Ktl-icon-tai-lieu

Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn

Được đăng lên bởi phap-nhu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5: LỘ TRÌNH TU CHỨNG & QUẢ VỊ THANH VĂN

CỦA ĐẠI CHÚNG BỘ VÀ BA CHI PHÁI ĐẦU TIÊN (21- 39)

21. ? ? 剎 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?剎
Dùng hiện quán biên trí trong một sát-na biết khắp các tướng sai
biệt (sự dị biệt của các tướng trạng) của Tứ Đế.
? ? ? ? (S: Abhi-samayàntika-ñāna). Chữ “Biên” có nghĩa là bên
cạnh. Trong trường hợp này, nó có nghĩa là “sau”. Hiện quán biên
là loại trí sinh khởi ngay sau khi Kiến đạo mà chỉ trong một sát na
có thể thấy rõ các tướng sai biệt của Tứ Đế (Ngay khi kiến đạo
cũng có thể trong một sát na khởi lên Hiện quán trí và biết về Tứ
Đế, nhưng chỉ là tổng tướng, vì chỉ mới đoạn hoặc mà chưa có
chánh phân biệt). Hữu bộ và Đại Tỳ Bà Sa Luận cho Hiện quán
biên trí là loại trí sinh khởi sau ba loại Khổ, Tập, Diệt trong 16 trí.
Có thể xem trí này là hậu đắc trí.
*** Hiện quán biên trí (còn gọi là ngoại biên hiện quán) khác với
hiện quán chân trí: cái trí chân thật hiện quán; cái trí ngoại biên
hiện quán có sau kiến đạo, một thoáng mà biết sự sai biệt của Tứ
Đế, không như kiến đạo chỉ biết tổng quát về Tứ Đế.
BCDL: ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??
Theo Câu Xá, các hành tướng của Tứ Đế như: Khổ Đế: Vô
thường, khổ, không, vô ngã. Tập Đế: Nhân, tập, sanh, duyên. Diệt
Đế: Diệt, tịnh, diệu, ly. Đạo Đế: Đạo, như, hành, xuất. (Xem
ĐCLCX, tr. 225-6).
Theo Theravāda, Đức Phật thuyết Tứ Đế với 3 lần khai thị khác
nhau: Khuyến chuyển, thị chuyển và chứng chuyển. Thuật ngữ gọi
là “tam chuyển Tứ Đế thập nhị hành.” Gồm có: Thị chuyển: Này
các Tỳ-kheo, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng
thái sau khi hết khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ.
Khuyến chuyển: Này các Tỳ-kheo, đây là khổ các ông cần phải
biết, đây là nguyên nhân của khổ các ông cần phải đoạn trừ, đây là
sự trạng thái vắng mặt của khổ các ông cần phải chứng, và đây là
con đường đưa đến sự chấm dứt khổ các ông cần phải tu tập.
1/9

Chứng chuyển: đây là khổ ta đã biết, đây là nguyên nhân của khổ
ta đã đoạn, đây là sự vắng mặt của khổ ta đã chứng và đây là con
đường đưa đến sự chứng đắc ta đã tu.
(22) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 剎
Nhãn thức và 5 thức của thân có nhiễm ô và cũng không nhiễm ô.
BCDL: ? ? ? ? ? ? ? ?
(23) ? ? ? ? ? ? ? ?剎Sắc giới và Vô sắc giới đều có đủ cả 6 thức.
[Chúng sanh] ở cõi sắc và vô sắc, thân đều có đủ 6 thức.
BCDL: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
So sánh với cảnh giới của các cõi theo truyền thống Theravada,
chư thiên ở cõi Vô tưởng thiên (thứ 22 từ thấp lên cao), chỉ có thân
thể mà không có tâm tưởng.
Bốn cõi vô sắc (28-31) hoàn toàn không có th...
Bài 5: LỘ TRÌNH TU CHỨNG & QUẢ VỊ THANH VĂN
CỦA ĐẠI CHÚNG BỘ VÀ BA CHI PHÁI ĐẦU TIÊN (21- 39)
21. ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?
Dùng hiện quán biên t trong một sát-na biết khắp các tướng sai
biệt (sự dị biệt của các tướng trạng) của Tứ Đế.
? ? ? ? (S: Abhi-samayàntika-ñāna). Chữ Biên nghĩa là bên
cạnh. Trong trường hợp này, có nghĩa “sau”. Hiện quán biên
loại tsinh khởi ngay sau khi Kiến đạo chỉ trong một sát na
thể thấy các tướng sai biệt của Tứ Đế (Ngay khi kiến đạo
cũng thể trong một sát na khởi lên Hiện quán t biết về Tứ
Đế, nhưng chỉ tổng tướng, chỉ mới đoạn hoặc chưa
chánh phân biệt). Hữu bộ Đại Tỳ Sa Luận cho Hiện quán
biên trí loại trí sinh khởi sau ba loại Khổ, Tập, Diệt trong 16 trí.
Có thể xem trí này là hậu đắc trí.
*** Hiện quán biên trí (còn gọi ngoại biên hiện quán) khác với
hiện quán chân trí: cái trí chân thật hiện quán; cái trí ngoại biên
hiện quán sau kiến đạo, một thoáng biết sự sai biệt của Tứ
Đế, không như kiến đạo chỉ biết tổng quát về Tứ Đế.
BCDL: ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??
Theo Câu Xá, các hành tướng của T Đế như: Khổ Đế: Vô
thường, khổ, không, vô ngã. Tập Đế: Nhân, tập, sanh, duyên. Diệt
Đế: Diệt, tịnh, diệu, ly. Đạo Đế: Đạo, như, nh, xuất. (Xem
ĐCLCX, tr. 225-6).
Theo Theravāda, Đức Phật thuyết Tứ Đế với 3 lần khai thị khác
nhau: Khuyến chuyển, thị chuyển chứng chuyển. Thuật ngữ gọi
“tam chuyển Tứ Đế thập nhị hành.” Gồm có: Thị chuyển: Này
các Tỳ-kheo, đây khổ, đây nguyên nhân của khổ, đây trạng
thái sau khi hết khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ.
Khuyến chuyển: Này c Tỳ-kheo, đây khổ các ông cần phải
biết, đây nguyên nhân của khổ các ông cần phải đoạn trừ, đây
sự trạng thái vắng mặt của khổ các ông cần phải chứng, đây
con đường đưa đến sự chấm dứt khổ các ông cần phải tu tập.
1/9
Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn - Người đăng: phap-nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn 9 10 68