Ktl-icon-tai-lieu

kỷ yếu hội trại hùng vương 2014

Được đăng lên bởi Duong Hung
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỶ YẾU 10 NĂM TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

1

~ GS.TS. Nguyễn Văn Mậu ~
rại hè Hùng Vƣơng đã đi qua chặng đƣờng
mƣời năm, những bƣớc đi hồ hởi ban đầu với
biết bao chông gai rải khắp trên những nẻo vƣờn
đầy hƣơng và sắc của hoa hồng rực rỡ. Mới đó
thôi mà giờ đã mƣời năm, thời gian đã qua nhƣ
nhắc nhở những cô giáo trẻ của Trại hè Hùng
Vƣơng ngày nào, hàng ngày cũng chăm chút soi
gƣơng, thấy mình vẫn luôn xinh tƣơi, vẫn trẻ
trung, và vẫn thấy mình rất giống nhƣ mình của
ngày hôm qua … Vậy mà … hôm nay nhìn vào
quá khứ 10 năm đã đi qua ta bỗng thấy hình nhƣ
mái tóc mình đã có sợi pha sƣơng.. Nhƣng Trại
hè Hùng Vƣơng không mang đến nỗi buồn, bù
lại, nó cũng nhắc nhở ta ngộ ra nhiều điều thú vị
và tự hào vì sau những tháng ngày miệt mài,
đam mê cùng bài giảng, sinh hoạt các chuyên đề
… thì hôm nay mình bỗng thấy mình đã lớn
khôn, đã là thầy của mình của mƣời năm khởi
đầu xao xuyến ấy…
hật là may mắn làm sao khi chúng ta đã
chọn lựa đƣợc cái tên Trại hè thật phù hợp, chứ
không phải là trường hè hay là Olympic Hùng
Vương … Nó gợi cho ta các hoạt động giao lƣu
sáng tạo giữa các trƣờng THPT chuyên khu
vực Trung du - Miền núi phía bắc và cả trƣờng
Phổ thông Vùng cao Việt Bắc nữa, mỗi chuyên
đề mang một vẻ, một sắc thái riêng trên tinh
thần tự nguyện… từ đó đã phát hiện, bồi dƣỡng
và phát triển năng khiếu cho các thế hệ học sinh
thân yêu… Vì vậy mà Trại hè Hùng Vƣơng nhất
định sẽ mãi vui khỏe – trẻ trung – vững vàng cho
hội nhập tương lai,..
ƣời năm đã đi qua, nhiều học sinh xuất sắc
đã bay xa, nhƣ cánh chim vẫy gọi chúng ta niềm
tin yêu và hy vọng. Trại hè Hùng Vƣơng không
chỉ tạo nên những kết quả xuất sắc của các
trƣờng chuyên mà nó còn giúp học sinh và

