Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

Được đăng lên bởi Trịnh Minh Nhuận
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

Câu 1: Hãy trình bày khái niệm về VBQLHCNN và mô tả những thuộc tính cơ bản của
chúng nhằm phân biệt chúng với những loại VBQL khác?
Trả lời:
* Khái niệm: VBQLHCNN là một hệ thống những văn bản được hình thành trong hoạt động
quản lý xã hội của cơ quan hành chính NN và sự tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước
của các tổ chức chính trị - xã hội mà bản chất của nó là chứa đựng ý chí chung hoặc những thông tin
mang tính hành chính nhà nước được ban hành trong việc thực hiện thẩm quyền của từng cơ quan
trong bộ máy hành chính nhà nước.
* Những thuộc tính cơ bản của VBQLHCNN: (Chức năng là thuộc tính vốn có của sự vật, hiện
tượng).
1. Chức năng thông tin:
- Văn bản được sản sinh ra trước hết do nhu cầu giao tiếp, như vậy chức năng thông tin có ở tất
cả các loại văn bản. Đây là chức năng được nói đến đầu tiên, trước nhất và cũng là chức năng quan
trọng nhất, bởi vì thông qua các chức năng này các chức năng khác mới được thể hiện.
- VBQLHCNN cũng có chức năng thông tin, tuy nhiên thông tin chứa trong VBQLHCNN khác
với mọi dạng thông tin khác. Nó là thông tin mang tính chính thống, bền vững và độ chính xác cao, nó
hướng mọi người đến hoạt động do nhà nước đặt ra.
- Để văn bản có chức năng thông tin và làm tốt chức năng thông tin, trước khi ban hành văn bản
phải thu thập thông tin một cách nghiêm túc, trau chuốc ngôn ngữ để diễn đạt làm cho các thông báo
trở thành tin.
- Thông tin chứa đựng trong văn bản biểu hiện dưới dạng thông tin quá khứ, hiện tại, dự báo.
 Để làm tốt chức năng thông tin thì phải trau dồi kỹ năng soạn thảo văn bản và diễn đạt ngôn
ngữ; thông tin chứa đựng trong văn bản phải thoả mãn yêu cầu đầy đủ, chính xác, kịp thời.
2. Chức năng pháp lý:
- Chức năng này chỉ có ở văn bản quản lý nhà nước, điều đó phản ánh nội dung văn bản quản lý
nhà nước (đặc biệt là văn bản QPPL), nó chứa đựng các qui phạm, các qui định, các tiêu chuẩn, các chế
độ chính sách. Tất cả những điều ấy là cơ sở cho các cơ quan nhà nước, CBCC thực thi công vụ.
- Chức năng pháp lý của văn bản nó cho phép trong trật tự pháp lý của nó thì công dân được
làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, đồng thời nêu các quyền và nghĩa vụ của công dân. Mặc
khác, chức năng này làm cơ sở để tổ chức bộ máy nhà nước, để xây dựng biên chế, qui định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong bộ máy.
- Có thể hiểu một cách ngắn gọn chức năng pháp lý của văn bản là:
+ Nó làm căn cứ cho các hoạt động quản lý, đồng thời là sợi dây ràng buộc trách nhiệ...
www.hanhchinhvn.com - 1 -
Câu 1: Hãy trình bày khái niệm về VBQLHCNN và mô tả những thuộc tính cơ bản của
chúng nhằm phân biệt chúng với những loại VBQL khác?
Trả lời:
* Khái niệm: VBQLHCNN là một hệ thống những văn bản được hình thành trong hoạt động
quản lý xã hội của cơ quan hành chính NN và sự tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước
của các tổ chức chính trị - hội bản chất của chứa đựng ý chí chung hoặc những thông tin
mang tính hành chính nhà nước được ban hành trong việc thực hiện thẩm quyền của từng quan
trong bộ máy hành chính nhà nước.
