Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH THI HỌC KỲ 20141 AB-B NĂM HỌC 2014-2015

Được đăng lên bởi duymanhltv
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH THI HỌC KỲ 20141 AB-B NĂM HỌC 2014-2015
Mã lớp

Mã HP

Tên HP

Tuần thi

Thứ

Ngày thi

Kíp thi

Nhóm

SL

Phòng thi

75105 BF2010

Hóa sinh thực phẩm

T20

Thứ tư

24/12/14

Kíp 4

Nhóm 1

61

TC-410

75105 BF2010

Hóa sinh thực phẩm

T20

Thứ tư

24/12/14

Kíp 4

Nhóm 2

60

TC-411

75104 BF2023

Nhập môn công nghệ thực phẩm

T22

Thứ hai

05/01/15

Kíp 1

Nhóm 1

52

TC-201

75104 BF2023

Nhập môn công nghệ thực phẩm

T22

Thứ hai

05/01/15

Kíp 1

Nhóm 2

51

TC-202

76472 BF2410

Công nghệ sinh học đại cương

T20

Thứ ba

23/12/14

Kíp 1

TC

16

TC-209

75507 BF3012

Vi sinh vật thực phẩm

T20

Thứ hai

22/12/14

Kíp 3

TC

70

TC-404

75508 BF3012

Vi sinh vật thực phẩm

T20

Thứ hai

22/12/14

Kíp 3

TC

74

TC-405

75509 BF3014

Quá trình và thiết bị cơ học

T20

Thứ sáu

26/12/14

Kíp 3

Nhóm 1

64

TC-404

75509 BF3014

Quá trình và thiết bị cơ học

T20

Thứ sáu

26/12/14

Kíp 3

Nhóm 2

63

TC-405

75510 BF3019

Kỹ thuật đo lường và lý thuyết điề T21ể

ự Thứ
độ hai

29/12/14

Kíp 3

Nhóm 1

67

D9-105

75510 BF3019

Kỹ thuật đo lường và lý thuyết điề T21ể

ự Thứ
độ hai

29/12/14

Kíp 3

Nhóm 2

67

D9-106

75511 BF3032

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm T21

Thứ tư

31/12/14

Kíp 3

Nhóm 1

62

TC-201

75511 BF3032

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm T21

Thứ tư

31/12/14

Kíp 3

Nhóm 2

61

TC-202

75503 BF3111

Vi sinh vật

T21

Thứ hai

29/12/14

Kíp 3

TC

44

TC-406

75505 BF3115

Di truyền học và sinh học phân tử T21

Thứ tư

31/12/14

Kíp 3

TC

43

TC-206

76473 BF3119

Miễn dịch học

T20

Thứ năm

25/12/14

Kíp 4

TC

52

D5-103

635368 BF3122

Đồ án chuyên ngành

T22

Thứ bảy

10/01/15

Kíp 1-2

TC

48

D5-105

76474 BF3199

Sinh học tế bào

T20

Thứ ba

23/12/14

Kíp 1

TC

50

TC-410

75513 BF3815

Quá trình và thiết bị chuyển khối

T20

Thứ hai

22/12/14

Kíp 3

TC

63

TC-410

631064 BF3817

Đồ án I - Quá trình thiết bị

T22

Thứ bảy

10/01/15

Kíp 1-4

TC

98

D9-105

75515 BF3819

Công nghệ sản xuất thực phẩm

T20

Thứ tư

24/12/14

Kíp 3

TC

95

D6-209

75514 BF3831

Các phương pháp phân tích và kiể T20 ấ Thứ sáu

26/12/14

Kíp 3

TC

90

TC-412

75691 BF4151

Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

T20

Thứ hai

22/12/14

Kíp 2

TC

36

TC-206

75692 BF4152

Công nghệ vi sinh vật

T20

Thứ hai

22/12/14

Kíp 1

TC

47

TC-410

75697 BF4153

Công nghệ tế bào động vật

T20

Thứ ba

23/12/14

Kíp 4

TC

47

TC-208

75693 BF4154

Công nghệ enzyme

T20

Thứ tư

24/12/14

Kíp 2

TC

59

TC-301

75694 BF4155

Kỹ thuật thu nhận hợp chất c...
Mã lp Mã HP Tên HP
Tu
n thi
Th Ngày thi Kíp thi Nhóm SL Phòng thi
