Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật môi trường

Được đăng lên bởi Một Phát Lên Mây
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG

TRAÀN KIM CÖÔNG

2005Kyõ thuaät moâi tröôøng

-1-

MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC ............................................................................................................- 1 Ñeà töïa ...................................................................................................................- 4 Chöông 1 NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO VEÄ MOÂI
TRÖÔØNG .............................................................................................................- 5 §1 MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN ............................................................- 5 1- Moâi tröôøng ................................................................................................- 5 2 - Taøi nguyeân ...............................................................................................- 6 §2 HEÄ SINH THAÙI VAØ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN ......................................................- 6 1 - Heä sinh thaùi .............................................................................................- 6 2 - Söï phaùt trieån cuûa heä sinh thaùi vaø caân baèng sinh thaùi ................................- 8 3 - Nguoàn naêng löôïng vaø caáu truùc dinh döôõng ..............................................- 9 §3 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG ...........................................- 10 1 - Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng..................................................................- 10 2 - Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng(ÑTM) ....................................................- 12 §4 CHIEÁN LÖÔÏC QUOÁC GIA vaø PHAÙP LUAÄT ...........................................- 12 1- Chieán löôïc quoác gia veà baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân ...- 12 2 - Chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân ôû Vieät Nam .- 13 3 - Luaät baûo veä moâi tröôøng .........................................................................- 14 Chöông 2 MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ............................................................- 15 § 1 KHAÙI QUAÙT CHUNG..............................................................................- 15 1- Lôùp khí quyeån döôùi thaáp .........................................................................- 15 2 - Lôùp khí quyeån treân cao.........................................................................- 16 3 - Caáu taïo khí quyeån theo chieàu ñöùng ..................
http://www.ebook.edu.vn
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG
TRAÀN KIM CÖÔNG
2005
kỹ thuật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật môi trường - Người đăng: Một Phát Lên Mây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
kỹ thuật môi trường 9 10 955