* Những thuộc tính cơ bản của VBQLHCNN: (Chc năng là thuộc tính vốn có của sự vật, hiện
tượng).
1. Chức năng thông tin:
- Văn bản được sản sinh ra trước hết do nhu cầu giao tiếp, như vậy chức năng thông tin có ở tất
cả các loại n bản. Đây chức năng được nói đến đầu tiên, trước nhất và cũng chức năng quan
trọng nhất, bởi vì thông qua các chức năng này các chức năng khác mới được thể hiện.
- VBQLHCNN cũng có chức năng thông tin, tuy nhiên thông tin chứa trong VBQLHCNN khác
với mọi dạng thông tin khác. Nó là thông tin mang tính chính thống, bền vững và đ chính xác cao, nó
hướng mọi người đến hoạt động do nhà nước đặt ra.
- Để văn bản có chức năng thông tin và làm tốt chức năng thông tin, trước khi ban hành văn bản
phải thu thập thông tin một cách nghiêm túc, trau chuốc ngôn ngữ để diễn đạt làm cho các thông báo
trở thành tin.
- Thông tin chứa đựng trong văn bản biểu hiện dưới dạng thông tin quá khứ, hiện tại, dự báo.
Để làm tốt chức năng thông tin thì phải trau dồi kỹ năng soạn thảo văn bản và diễn đạt ngôn
ngữ; thông tin chứa đựng trong văn bản phải thoả mãn yêu cầu đầy đủ, chính xác, kịp thời.
2. Chức năng pháp lý:
- Chức năng này chỉ có ở văn bản quản lý nhà nước, điều đó phản ánh nội dung văn bản quản lý
nhà nước (đặc biệt là văn bản QPPL), nó chứa đựng các qui phạm, các qui định, các tiêu chuẩn, các chế
độ chính sách. Tất cả những điều ấy là cơ sở cho các cơ quan nhà nước, CBCC thực thi công vụ.
- Chức năng pháp của văn bản nó cho phép trong trật tự pháp của thì công dân được
làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, đồng thời nêu các quyềnnghĩa vụ của công dân. Mặc
khác, chức năng này làm cơ sở để tổ chức bộ máy nhà nước, để xây dựng biên chế, qui định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong bộ máy.
- Có thể hiểu một cách ngắn gọn chức năng pháp lý của văn bản là:
+ Nó làm căn cứ cho các hoạt động quản lý, đồng thời là sợi dây ràng buộc trách nhiệm của
quan nhà nước về những vấn đề xã hội mà cơ quan nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý lĩnh vực ấy.
+ Nó là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Văn bản quản lý nhà nước (đặc biệt là n bản QPPL) là nh thức pháp luật của quản lý
(luật là hình thức, quy phạm là nội dung).
3. Chức năng quản lý:
- Đây chức năng có những văn bản được sản sinh trong môi trường quản lý. Chức năng
quản lý của văn bản thể hiện ở việc chúng tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý.
- Quản lý là một quá trình bao gồm nhiều khâu từ hoạch định, xây dựng tổ chức, xây dựng biên
chế, ra quyết định, t chức thực hiện quyết định, kiểm tra đánh giá. Trong tất cả các khâu nói trên,
khâu nào cũng cần sự tham gia của văn bản; trong hoạt động quản hội hiện đại thì mọi quyết
định quản đều phải thể hiện bằng văn bản. Như vậy văn bản một công cụ đầy hiệu lực trong một
quá trình quản lý.
Để văn bản thực hiện tốt chức năng quản lý thì quá trình soạn thảo văn bản phải nghiêm túc,
văn bản phải đầu đủ yêu cầu về thể thức và phải được ban hành kịp thời.
4. Chức năng văn hoá - xã hội:
- Văn hoá tổng thể giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lao
động cải tạo thế giới văn bản cũng một sản phẩm của quá trình lao động quản lý, được dùng
Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản - Người đăng: Trịnh Minh Nhuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản 9 10 207