Ktl-icon-tai-lieu

Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LÀM RÕ BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
CỔ PHIẾU QUỸ TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN
, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, các nghiệp
vụ l ê qu
ến cổ phiếu quỹ (cổ phiếu mua lại) phát sinh ngày càng nhiều, ặc
biệt là tại các công ty cổ phầ
ược niêm yết
Các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình
tài chính, lưu chuyển tiền, phân tích chứng khoán cũng như tâm lý của các nhà đầu tư.
Để có thể vận dụng hiệu quả nghiệp vụ này, cũng như phân tích chính xác thông tin để ra
quyết định đầu tư, các công ty cổ phần cũng như các nhà đầu tư cần có sự hiểu biết đầy
đủ về vấn đề cổ phiếu quỹ. Bài viết sau sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến bản chất, vai
trò, quy định quản lý tài chính và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ
phần hiện nay.
u qu :

1.
1.1.

.
1.2.
:

;

p;

;


(kế
ho ch thực hiện quyền sở h u cổ phần cho ngư i lao đ ng
;



(fair value

;

.
Qu

2.

ị

á lý l ê qu

ệ mu lạ

u

ô
-

20/3/200

á

3.

ạ

á

á

u qu

3.1.
:


.


.

3.2.

m

)


.

.



( ài khoản 4112).

.
3.3.


419
111,112

419
111,112



.


.

-

.

.




.


.
Ả

4.
d

ở
ệ

ệ

ụ

á

u qu

á

khoản mục tiền)

ỷ
ẩ

chỉ tiêu EPS

mua
, ba

á

í

.

.
óm l i, việc s dụng nghiệp vụ cổ phiếu quỹ có thể nói là m t nghệ thuật điều hành
ho t đ ng tài chính của doanh nghiệp trong đó mục đích t i cao phải là duy trì và phát
triển l i ích của các cổ đông. guyên t c này cần đư c coi là kim chỉ nam xuyên su t
quá trình thực hiện nghiệp vụ cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp.

K

1.

B tài chính, thông tư s

2.

B tài chính, quyết định s

3.

K

– ĐH K

Q ố

â

-B C ngày 13/3/2007
Đ B C ngày 20/3/2006

hoa ế toán,
, Đ i h c inh tế qu c dân, giáo trình ế toán tài chính
trong các doanh nghiệp, chủ biên . Đ ng hị oan

4.

Trang web kiemtoantre.com

5.

Ủy ban chứng khoán nhà nước,
và thị trư ng chứng khoán.

6.

Robert L. Dixon and Harord E. Arnett, 36 hour accounting course, third
edition, McGraw-Hill, United States

7.

Jan R. Williams, Susan F. Haka, Mark S. Bettner, 2005, Financial and
Managerial Accounting-The basic for business decisions, McGraw-Hill Irwin,
United States.

, h ng vấn đề cơ bản về chứng khoán

...
LÀM RÕ BN CHT VÀ PHƯƠNG PHÁP K TOÁN
C PHIU QU TRONG CÁC CÔNG TY C PHN
, cùng vi s phát trin ca th trường chng khoán, các nghip
v ến c phiếu qu (c phiếu mua li) phát sinh ngày càng nhic
bit là ti các công ty c phược niêm yết


 




1. :
1.1. 


               

.
1.2. 

:

;

p;

;
      (

;
(fair value;
Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần - Trang 2
Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần 9 10 307