Ktl-icon-tai-lieu

Laos contents

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
13

Contents
The Authors

15

Getting Started

17

Itineraries

21

Snapshot

26

History

27

The Culture

46

Environment

63

Food & Drink

74

Vientiane & Around

85

VIENTIANE
Orientation
Information
Dangers & Annoyances
Sights
Activities
Monument to Mekong
Walking Tour
Courses
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND VIENTIANE
Ban Pako
Phu Khao Khuay Npa
Vientiane to Ang
Nam Ngum
Ang Nam Ngum
Vang Vieng
Vang Vieng to Luang
Prabang
(Former) Saisombun
Special Zone

86
86
87
91
91
99
100
101
101
102
105
109
110
112
113
115
116
116
118
119
120
121
129
129

Northern Laos

132

LUANG PRABANG
PROVINCE
Luang Prabang
Around Luang
Prabang
Nong Khiaw
Muang Ngoi Neua
Nam Bak & Pak Mong
XIENG KHUANG
PROVINCE
Phonsavan
Plain of Jars
Phonsavan to Nong
Haet
Muang Khoun (Old Xieng
Khuang)
Muang Sui
HUA PHAN PROVINCE
Sam Neua (Xam Neua)
Around Sam Neua
Sam Neua to Vieng Xai
Vieng Xai
Nam Noen
Nam Noen to Nong
Khiaw
UDOMXAI PROVINCE
Udomxai (Muang Xai)
Around Udomxai
To Luang Prabang Via
Pak Beng
Pak Beng
LUANG NAM THA
PROVINCE
Luang Nam Tha
Boten
Nam Tha River Trip
Luang Nam Tha to
Huay Xai
Muang Sing
Xieng Kok
PHONGSALI PROVINCE
Phongsali
Udomxai to Phongsali
Muang Khua
BOKEO PROVINCE
Huay Xai
Around Huay Xai
SAINYABULI PROVINCE
Sainyabuli
Around Sainyabuli

134
134
158
160
162
164
164
165
169
171
172
181
182
183
185
186
187
188
189
189
190
192
192
192
194
195
200
201
202
203
209
210
210
213
213
214
214
219
220
221
223

© Lonely Planet Publications
14 C O N T E N T S

Central Laos

226

BOLIKHAMSAI &
KHAMMUAN PROVINCES
Paksan
Paksan to Lak Sao
Lak Sao
Tha Khaek
Around Tha Khaek
SAVANNAKHET
PROVINCE
Savannakhet (Muang
Khanthabuli)
Around Savannakhet
Dong Phu Vieng Npa
Sepon (Xepon) &
the Ho Chi Minh Trail

Southern Laos

Glossary

351

Behind the Scenes

353

Index

362

242

World Time Zones

370

242
247
249

Map Legend

372

228
228
229
233
234
238

250

253

CHAMPASAK PROVINCE
Pakse
Around Pakse
Champasak
Wat Phu Champasak
Don Daeng
Uo Moung
(Tomo Temple)
Kiet Ngong &
Ban Phapho
Se Pian Npa
Si Phan Don
(Four Thousand Islands)
Bolaven Plateau
SALAVAN PROVINCE
Tat Lo
Salavan
Around Salavan
SEKONG PROVINCE
Sekong (Muang Lamam)
Around Sekong
ATTAPEU PROVINCE
Attapeu (Samakhi Xai)
Around Attapeu
Dong Ampham Npa

255
255
260
262
265
268
270

Regional Map Contents

270
271
272
282
286
286
288
289
290
290
292
293
293
296
297

Directory

298

Transport

319

Health

331

Lang...
Contents
13
The Authors 15
Getting Started 17
Itineraries 21
Snapshot 26
History 27
The Culture 46
Environment 63
Food & Drink 74
Vientiane & Around 85
VIENTIANE 86
Orientation 86
Information 87
Dangers & Annoyances 91
Sights 91
Activities 99
Monument to Mekong
Walking Tour 100
Courses 101
Festivals & Events 101
Sleeping 102
Eating 105
Drinking 109
Entertainment 110
Shopping 112
Getting There & Away 113
Getting Around 115
AROUND VIENTIANE 116
Ban Pako 116
Phu Khao Khuay Npa 118
Vientiane to Ang
Nam Ngum 119
Ang Nam Ngum 120
Vang Vieng 121
Vang Vieng to Luang
Prabang 129
(Former) Saisombun
Special Zone 129
Northern Laos 132
LUANG PRABANG
PROVINCE 134
Luang Prabang 134
Around Luang
Prabang 158
Nong Khiaw 160
Muang Ngoi Neua 162
Nam Bak & Pak Mong 164
XIENG KHUANG
PROVINCE 164
Phonsavan 165
Plain of Jars 169
Phonsavan to Nong
Haet 171
Muang Khoun (Old Xieng
Khuang) 172
Muang Sui 181
HUA PHAN PROVINCE 182
Sam Neua (Xam Neua) 183
Around Sam Neua 185
Sam Neua to Vieng Xai 186
Vieng Xai 187
Nam Noen 188
Nam Noen to Nong
Khiaw 189
UDOMXAI PROVINCE 189
Udomxai (Muang Xai) 190
Around Udomxai 192
To Luang Prabang Via
Pak Beng 192
Pak Beng 192
LUANG NAM THA
PROVINCE 194
Luang Nam Tha 195
Boten 200
Nam Tha River Trip 201
Luang Nam Tha to
Huay Xai 202
Muang Sing 203
Xieng Kok 209
PHONGSALI PROVINCE 210
Phongsali 210
Udomxai to Phongsali 213
Muang Khua 213
BOKEO PROVINCE 214
Huay Xai 214
Around Huay Xai 219
SAINYABULI PROVINCE 220
Sainyabuli 221
Around Sainyabuli 223
© Lonely Planet Publications
Laos contents - Trang 2
Laos contents - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Laos contents 9 10 276