Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH DẠY THAY

Được đăng lên bởi Mỹ Trinh Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH DẠY THAY
Phòng học
tăng tiết

Thứ

Buổi

Sáng

2
Chiều

Sáng

3
Chiều

Sáng

4
Chiều

Sáng

5
Chiều

Sáng


Tiết
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1


Tài







Thanh Thạnh Thuần Nghiệp
12A5
12A5




Vũ

Giao




Tú

12A1
12CB6
12CB6

12CB1
12CB1

12A1
12A1

12CB5
12CB5

12A4
12A4
12A2

12CB2
12A3
12A3

Thúy

12CB3

12A4

12A3
12A3
12CB2
12CB2



12CB1
12CB1

12CB1
12A5
12A5
12A4
12A4

12TX

12A2
12A2

12CB5
12CB5

Phòng học
tăng tiết

Thứ

Buổi

6
Chiều

Sáng

7
Chiều


Tiết
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


Tài









Thanh Thạnh Thuần Nghiệp




Vũ

Giao

12CB6

12A2
12A2




Tú

Thúy

12TX
12CB2
12CB2
12A3

12A1
12A1

12A5
12TX
12TX

12CB3
12CB3

12CB3
12CB3

12CB5
12CB6
12CB6

...
LỊCH DẠY THAY
Phòng học
tăng tiết
Thứ Buổi Tiết Tài Thanh Thạnh Thuần Nghiệp Giao Thúy
2
Sáng
1
2 12A5 12CB3
3 12A5 12A1
4 12CB6 12CB1
5 12A4 12CB6 12CB1
Chiều
1
2
3
4
5
3
Sáng
1 12A3 12A1 12CB5
2 12A3 12A1 12CB5
3 12CB2 12A4
4 12CB2 12A4 12CB1
5 12A2 12CB1
Chiều
1
2
3
4
5
4
Sáng
1
2
3
4
5
Chiều
1
2
3
4
5
5
Sáng
1 12CB2 12CB1
2 12A3 12A5
3 12A3 12A5 12A2 12CB5
4 12A4 12A2 12CB5
5 12A4
Chiều
1
2
3
4
5
Sáng 1 12TX
LỊCH DẠY THAY - Trang 2
LỊCH DẠY THAY - Người đăng: Mỹ Trinh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
LỊCH DẠY THAY 9 10 37