà chúng ta chỉ thtạo ra các dữ liệu th khả
năng phát hiện li cao nhất. Vấn đề đặt ra làm thế nào để đánh giá được khả năng pt hiện
li của một bộ dữ liệu thử? Một kinh nghiệm để giúp giải quyết vấn đề y, đó là sử dụng
Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để kiểm thử các chương trình Java - Trang 2
Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để kiểm thử các chương trình Java - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để kiểm thử các chương trình Java 9 10 684