Ktl-icon-tai-lieu

Liên minh thuế quan

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Nguyễn Thu Thảo
Trần Kim Thu 
Đỗ Thị Hường
Phạm Nguyệt Anh
Phùng Thị Thu Hiền

1.
2.
3.

Lịch sử hình thành
Nội dung hoạt động
Quy mô hoạt động



Khái niệm:

Thuế quan: Thuế xuất nhập khẩu hay thuế xuất­nhập khẩu 
hoặc thuế quan là tên gọi chung để gọi hai loại thuế trong 
lĩnh vực thương mại quốc tế 
Thuế quan là thuế chính phủ đánh vào hàng hóa được chuyên 
chở qua biên giới quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan. Thuế 
quan gồm thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu 
(thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu). 
Liên minh thuế quan (Đồng minh thuế quan­Customs Union): 
Liên minh quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa mức độ hợp tác 
giữa các thành viên. Đây là một liên minh trong đó những nội 
dung về các thoả thuận được đưa ra trong Khu vực mậu dịch 
tự do tức là các rào cản thương mại giữa các nước thành viên 
được loại bỏ.
Liên minh thuế quan của khối thường có biểu thuế quan ngoài 
chung, và theo các quy định đã thỏa thuận thì các quốc gia 
thành viên chia sẻ các khoản thu nhập từ thuế quan đối với 
hàng hóa nhập khẩu vào trong khối 



Lịch sử hình thành:

Trong thời cổ đại và trung cổ, thuế xuất-nhập khẩu
còn được các chính quyền địa phương thu, nhưng hi ện nay
điều này là rất hiếm và thông thường nó được nhà n ước
giao cho một tổ chức nhà nước chuyên trách về thuế xu ấtnhập khẩu là hải quan thực hiện công việc kiểm tra, tính và
thu thuế. Về mặt nguyên tắc, thuế xuất nhập khẩu phải
được nộp trước khi thông quan để người xuất khẩu có thể
giao hàng hóa cho người chuyên chở hay người nhập kh ẩu
có thể đưa mặt hàng nhập khẩu vào lưu thông trong n ội
địa, trừ khi có các chính sách ân hạn thu ế hay có bảo lãnh
nộp thuế, nên chúng có thể coi là một trong nh ững lo ại thu ế
dễ thu nhất, và chi phí để thu thu ế xu ất-nh ập kh ẩu là khá
nhỏ.

Trong thời đại ngày nay, các chính sách về thương mại,
thuế và thuế quan thường được xếp cùng nhau do ảnh
hưởng chung của chúng đối với các chính sách công
nghiệp, chính sách nông nghiệp và chính sách đầu t ư. Các
khối thương mại là nhóm các quốc gia liên minh thỏa
thuận giảm thiểu hay loại trừ thuế quan đối với thương
mại trong khối, cũng như khả năng áp đặt thuế quan có
hiệu quả lên hàng nhập khẩu từ ngoài khối hay hàng xu ất
khẩu ra ngoài khối.
Một liên minh thuế quan là một loại khối thương mại
tự do trong đó bao gồm một khu vực thương mại t ự do với
thuế quan bên ngoài khu vực.
Đây có thể hiểu là một khu vực thương mại tự do giữa các
nước thành viên cộng với thuế quan thống nhất của các
nước thành viên đối với hàng hóa ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên minh thuế quan - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Liên minh thuế quan 9 10 841