Ktl-icon-tai-lieu

Lập dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Đào Văn Trưng
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CHUNG CƯ CAO CẤP V

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 66 - MINH KHAI - THÀNH P

STT
I
II
III
1
2
IV
V
1
2
3
4
5
6

MỤC CHI PHÍ
Chi phí xây dựng công trình
Chi phí thiết bị
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
Chi phí chuyển nhượng tài sản trên đất
Di dời vật kiến trúc
Chi phí quản lý dự án đầu tư xd công trình
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Chi phí lập qui hoạch
Chi phí thi tuyển kiển trúc
Chi phí khảo sát địa chất
Chi phí đánh giá tác động môi trường
Lập dự án đầu tư
Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án

7

Chi phí thiết kế

8
9
10
11
12
13

Thẩm tra TKKT, thiết kế bản vẽ thi công
Thẩm tra dự toán
Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
Chi phí lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị
Giám sát thi công xây dựng
Giám sát lắp đặt thiết bị
Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất
lượng ctxd
Chi phí khác
Chi phí rà phá bom mìn
Chi phí nén tĩnh cọc, siêu âm, pit
Chi phí quan trắc biến dạng công trình

14
VI
1
2
3
4

Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án

5
6

Bảo hiểm xây dựng
Bảo hiểm thiết bị

7

CÁCH TÍNH

G(xd+tb) x
Hợp đồng
Hợp đồng
Hợp đồng
g(xd+tb)tt x
g(xd+tb)tt x
Bảng tính chi tiết
Bảng tính chi tiết
Bảng tính chi tiết
gxdtt
x
gtbtt
x
gxdtt
x
gtbtt
x
Ggs

x
Hợp đồng
Tạm tính
Tạm tính

(Gxd+Gtb)tt

x

Gxd
Gtbtt

x
x

Thẩm tra phê duyệt quyết toán

(Gxd+Gtb)tt

x

8

Kiểm toán

(Gxd+Gtb)tt

x

9

Các khoản phí và lệ phí khác

10

Chi phí sử dung đất

Tạm tính (Gxd+tb) x
2874m2

x

11
VII
VIII

Chi phí khác
Chi phí dự phòng
Lãi vay

TMĐT x
TỔNG CỘNG

: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

CHUNG CƯ CAO CẤP VÀ NHÀ Ở PHỐ THƯƠNG MẠI

- MINH KHAI - THÀNH PHỐ VINH
đơn vị: vnđ
GIÁ TRỊ TRƯỚC
THUẾ

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

350,000,000
40,000,000
505,667,814
74,095,868

19,234,782,451
2,317,922,750
600,000,000
550,000,000
50,000,000
307,466,637
958,306,051
5,000,000
0
35,000,000
4,000,000
50,566,781
7,409,587

211,582,606,957
25,497,150,250
6,600,000,000
6,050,000,000
550,000,000
3,382,133,000
10,541,366,564
55,000,000
0
385,000,000
44,000,000
556,234,595
81,505,455

Bảng tính chi tiết

4,535,554,041

453,555,404

4,989,109,445

Bảng tính chi tiết
Bảng tính chi tiết
0.0582%
0.2564%
1.2518%
0.5619%

259,107,493
170,828,436
111,892,366
59,439,721
2,407,877,862
130,251,600

25,910,749
17,082,844
11,189,237
5,943,972
240,787,786
13,025,160

285,018,243
187,911,280
123,081,603
65,383,693
2,648,665,648
143,276,760

35%

888,345,312

88,834,531

977,179,843

57,097,952,423
36,363,636
1,500,000,000
800,000,...
BẢNG 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CHUNG CƯ CAO CẤP VÀ NHÀ Ở PHỐ THƯƠNG MẠI
ĐỊA ĐIỂM: SỐ 66 - MINH KHAI - THÀNH PHỐ VINH
STT MỤC CHI PHÍ
CÁCH TÍNH
I Chi phí xây dựng công trình
II Chi phí thiết bị
III Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
1 Chi phí chuyển nhượng tài sản trên đất
2 Di dời vật kiến trúc
IV Chi phí quản lý dự án đầu tư xd công trình G(xd+tb) x
V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
1 Chi phí lập qui hoạch
Hợp đồng
2 Chi phí thi tuyển kiển trúc
3 Chi phí khảo sát địa chất
Hợp đồng
4 Chi phí đánh giá tác động môi trường
Hợp đồng
5 Lập dự án đầu tư g(xd+tb)tt x
6 Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án g(xd+tb)tt x
7 Chi phí thiết kế
Bảng tính chi tiết
8 Thẩm tra TKKT, thiết kế bản vẽ thi công
Bảng tính chi tiết
9 Thẩm tra dự toán
Bảng tính chi tiết
10 Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gxdtt x
11 Chi phí lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị gtbtt x
12 Giám sát thi công xây dựng gxdtt x
13 Giám sát lắp đặt thiết bị gtbtt x
14 Ggs x
VI Chi phí khác
1 Chi phí rà phá bom mìn
Hợp đồng
2 Chi phí nén tĩnh cọc, siêu âm, pit
Tạm tính
3 Chi phí quan trắc biến dạng công trình
Tạm tính
4 Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án (Gxd+Gtb)tt x
5 Bảo hiểm xây dựng Gxd x
6 Bảo hiểm thiết bị Gtbtt x
7 Thẩm tra phê duyệt quyết toán (Gxd+Gtb)tt x
8 Kiểm toán (Gxd+Gtb)tt x
9 Các khoản phí và lệ phí khác Tạm tính (Gxd+tb) x
10 Chi phí sử dung đất 2874m2 x
Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất
lượng ctxd
Lập dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dự án đầu tư - Người đăng: Đào Văn Trưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Lập dự án đầu tư 9 10 739