Ktl-icon-tai-lieu

Lịch học k72

Được đăng lên bởi Leon Huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG TRUNG CAÁP KINH TEÁ - DU LÒCH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

LÒCH HOÏC - LÔÙP TRUNG CAÁP K72 (BUOÅI TOÁI)
Cô sôû : 137E Nguyeãn Chí Thanh, Phöôøng 9, Quaän 5, Tp. HCM
Website: 
Ngaøy

Thöù

15/08/2013

Thöù 5

16/08/2013

Thöù 6

17/08/2013

Thöù 7

18/08/2013

Chuû Nhaät

19/08/2013

Thöù 2

20/08/2013

Thöù 3

21/08/2013

Thöù 4

22/08/2013

Thöù 5

23/08/2013

Thöù 6

24/08/2013

Thöù 7

25/08/2013

Chuû Nhaät

26/08/2013

Thöù 2

27/08/2013

Thöù 3

28/08/2013

Thöù 4

29/08/2013

Thöù 5

30/08/2013

Thöù 6

31/08/2013

Thöù 7

01/09/2013

Chuû Nhaät

02/09/2013

Thöù 2

03/09/2013

Thöù 3

04/09/2013

Thöù 4

05/09/2013

Thöù 5

06/09/2013

Thöù 6

07/09/2013

Thöù 7

08/09/2013

Chuû Nhaät

09/09/2013

Thöù 2

10/09/2013

Thöù 3

11/09/2013

Thöù 4

12/09/2013

Thöù 5

13/09/2013

Thöù 6

14/09/2013

Thöù 7

-

Phoøng hoïc: P.603
ÑT P. Ñaøo taïo: (08) 3957 1574

Tin hoïc caên baûn

Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát

Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát

Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát

Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát

Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát

PHOØNG ÑAØO TAÏO

12/20/2014

Trang 1/1

...
12/20/2014 Trang 1/1
TRÖÔØNG TRUNG CAÁP KINH TEÁ - DU LÒCH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
LÒCH HOÏC - LÔÙP TRUNG CAÁP K72 (BUOÅI TOÁI)
Website: http://kinhtedulich.edu.vn ÑT P. Ñaøo taïo: (08) 3957 1574
Ngaøy Thöù Tin hoïc caên baûn
15/08/2013 Thöù 5
16/08/2013 Thöù 6
17/08/2013 Thöù 7
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
18/08/2013 Chuû Nhaät
19/08/2013 Thöù 2
20/08/2013 Thöù 3
21/08/2013 Thöù 4
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
22/08/2013 Thöù 5
23/08/2013 Thöù 6
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
24/08/2013 Thöù 7
25/08/2013 Chuû Nhaät
26/08/2013 Thöù 2
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
27/08/2013 Thöù 3
28/08/2013 Thöù 4
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
29/08/2013 Thöù 5
30/08/2013 Thöù 6
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
31/08/2013 Thöù 7
01/09/2013 Chuû Nhaät
02/09/2013 Thöù 2
03/09/2013 Thöù 3
04/09/2013 Thöù 4
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
05/09/2013 Thöù 5
06/09/2013 Thöù 6
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
07/09/2013 Thöù 7
08/09/2013 Chuû Nhaät
09/09/2013 Thöù 2
10/09/2013 Thöù 3
11/09/2013 Thöù 4
Thaày Nguyeãn Thanh Quyeát
12/09/2013 Thöù 5
13/09/2013 Thöù 6
14/09/2013 Thöù 7
PHOØNG ÑAØO TAÏO
Cô sôû : 137E Nguyeãn Chí Thanh, Phöôøng 9, Quaän 5, Tp. HCM - Phoøng hoïc: P.603
Lịch học k72 - Người đăng: Leon Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch học k72 9 10 637