Ktl-icon-tai-lieu

Lâm nghiệp xã hội

Được đăng lên bởi thach-thach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề bài: vai trò của sự tham gia trong việc sử dụng bền vững các nguồn lực sinh kế của cộng
đồng
Bài làm:

1.Các khái niệm
Sự tham gia
Theo ngân hàng thế giới, sự tham gia được định nghĩa như một quá trình, thông qua đó các chủ
thể cùng tác ddoognj và chia sẻ những sáng kiến phát triển và cùng quyết định.
FAO (1982) định nghĩa “ sự tham gia của nhân dân” như quá trình mà qua đó người nghèo nông
thôn có khả năng tự tổ chức và như các tổ chức chính của họ có khả năng nhận biết nhu cầu của
chính mình và tham gia trong thiết kế, thực hiện vầ đánh giá các phương án của địa phương.
Khái niệm sinh kế và sinh kế bền vững do DFIT đưa ra, do đó, sinh kế được hiểu là:
• Tập hợp tất cả các nguồn lực và khả năng mà con người có được, kết hợp với những quyết định
và hoạt động mà họ thực thi nhằm để kiếm sống cũng như để đạt được các mục tiêu và ước
nguyện của họ.
• Các nguồn lực mà con người có được bao gồm: (1) Vốn con người; (2) Vốn vật chất; (3) Vốn
tự nhiên; (5) vốn tài chính; (6) Vốn xã hội (khái niệm về các loại nguồn vốn này sẽ được giải
thích rõ ở phần sau)

Chăn trâu, thả gia cầm ở bìa rừng: một kiểu sinh kế của người Pahy ở bản Khe Trăn, xã Phong
Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Và sinh kế bền vững là:
• Sinh kế của một cá nhân, một hộ gia đình, một cộng đồng được xem là bền vững khi cá nhân,
hộ gia đình, cộng đồng đó có thể vượt qua những biến động trong cuộc sống do thiên tai, dịch
bệnh, hoặc khủng hoảng kinh tế gây ra.
• Phát triển hơn nguồn tài sản hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên
nhiên.

Chiến lược tiếp cận phát triển cộng đồng của CRD theo quan điểm sinh kế bền vững là đặt con
người làm trung tâm của hoạt động phát triển thông qua việc tìm hiểu những vấn đề về kinh tế xã hội và quản lý các nguồn tài nguyên dựa trên nền tảng sự phát triển của loài người. Cụ thể:
• Bắt đầu bằng việc phân tích các chiến lược sinh kế của người dân, tìm hiểu xem chiến lược đó
thay đổi như thế nào qua thời gian.
• Lôi cuốn người dân tham gia ở mức độ cao nhất, tôn trọng ý kiến của họ, đồng thời đưa ra các
hoạt động nhằm hỗ trợ người dân đạt được mục đích phát triển sinh kế của mình.
• Phân biệt các nhóm khác nhau chịu ảnh hưởng của các chương trình phát triển và xác định các
yếu tố khác nhau chịu ảnh hưởng đến sự tham gia của họ vào các chương trình đó.
• Nêu bật tác động của chính sách và cơ cấu thể chế đối với các hộ gia đình và cộng đồng.
• Nhấn mạn...
Đề bài: vai trò của sự tham gia trong việc sử dụng bền vững các nguồn lực sinh kế của cộng
đồng
Bài làm:
1.Các khái niệm
Sự tham gia
Theo ngân hàng thế giới, sự tham gia được định nghĩa như một quá trình, thông qua đó các chủ
thể cùng tác ddoognj và chia sẻ những sáng kiến phát triển và cùng quyết định.
FAO (1982) định nghĩa “ sự tham gia của nhân dân” như quá trình mà qua đó người nghèo nông
thôn có khả năng tự tổ chức và như các tổ chức chính của họ có khả năng nhận biết nhu cầu của
chính mình và tham gia trong thiết kế, thực hiện vầ đánh giá các phương án của địa phương.
Khái niệm sinh kế và sinh kế bền vững do DFIT đưa ra, do đó, sinh kế được hiểu là:
• Tập hợp tất cả các nguồn lực và khả năng mà con người có được, kết hợp với những quyết định
và hoạt động mà họ thực thi nhằm để kiếm sống cũng như để đạt được các mục tiêu và ước
nguyện của họ.
• Các nguồn lực mà con người có được bao gồm: (1) Vốn con người; (2) Vốn vật chất; (3) Vốn
tự nhiên; (5) vốn tài chính; (6) Vốn xã hội (khái niệm về các loại nguồn vốn này sẽ được giải
thích rõ ở phần sau)
Chăn trâu, thả gia cầm ở bìa rừng: một kiểu sinh kế của người Pahy ở bản Khe Trăn, xã Phong
Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Và sinh kế bền vững là:
• Sinh kế của một cá nhân, một hộ gia đình, một cộng đồng được xem là bền vững khi cá nhân,
hộ gia đình, cộng đồng đó có thể vượt qua những biến động trong cuộc sống do thiên tai, dịch
bệnh, hoặc khủng hoảng kinh tế gây ra.
• Phát triển hơn nguồn tài sản hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên
nhiên.
Lâm nghiệp xã hội - Trang 2
Lâm nghiệp xã hội - Người đăng: thach-thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lâm nghiệp xã hội 9 10 216