75105 BF2010 Hóa sinh thc phm T20 Th tư 24/12/14 Kíp 4 Nhóm 1 61 TC-410
75105 BF2010 Hóa sinh thc phm T20 Th tư 24/12/14 Kíp 4 Nhóm 2 60 TC-411
75104 BF2023 Nhp môn công ngh thc phm T22 Th hai 05/01/15 Kíp 1 Nhóm 1 52 TC-201
75104 BF2023 Nhp môn công ngh thc phm T22 Th hai 05/01/15 Kíp 1 Nhóm 2 51 TC-202
76472 BF2410 Công ngh sinh hc đại cương T20 Th ba 23/12/14 Kíp 1 TC 16 TC-209
75507 BF3012 Vi sinh vt thc phm T20 Th hai 22/12/14 Kíp 3 TC 70 TC-404
75508 BF3012 Vi sinh vt thc phm T20 Th hai 22/12/14 Kíp 3 TC 74 TC-405
75509 BF3014 Quá trình và thiết b cơ hc T20 Th sáu 26/12/14 Kíp 3 Nhóm 1 64 TC-404
75509 BF3014 Quá trình và thiết b cơ hc T20 Th sáu 26/12/14 Kíp 3 Nhóm 2 63 TC-405
75510 BF3019 K thut đo lường và lý thuy
ết đi độ
T21 Th hai 29/12/14 Kíp 3 Nhóm 1 67 D9-105
75510 BF3019 K thut đo lường và lý thuy
ết đi độ
T21 Th hai 29/12/14 Kíp 3 Nhóm 2 67 D9-106
75511 BF3032 Dinh dưỡng và an toàn th
c phm
T21 Th tư 31/12/14 Kíp 3 Nhóm 1 62 TC-201
75511 BF3032 Dinh dưỡng và an toàn th
c phm
T21 Th tư 31/12/14 Kíp 3 Nhóm 2 61 TC-202
75503 BF3111 Vi sinh vt T21 Th hai 29/12/14 Kíp 3 TC 44 TC-406
75505 BF3115 Di truyn hc và sinh h
c phân t
T21 Th tư 31/12/14 Kíp 3 TC 43 TC-206
76473 BF3119 Min dch hc T20 Th năm 25/12/14 Kíp 4 TC 52 D5-103
635368 BF3122 Đồ án chuyên ngành T22 Th by 10/01/15 Kíp 1-2 TC 48 D5-105
76474 BF3199 Sinh hc tế bào T20 Th ba 23/12/14 Kíp 1 TC 50 TC-410
75513 BF3815 Quá trình và thi
ết b chuyn khi
T20 Th hai 22/12/14 Kíp 3 TC 63 TC-410
631064 BF3817 Đồ án I - Quá trình thiết b T22 Th by 10/01/15 Kíp 1-4 TC 98 D9-105
75515 BF3819 Công ngh sn xut thc phm T20 Th tư 24/12/14 Kíp 3 TC 95 D6-209
75514 BF3831 Các phương pháp phân tích và ki
T20 Th sáu 26/12/14 Kíp 3 TC 90 TC-412
75691 BF4151 K thut sinh hc x lý cht thi T20 Th hai 22/12/14 Kíp 2 TC 36 TC-206
75692 BF4152 Công nghệ vi sinh vt T20 Th hai 22/12/14 Kíp 1 TC 47 TC-410
75697 BF4153 Công nghệ tế bào động vật T20 Th ba 23/12/14 Kíp 4 TC 47 TC-208
75693 BF4154 Công nghệ enzyme T20 Th tư 24/12/14 Kíp 2 TC 59 TC-301
75694 BF4155 K
thut thu nhn hp cht có ho
T20 Th năm 25/12/14 Kíp 2 TC 53 TC-302
75701 BF4213 Bo qun nông sn thc phm T20 Th tư 24/12/14 Kíp 4 TC 70 TC-305
631071 BF4215 Đồ án chuyên ngành CNTP T21 Th ba 30/12/14 Kíp 1-4 TC 58 D3-402
76475 BF4217 Công ngh lnh thc phm T22 Th hai 05/01/15 Kíp 1 TC 53 TC-401
75707 BF4312 Đánh giá cm quan thc phm T20 Th hai 22/12/14 Kíp 4 TC 48 TC-404
75705 BF4314 H thng văn bn qun lý cht lư
T20 Th ba 23/12/14 Kíp 3 TC 29 TC-209
75535 BF4316 Marketing thc phm T22 Th sáu 09/01/15 Kíp 2 TC 87 TC-312
LCH THI HC K 20141 AB-B NĂM HC 2014-2015
Page 1
LỊCH THI HỌC KỲ 20141 AB-B NĂM HỌC 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH THI HỌC KỲ 20141 AB-B NĂM HỌC 2014-2015 - Người đăng: duymanhltv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
LỊCH THI HỌC KỲ 20141 AB-B NĂM HỌC 2014-2015 9 10 537