Ktl-icon-tai-lieu

logic học

Được đăng lên bởi Hiếu Phan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục
MỞ ĐẦU

I. Bản chất của khái niệm…………………………………………3
I. Bản chất của khái niệm…………………………………………….3
1.1 Định nghĩa………………………………………………………3
1.2. Các loại khái niệm khác…………………………………………3
a) Căn cứ vào nội hàm………………………………………………3
b) Căn cứ vào dấu hiệu theo đó khái quát hóa…………………………3
c) Căn cứ vào ngoại diên của khái niệm. ………………………………4
1.3. Quan hệ giữa các khái niệm ……………………………………..5
a) Quan hệ so sánh được và không so sánh được……………………….5
b) Quan hệ trùng lặp và không trùng lặp……………………………...5
1.4 Đặc trưng của khái niệm…………………………………………7
II. Sự hình thành khái niệm………………………………………….8
III. Cơ cấu biện chứng của khái niệm………………………………...11
IV. KẾT LUẬN……………………………………………………15

1

MỞ ĐẦU
Tư duy có thể được hiểu theo nghĩa là toàn bộ đời sống tinh thần của
con người, là phạm trù đối lập với phạm trù vật chất.Tư duy cũng có thể
được hiểu theo nghĩa hẹp hơn đó là giai đoạn cao của nhận thức (nhận thức
lý tính). Theo nghĩa thứ hai, tư duy có quá trình hình thành, vận động và
phát triển. Khái niệm một hình thức của tư duy - đương nhiên cũng có quá
trình sinh thành, vận động và phát triển. Quá trình sinh thành, vận động và
phát triển (gọi tắt là quá trình hình thành) của khái niệm có logic của nó.
Trong phạm vi tiểu luận này tôi đề cập đến quan điểm cuả logic biện chứng
về sự hình thành và hoạt động của khái niệm trong tư duy
Cơ sở lý luận và phương pháp luận của nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu được tiếp cận dưới góc độ khoa học lôgic. Chủ nghĩa
Mác-Lênin, nhất là phép biện chứng duy vật với ý nghĩa nhận thức luận to
lớn, là cơ sở lý luận và phương pháp luận của đề tài.
Và phương pháp cụ thể là: phân tích, tổng hợp, so sánh trên cơ sở quán triệt
quan điểm toàn diện
Kết cấu Tiểu Luận : Chia thành 4 chương
I. Bản chất của khái niệm
II. Sự hình thành khái niệm
III. Cơ cấu biện chứng của khái niệm
IV. Kết Luận

2

NỘI DUNG
I. Bản chất của khái niệm
1.1 Định nghĩa
Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy phản ánh tương đối đầy đủ
và có hệ thống về bản chất và quy luật của đối tượng bằng các dấu hiệu khác
biệt cơ bản. Đây là định nghĩa về khái niệm của logic hình thức và logic biện
chứng trên lập trường của logic biện chứng.
1.2. Các loại khái niệm khác
Người ta có thể chia loại khái niệm theo những cơ sở khác nhau. Sau
đây tôi xét một số kiểu chia loại quan trọng nhất.
a) Căn cứ vào nội hàm
Căn cứ vào nội hàm có thể chia khái niệm thành khái niệm cụ thể và
khái niệm trừu tượng. Khái niệm phản ánh các đối tượng tồn tại độc lập gọi
là khái niệm cụ thể. Ví dụ: “cái bàn”, “thàn...
Mục Lục
MỞ ĐẦU
I. Bản chất của khái niệm…………………………………………3
I. Bản chất của khái niệm…………………………………………….3
1.1 Định nghĩa………………………………………………………3
1.2. Các loại khái niệm khác………………………………………3
a) Căn cứ vào nội hàm………………………………………………3
b) Căn cứ vào dấu hiệu theo đó khái quát hóa………………………3
c) Căn cứ vào ngoại diên của khái niệm.……………………………4
1.3. Quan hệ giữa các khái niệm …………………………………..5
a) Quan hệ so sánh được và không so sánh được…………………….5
b) Quan hệ trùng lặp và không trùng lặp……………………………...5
1.4 Đặc trưng của khái niệm…………………………………………7
II. Sự hình thành khái niệm………………………………………….8
III. Cơ cấu biện chứng của khái niệm……………………………...11
IV. KẾT LUẬN……………………………………………………15
1
logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
logic học - Người đăng: Hiếu Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
logic học 9 10 45