Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Viettel

Được đăng lên bởi Hanh Le Hanh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
g/Vie
ttel/0/
0/0/0/
0/Lịc
h sử
Dạng
hình
câu
thành
hỏi
SC

Nội dung câu hỏi

Tên gọi đầu tiên của Tập đoàn
Viễn thông Quân đội là gì?

Đáp
án

Phương án lựa chọn 1

Phương án lựa chọn 2

Phương án lựa chọn 3

Công ty Điện tử Thiết bị Công ty Điện tử Viễn
Thông tin
thông Quân Đội

Phương án lựa chọn 4

1

Tổng Công ty Điện tử
Thiết bị Thông tin

Thông qua sản xuất kinh
doanh, thu hút, lựa chọn
đối tác trong và ngoài nước
Tất cả các đáp án
đầu tư kỹ thuật và vốn để
phát triển các nhà máy
thông tin.
M3

Phương án lựa
chọn 5

Công ty Viễn thông Quân
Đội

1

SC

Việc ra đời Tổng Công ty Điện tử
thiết bị viễn thông có nhằm mục
đích gì?

4

Góp phần tăng cường cơ
sở vật chất kỹ thuật
Góp phần xây dựng kinh
nguồn vốn phục vụ phát
tế, xây dựng đất nước.
triển thông tin liên lạc
quân sự.

SC

Tổng Công ty Điện tử thiết bị
thông tin được thành lập bao gồm
nhà máy nào?

5

M1

SC

Công trình đầu tiên của Tổng
Công ty Điện tử thiết bị thông tin
được hoàn thành trong điều kiện
cơ chế quản lý kinh tế mới là
công trình nào?

3

Lắp đặt các cột anten cho Lắp đặt các cột anten cho Tuyến vi ba số AWA đầu
Bưu điện
Đài Truyền hình
tiên của Việt Nam.

Lắp ráp TV Sam sung
359R

4

SC

Công trình sản xuất kinh doanh
có hiệu quả đầu tiên của Tổng
Công ty Điện tử thiết bị thông tin:

4

Lắp đặt các cột anten cho Lắp đặt các cột anten cho Tuyến vi ba số AWA đầu
Bưu điện
Đài Truyền hình
tiên của Việt Nam.

Lắp ráp TV Sam sung
359R

5

MC

Tổng Công ty Điện tử Thiết bị
thông tin tổ chức lắp ráp TV Sam
sung 359R thành công nhờ vào
thời điểm:

12

World cup 14

Đài Truyền hình Hậu
Giang phát sóng

Có quota lắp ráp

Giá TV ở Hà Nội tăng vọt.

6

SC

Tên giao dịch thứ hai trong lịch
sử của Viettel là gì?

3

Sigelco

Comelco

Vietel

Viettel

7

SC

Buổi ra họp đầu tiên của Tổng
công ty Điện tử Thiết bị thông tin
bao gồm bao nhiêu người?

1

9

6

10

12

8

SC

Tuyến vi ba số AWA đầu tiên của
Việt Nam là do lực lược nào thực
hiện?

2

Công ty Bắc

Xây lắp công trình

Xuất nhập khẩu

Trung tâm kỹ thuật

9

M2

Z755

2

Tất cả các đáp án

3

Dạng
câu
hỏi

Nội dung câu hỏi

Đáp
án

MC

Công ty Điện tử thiết bị thông tin
hoàn thành việc lắp đặt và đưa
vào sử dụng tổng đài điện tử kỹ
thuật số tại Sở chỉ huy Bộ Tổng
tham mưu vào ngày 1/9/1993 có ý
nghĩa như thế nào?

12

Mở hướng mới cho công Mở hướng mới cho Công Đánh dấu bước trưởng
ty trong việc xác định thị ty sản xuất, kinh doanh thành của lực lượng kỹ
trường
dịch vụ hiệu quả.
thuật.

Đánh dấu việc Viettel trở
thành đối tác của Bộ Quốc
...
Nội dung câu hỏi Phương án lựa chọn 1 Phương án lựa chọn 2 Phương án lựa chọn 3 Phương án lựa chọn 4
SC 1 1
SC 4 Tất cả các đáp án 2
SC 5 M1 M2 M3 Z755 Tất cả các đáp án 3
SC 3 4
SC 4 5
MC 12 World cup 14 Có quota lắp ráp Giá TV ở Hà Nội tăng vọt. 6
SC 3 Sigelco Comelco Vietel Viettel 7
SC 1 9 6 10 12 8
SC 2 Công ty Bắc Xây lắp công trình Xuất nhập khẩu Trung tâm kỹ thuật 9
Chun
g/Vie
ttel/0/
0/0/0/
0/Lịc
h sử
hình
thành
Dạng
câu
hỏi
Đáp
án
Phương án lựa
chọn 5
Tên gọi đầu tiên của Tập đoàn
Viễn thông Quân đội là gì?
Tổng Công ty Điện tử
Thiết bị Thông tin
Công ty Điện tử Thiết bị
Thông tin
Công ty Điện tử Viễn
thông Quân Đội
Công ty Viễn thông Quân
Đội
Việc ra đời Tổng Công ty Điện tử
thiết bị viễn thông có nhằm mục
đích gì?
Góp phần tăng cường cơ
sở vật chất kỹ thuật
nguồn vốn phục vụ phát
triển thông tin liên lạc
quân sự.
Góp phần xây dựng kinh
tế, xây dựng đất nước.
Thông qua sản xuất kinh
doanh, thu hút, lựa chọn
đối tác trong và ngoài nước
đầu tư kỹ thuật và vốn để
phát triển các nhà máy
thông tin.
Tổng Công ty Điện tử thiết bị
thông tin được thành lập bao gồm
nhà máy nào?
Công trình đầu tiên của Tổng
Công ty Điện tử thiết bị thông tin
được hoàn thành trong điều kiện
cơ chế quản lý kinh tế mới là
công trình nào?
Lắp đặt các cột anten cho
Bưu điện
Lắp đặt các cột anten cho
Đài Truyền hình
Tuyến vi ba số AWA đầu
tiên của Việt Nam.
Lắp ráp TV Sam sung
359R
Công trình sản xuất kinh doanh
có hiệu quả đầu tiên của Tổng
Công ty Điện tử thiết bị thông tin:
Lắp đặt các cột anten cho
Bưu điện
Lắp đặt các cột anten cho
Đài Truyền hình
Tuyến vi ba số AWA đầu
tiên của Việt Nam.
Lắp ráp TV Sam sung
359R
Tổng Công ty Điện tử Thiết bị
thông tin tổ chức lắp ráp TV Sam
sung 359R thành công nhờ vào
thời điểm:
Đài Truyền hình Hậu
Giang phát sóng
Tên giao dịch thứ hai trong lịch
sử của Viettel là gì?
Buổi ra họp đầu tiên của Tổng
công ty Điện tử Thiết bị thông tin
bao gồm bao nhiêu người?
Tuyến vi ba số AWA đầu tiên của
Việt Nam là do lực lược nào thực
hiện?
Lịch sử Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Viettel - Người đăng: Hanh Le Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lịch sử Viettel 9 10 529