Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ họa và ứng dụng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1803 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ
họa và ứng dụng
Hoàng Đình Thắng
Khoa Luật
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí Thành
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Giới thiệu nêu lên mục đích của lập trình song song, những khó khăn của
lập trình song song truyền thống, dẫn đến yêu cầu một mô hình lập trình song song
kiểu mới linh hoạt hơn. Tổng quan về đơn vị xử lý đồ họa (GPU): cung cấp cái nhìn
tổng quan về tính toán song song đa dụng trên đơn vị xử lý đồ họa; mô tả sự khác
nhau cơ bản giữa đơn vị xử lý trung tâm (CPU) và đơn vị xử lý đồ họa (GPU); giải
thích các nguyên tắc cơ bản của tính toán song song đa dụng trên đơn vị xử lý đồ họa
và giao diện lập trình ứng dụng (API) trên GPU. Mô hình trường ngẫu nhiên có điều
kiện (CRF): trình bày mô hình lý thuyết CRF, phương pháp ước lượng tham số của mô
hình CRF và một số ứng dụng của CRF. Ứng dụng GPU song song hóa từng phần
công cụ CRF++, giới thiệu công cụ CRF++, cách thức mà tác giả của CRF++ thực
hiện, từ đó đề xuất chiến lược song song CRF++ bằng GPU thông qua các thư viện lập
trình cho GPU như CUDA, Thrust. Phần cuối của chương sẽ đưa ra kết quả thực
nghiệm cũng như một số đánh giá, nhận xét.
Keywords: Đồ họa; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Lập trình song song
Content
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Mục đích của lập trình song song
Yêu cầu thực tế cần thực hiện khối lượng tính toán lớn: bài toán xử lý ngôn ngữ tự
nhiên, bài toán xử lý ảnh 3D, thăm dò dầu khí, dự báo thời tiết,...(máy tính xử lý tuần tự kiểu
von Neumann là không đáp ứng yêu cầu)
Xử lý song song là quá trình xử lý gồm nhiều tiến trình được kích hoạt đồng thời và
cùng tham gia giải quyết một bài toán, nói chung xử lý song song được thực hiện trên những
hệ thống đa bộ xử lý.
Phân biệt xử lý song song với tuần tự:
 Trong xử lý tuần tự với một bộ xử lý thì tại mỗi thời điểm chỉ thực hiện được
một phép toán.

 Trong xử lý song song thì nhiều bộ xử lý cùng kết hợp với nhau để giải quyết
cùng một bài toán cho nên giảm được thời gian xử lý vì mỗi thời điểm có thể
thực hiện đồng thời nhiều phép toán.
Mục đích của xử lý song song: là thực hiện tính toán nhanh trên cơ sở sử dụng nhiều bộ
xử lý đồng thời. Cùng với tốc độ xử lý nhanh hơn, việc xử lý song song cũng sẽ giải được
những bài toán phức tạp yêu cầu khối lượng tính toán lớn.
Ba yếu tố chính dẫn đến việc xây dựng các hệ thống xử lý song song:
 Tốc độ xử lý của các bộ xử lý theo kiểu von Neumann đã dần tiến tới giới hạn,
không thể cải tiế...
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ
họa và ứng dụng
Hoàng Đình Thắng
Khoa Lut
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; số: 60 48 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí Thành
m bảo v: 2010
Abstract: Giới thiệu nêu lên mục đích của lập trình song song, những khó khăn của
lập trình song song truyền thống, dẫn đến yêu cầu một hình lập tnh song song
kiểu mới linh hoạt hơn. Tổng quan vđơn vị xử đồ họa (GPU): cung cấp i nhìn
tổng quan về tính toán song song đa dụng trên đơn vị xử đồ họa; mô tả sự kc
nhau cơ bản giữa đơn vị xử trung tâm (CPU) đơn vị xử đồ họa (GPU); giải
tch các nguyên tắc cơ bản của tính toán song song đa dụng trên đơn vị xlý đồ họa
giao diện lập trình ứng dụng (API) trên GPU. hình trường ngẫu nhiên điều
kiện (CRF): trình bàynh thuyết CRF, phương pháp ước lượng tham số của mô
hình CRF một số ứng dụng của CRF. ng dụng GPU song song hóa từng phần
công cụ CRF++, giới thiệu ng cụ CRF++, ch thức tác gicủa CRF++ thực
hiện, từ đó đề xuất chiến lược song song CRF++ bằng GPU thông qua các thư viện lập
tnh cho GPU như CUDA, Thrust. Phần cuối của chương s đưa ra kết quả thực
nghiệmng như một số đánh giá, nhận xét.
Keywords: Đồ họa; ng nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Lập trình song song
Content
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Mục đích của lập trình song song
Yêu cu thc tế cn thc hin khi lượng tính toán ln: bài toán x lý ngôn ng t
nhiên, bài toán x ảnh 3D, thăm dầu khí, d báo thi tiết,...(máy tính x lý tun t kiu
von Neumann là không đáp ứng yêu cu)
X song song quá trình x gm nhiu tiến tnh đưc kích hoạt đồng thi
cùng tham gia gii quyết mt bài toán, nói chung x song song được thc hin trên nhng
h thống đa bộ x lý.
Phân bit x lý song song vi tun t:
Trong x tun t vi mt b x t ti mi thời đim ch thc hiện đưc
mt phép toán.
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ họa và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ họa và ứng dụng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ họa và ứng dụng 9 10 404