Ktl-icon-tai-lieu

Lá Thư Tịnh Độ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạng Thư Phật Học
Lá Thư Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Dịch
Thơ đáp Ly Tẩu
Vừa rồi Hải Thi Đạo Nhơn ở Gia Hưng có chuyển đến cho tôi phong thơ của các hạ.
Xem xong, biết các hạ từ lâu đã gia công tu Tiên, chỗ sở đắc rất thâm, nay l ại muốn
hỏi môn Tịnh Độ là pháp cứu cánh trong đạo Phật. „y có thể gọi là người t ừ kiếp
trước đã trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp, nên không chấp theo sự câu ki ến
của thần Hà Bá, mà biết nghĩ tìm trong biển giáo, bến giải thoát hoàn toàn. Nhưng
các hạ đã quen biết với Hải Thi Đạo Nhơn, sao không hỏi người, lại bỏ chỗ cao
minh tìm nơi thấp kém, e rằng có phụ với sở vọng chăng? Hải Thi vốn là bậc kiêm
thông tông giáo, gồm tu Thiền Tịnh, chính là chiếc thuyền đại nguyện trong biển
sanh tử đó. Vì người quá khiêm tốn, nên lấy chữ thi tự đặt tên, thật ra nếu trong
biển sanh tử mà gặp được cái tử thi ấy, quyết sẽ mau lên bờ giác, yên ổn trở lại quê
nhà. Như thế chẳng hơn tìm hỏi „n Quang là kẻ dung tăng, đối với pháp môn kém
phần hiểu biết hay sao? Nhưng các hạ đã tưởng lầm hỏi đến, tôi cũng xin tùy chỗ
thiển kiến đáp lại, hoặc may có thể vì người giải chút nghi ngờ chăng?
Thiết nghĩ trong thể đạo Phật, Tiên, vẫn đồng nguồn, nhưng về chi phái thật ra
cách nhau xa khác. Đạo Phật dạy người trước tiên tu phép quán Tứ Niệm Xứ, quán
thân không sạch, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Khi đ ược bi ết thân, thọ,
tâm, pháp là không sạch, khổ, vô thường, vô ngã, đều gi ả dối như m ộng huyễn, thì
tánh chơn như sẽ tự hiện bày. Đạo Tiên ước về lúc chánh truyền ban đầu, cũng
không chuyên chủ nơi sự luyện đơn vận khí để cầu trường sanh, nhưng người sau
tu hành lại lầm cho đó là tông chỉ chơn chánh. Đạo Phật bao trùm tất cả pháp,
chẳng những đối với vấn đề thân tâm tánh mạng, phát huy rõ ràng, mà các việc nhỏ
của thế đế như hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, cũng không bỏ sót. Duy về
việc luyện đơn vận khí, trong Phật Pháp tuyệt không nói đến một chữ, lại còn răn
cấm là khác nữa. Vì lẽ bên Tiên thì khiến cho người giữ gìn thân tâm làm chân th ật,
bên Phật lại chỉ rõ thân tâm vốn giả dối, theo duyên sanh diệt, không phải là bản
hữu chân tâm. Phép luyện đơn chẳng phải không bổ ích, song chỉ có thể làm cho
người sống lâu, nhẫn đến thành Tiên sanh lên trời, nếu nói về sự giải thoát luân
hồi thì vẫn còn là việc mộng. Các hạ đã biết Tiên có số kiếp, Phật thọ không cùng,
thì trong lúc tuổi cao nầy, phải chuyên tâm gắng sức nơi pháp môn Tịnh Độ. Vi ệc
tham học thiền, giáo, nên giản lược qua, bởi các pháp ấy rộng l ớ...