GS.TS. Nguyễn Văn Mậu phát biểu Khai mạc Trại hè

các cô, các thầy tăng cƣờng sự hiểu biết về văn
hoá xã hội vùng miền qua các hoạt động của trại
hè, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn
diện cho học sinh; rèn luyện cho học sinh kỹ
năng sống, kỹ năng giao tiếp xã hội, gắn lý thuyết
với thực tiễn xã hội ở địa phƣơng và đất nƣớc.
hớ lại mục tiêu ban đầu của Trại hè Hùng
Vƣơng là bồi dƣỡng và nâng cao năng lực tổ chức
các hoạt động xã hội cho giáo viên đang giảng
dạy ở các trƣờng THPT Chuyên, là nơi để trao
đổi chuyên môn, kinh nghiệm và các nguồn lực
khác giữa các trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng
bồi dƣỡng học sinh giỏi và hoạt động giáo dục
toàn diện của các trƣờng chuyên tham gia trại hè.
goài phần hoạt động chuyên môn, Trại hè
Hùng Vƣơng còn tổ chức giao lƣu văn hóa, văn
nghệ, thăm quan học tập đối với học sinh và ...
~ GS.TS. Nguyễn Văn Mậu ~
ri hè Hùng Vƣơng đã đi qua chng đƣờng
mƣời năm, nhng bƣớc đi h hi ban đầu vi
biết bao chông gai ri khp trên nhng no vƣờn
đầy hƣơng sc ca hoa hng rc r. Mi đó
thôi gi đã mƣời năm, thi gian đã qua nhƣ
nhc nh nhng giáo tr ca Tri Hùng
Vƣơng ngày nào, hàng ngày cũng chăm chút soi
gƣơng, thy mình vn luôn xinh tƣơi, vn tr
trung, vn thy mình rt ging nhƣ mình ca
ngày hôm qua Vy hôm nay nhìn vào
quá kh 10 năm đã đi qua ta bng thy hình nhƣ
mái tóc mình đã có si pha sƣơng.. Nhƣng Tri
Hùng Vƣơng không mang đến ni bun,
li, nó cũng nhc nh ta ng ra nhiu điu thú v
t hào sau nhng tháng ngày mit mài,
đam cùng bài ging, sinh hot các chuyên đề
thì hôm nay mình bng thy nh đã ln
khôn, đã thy ca mình ca mƣời năm khi
đầu xao xuyến y
GS.TS. Nguyễn Văn Mậu phát biểu Khai mạc Trại hè
các , các thy tăng cƣờng s hiu biết v văn
hoá hi vùng min qua các hot động ca tri
hè, góp phn nâng cao cht lƣợng giáo dc toàn
din cho hc sinh;n luyn cho hc sinh k
năng sng, k năng giao tiếp xã hi, gn lý thuyết
vi thc tin xã hi địa phƣơngđất nƣớc.
ht may mn làm sao khi chúng ta đã
chn la đƣợc cái tên Tri tht phù hp, ch
không phi là trường hay là Olympic Hùng
Vương gi cho ta các hot động giao lƣu
sáng to gia các trƣờng THPT chuyên khu
vc Trung du - Min i phía bc c trƣờng
Ph thông Vùng cao Vit Bc na, mi chuyên
đề mang mt v, mt sc thái riêng trên tinh
thn t nguyn t đó đã phát hin, bi dƣỡng
phát trin năng khiếu cho các thế h hc sinh
thân yêu Vì vy Tri Hùng Vƣơng nht
định s mãi vui khe tr trung vng vàng cho
hi nhp tương lai,..
ƣời năm đã đi qua, nhiu hc sinh xut sc
đã bay xa, nhƣ cánh chim vy gi chúng ta nim
tin yêu và hy vng. Tri Hùng Vƣơng không
ch to nên nhng kết qu xut sc ca các
trƣờng chuyên mà nó còn giúp hc sinh và
h li mc tiêu ban đầu ca Tri Hùng
Vƣơng bi dƣỡng và nâng cao năng lc t chc
các hot động hi cho giáo viên đang ging
dy các trƣờng THPT Chuyên, nơi để trao
đổi chuyên môn, kinh nghim và các ngun lc
khác gia các trƣờng nhm nâng cao cht lƣợng
bi dƣỡng hc sinh gii hot động giáo dc
toàn din ca các trƣờng chuyên tham gia tri hè.
goài phn hot động chuyên n, Tri
Hùng Vƣơng còn t chc giao lƣu văn hóa, văn
ngh, thăm quan hc tp đối vi hc sinh và giáo
viên các trƣờng tham gia tri hè, thi Olympic các
môn hc cho hc sinh. Sau mi k tri hè, Ban t
chc li tng kết, đúc rút bài hc kinh nghim,
li băng qua nhng khó khăn để bƣơn tri tiếnn
tm cao mi, các bn đã nêu cao trách nhim
sáng to ni dung ca các hot động olympic
semina.
K YU 10 NĂM TRI HÈ HÙNG VƯƠNG 1
kỷ yếu hội trại hùng vương 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỷ yếu hội trại hùng vương 2014 - Người đăng: Duong Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
kỷ yếu hội trại hùng vương 2014 9 10 4