Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở sản xuất bơm nước Hưng Quang giai đoạn 2008 - 2010

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục

Chương 1: Giới thiệu. 1
1.1. Bối cảnh nghiên cứu. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2
1.4. Ý nghĩa thực tiễn. 2
1.5. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu. 2

Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Mô hình nghiên cứu. 3
2.1. Định nghĩa kế hoạch kinh doanh. 3
2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh. 3
2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh. 4
2.2.1.1. Môi trường nội bộ. 5
2.2.1.2. Môi trường tác nghiệp. 7
2.2.1.3. Môi trường vĩ mô. 8
2.2.2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 9
2.2.2.1. Kế hoạch Marketing. 9
2.2.2.2. Kế hoạch sản xuất 9
2.2.2.3. Kế hoạch nhân sự. 9
2.2.2.4. Kế hoạch tài chính. 9
2.3. Khảo sát các nghiên cứu trước đây. 9
2.4. Mô hình nghiên cứu. 11

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 13
3.1. Thiết kế nghiên cứu. 13

Chương 4: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của. 16
Cơ sở Hưng Quang. 16
4.1. Giới thiệu doanh nghiệp. 16
4.2. Phân tích các hoạt động của Cơ sở Hưng Quang. 18
4.2.1. Các hoạt động chủ yếu. 18
4.2.1.1. Các hoạt động cung ứng đầu vào. 18
4.2.1.2. Vận hành. 18
4.2.1.3. Các hoạt động đầu ra. 18
4.2.1.4. Marketing và bán hàng. 19
4.2.1.5. Dịch vụ khách hàng. 20
4.2.2. Các hoạt động hỗ trợ. 20
4.2.2.1. Quản trị nguồn nhân lực. 20
4.2.2.2. Phát triển công nghệ. 21
4.2.2.3. Mua sắm 22
4.2.2.4. Cấu trúc hạ tầng của doanh nghiệp. 22
4.3. Phân tích môi trường tác nghiệp. 23
4.3.1. Đối thủ cạnh tranh. 23
4.3.2. Khách hàng. 25
4.3.3. Nhà cung cấp. 26
4.3.3.1. Nhà cung cấp vốn và nhà cung cấp lao động. 26
4.3.3.2. Các nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị 26
4.3.4. Đối thủ tiềm ẩn. 26
4.3.5. Sản phẩm thay thế. 26
4.4. Phân tích môi trường vĩ mô. 27
4.4.1.Yếu tố tự nhiên. 27
4.4.2. Yếu tố kinh tế. 27
4.4.3. Yếu tố công nghệ. 27


Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho. 29
Cơ sở Hưng Quang. 29
5.1. Xây dựng các mục tiêu. 29
5.1.1. Mục tiêu. 29
5.2. Ma trận SWOT. 29
5.3. Các kế hoạch chi tiết 32
5.3.1. Kế hoạch sản xuất và vận hành. 32
5.3.2. Kế hoạch bán hàng. 36
5.3.3. Kế hoạch marketing. 37
5.3.3.1. Kế hoạch sản phẩm 37
5.3.3.2. Kế hoạch giá. 38
5.3.3.3. Kế hoạch phân phối 40
5.3.3.4. Kế hoạch chiêu thị 40
5.3.4. Kế hoạch nhân sự. 41
5.3.5. Kế hoạch tài chính. 44

Chương 6: Kết luận. 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
Phụ lục. 51
Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở sản xuất bơm nước Hưng Quang giai đoạn 2008 - 2010 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở sản xuất bơm nước Hưng Quang giai đoạn 2008 - 2010 9 10 591