T ng Th Ph t H c ư
Lá Th T nh Đư
n Quang Pháp S ư
Hòa Th ng Thích Thi n Tâm D chượ
Th đáp Ly T uơ
V a r i H i Thi Đ o Nh n Gia H ng có chuy n đ n cho tôi phong th c a các h . ơ ư ế ơ
Xem xong, bi t các h t lâu đã gia công tu Tiên, ch s đ c r t thâm, nay l i mu n ế
h i môn T nh Đ là pháp c u cánh trong đ o Ph t. „y có th g i là ng i t ki p ườ ế
tr c đã tr ng sâu căn lành đ i v i Ph t Pháp, nên không ch p theo s câu ki n ướ ế
c a th n Hà Bá, mà bi t nghĩ tìm trong bi n giáo, b n gi i thoát hoàn toàn. Nh ng ế ế ư
các h đã quen bi t v i H i Thi Đ o Nh n, sao không h i ng i, l i b ch cao ế ơ ườ
minh tìm n i th p kém, e r ng có ph v i s v ng chăng? H i Thi v n là b c kiêm ơ
thông tông giáo, g m tu Thi n T nh, chính là chi c thuy n đ i nguy n trong bi n ế
sanh t đó. Vì ng i quá khiêm t n, nên l y ch thi t đ t tên, th t ra n u trong ườ ế
bi n sanh t mà g p đ c cái t thi y, quy t sẽ mau lên b giác, yên n tr l i quê ượ ế
nhà. Nh th ch ng h n tìm h i „n Quang là k dung tăng, đ i v i pháp môn kém ư ế ơ
ph n hi u bi t hay sao? Nh ng các h đã t ng l m h i đ n, tôi cũng xin tùy ch ế ư ưở ế
thi n ki n đáp l i, ho c may có th vì ng i gi i chút nghi ng chăng? ế ườ
Thi t nghĩ trong th đ o Ph t, Tiên, v n đ ng ngu n, nh ng v chi phái th t ra ế ư
cách nhau xa khác. Đ o Ph t d y ng i tr c tiên tu phép quán T Ni m X , quán ườ ướ
thân không s ch, th là kh , tâm vô th ng và pháp vô ngã. Khi đ c bi t thân, th , ườ ượ ế
tâm, pháp là không s ch, kh , vô th ng, vô ngã, đ u gi d i nh m ng huy n, thì ườ ư
tánh ch n nh sẽ t hi n bày. Đ o Tiên c v lúc chánh truy n ban đ u, cũng ơ ư ướ
không chuyên ch n i s luy n đ n v n khí đ c u tr ng sanh, nh ng ng i sau ơ ơ ườ ư ườ
tu hành l i l m cho đó là tông ch ch n chánh. Đ o Ph t bao trùm t t c pháp, ơ
ch ng nh ng đ i v i v n đ thân tâm tánh m ng, phát huy rõ ràng, mà các vi c nh
c a th đ nh hi u, đ , trung, tín, l , nghĩa, liêm, s , cũng không b sót. Duy v ế ế ư ế
vi c luy n đ n v n khí, trong Ph t Pháp tuy t không nói đ n m t ch , l i còn răn ơ ế
c m là khác n a. Vì lẽ bên Tiên thì khi n cho ng i gi gìn thân tâm làm chân th t, ế ườ
bên Ph t l i ch rõ thân tâm v n gi d i, theo duyên sanh di t, không ph i là b n
h u chân tâm. Phép luy n đ n ch ng ph i không b ích, song ch có th làm cho ơ
ng i s ng lâu, nh n đ n thành Tiên sanh lên tr i, n u nói v s gi i thoát luân ườ ế ế
h i thì v n còn là vi c m ng. Các h đã bi t Tiên có s ki p, Ph t th không cùng, ế ế
thì trong lúc tu i cao n y, ph i chuyên tâm g ng s c n i pháp môn T nh Đ . Vi c ơ
tham h c thi n, giáo, nên gi n l c qua, b i các pháp y r ng l n sâu xa không d ượ
gì nghiên c u, dù tìm đ n ch cùng c c, cũng ph i tr v môn Ni m Ph t m i có ế
th trong hi n đ i gi i quy t đ c s sanh t . Phàm nh ng kinh lu n v T nh Đ , ế ượ
các h ph i g p g p tìm xem, y theo đó th c hành, tin ch c l i c a Ph t, T , không
nên vì ch mình ch a hi u đ n v i đem lòng nghi. N u có th đ y đ c Tín ư ế ế ủ ả
Nguy n H nh, t nhiên sẽ đ c nh s c t c a Ph t ti p d n v Tây Ph ng. M t ượ ờ ứ ế ươ
khi đã vãng sanh thì g n đ c Di Đà, b n cùng h i chúng, l n l n ch ng qu vô sanh,
Lá Thư Tịnh Độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lá Thư Tịnh Độ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Lá Thư Tịnh Độ 9 10 68