Ktl-icon-tai-lieu

lời giải câu đố hóc búa của Albert Einstein

Được đăng lên bởi happyday-ta-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vào cuối thế kỉ 19, Einstein ra câu đố này và nói rằng chỉ có nhiều nhất là 2% dân số trên thế 
giới giải được. Bạn có muốn vào con số ít ỏi thế không? Nếu tự giải được thì chỉ số IQ của bạn 
không dưới 140 đâu nhé.
Giả thiết:
1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà có một màu khác nhau.
2. Trong mỗi nhà ở một người có quốc tịch khác nhau.
3. Mỗi cư dân chỉ thích một loại nước uống, hút thuốc một hãng và nuôi một con vật trong nhà.
4. Cả 5 cư dân không có cùng thích một loại nước uống, hút thuốc cùng một hãng hay nuôi cùng
một con vật trong nhà như người hàng xóm của mình.
Câu hỏi: Ai nuôi cá ?
Bạn có thêm các chỉ dẫn sau:
1.Ngườì Anh ở trong nhà màu đỏ.
2.Ngườì Thuỵ­điển nuôi chó.
3.Ngườì Đan­mạch thích uống trà.
4.Ngôi nhà màu xanh lá cây nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.
5.Ngườì ở nhà màu xanh lá cây thích uống cà phê.
6.Ngườì hút thuốc hiệu Pall Mall nuôi chim.
7. Ngườì ở nhà màu vàng hút thuốc hiệu Dunhill.
8. Ngườì ở nhà nằm giữa thích uống sữa.
9.Ngườì Na­uy ở nhà đầu tiên.
10.Ngườì hút thuốc hiệu Blends ở cạnh nhà ngườì có nuôi mèo.
11.Ngườì có nuôi ngựa ở cạnh nhà ngườì hút thuốc hiệu Dunhill.
12.Ngườì hút thuốc hiệu Blue Master thích uống bia.
13.Ngườì Đức hút thuốc hiệu Prince.
14.Ngườì Na­uy ở cạnh nhà màu xanh lơ.
15.Ngườì hút thuốc hiệu Blends có ngườì hàng xóm thích uống nước khoáng.

Lời giải chi tiết
Dữ kiện 9 cho thấy ng Nauy ở nhà đầu tiên
Bước 1. Nhìn vào màu nhà: đỏ, vàng, xanh lá, xanh lơ, trắng
- dữ kiện 14: Nauy cạnh nhà xanh lơ  xanh lơ số 2
- Dữ kiện 4: xanh lá nằm bên trái màu trắng
 xanh lá và trắng nằm trong khoảng số 3, 4, 5.
Dữ kiện 1: người Anh ở nhà màu đỏ, k phải số 1 vì số 1 là Nauy ng Nauy nhà màu
vàng
có 2 trg hợp xảy ra với thứ tự nhà:
TH1: vàng, xanh lơ, đỏ, xanh lá, trắng
đỏ
1

2

TH2: vàng, xanh lơ, xanh lá, trắng,
3

4

5

Người

Na-uy

Màu

Vàng

Xanh lơ

Nước
Thuốc
Con vật
B2: đồ uống: café, trà, bia, sữa, nước khoáng
Dữ kiện 5: xanh lá uống café
Dữ kiện 8: người ở giữa uống sữa  ở giữa k phải xanh lá  TH2 sai, TH1 đúng
 Điền màu nhà: vàng, xanh lơ, đỏ, xanh lá, trắng; điền nhà màu đỏ là người Anh
Điền đồ uống: người Anh uống sữa, xanh lá café
1
Người

Na-uy

Màu

Vàng

2

3

4

5

Đỏ

Xanh lá

Trắng

Sữa

Café

Anh
Xanh lơ

Nước
Thuốc
Con vật

B3 Thuốc: dunhill, pall mall, blue master, prince, blends
Dữ kiện 7: màu vàng dunhill
Dữ kiện 11. nuôi ngựa ở cạnh nhà thuốc Dunhill
Dữ kiện 12: Thuốc Blue master thích uống bia  chỉ có thể là số 2 hoặc 5 vì đang
trống cả 2 ô
Kết hợp dữ kiện 15. thuốc Blends có hàng xóm uống nước...
Vào cu i th k 19, Einstein ra câu đ này và nói r ng ch có nhi u nh t là 2% dân s trên th ế ế
gi i gi i đ c. B n có mu n vào con s ít i th không? N u t gi i đ c thì ch s IQ c a b n ượ ế ế ượ
không d i 140 đâu nhé.ướ
Gi thi t: ế
1. Có 5 ngôi nhà, m i nhà có m t màu khác nhau.
2. Trong m i nhà m t ng i có qu c t ch khác nhau. ư
3. M i c dân ch thích m t lo i n c u ng, hút thu c m t hãng và nuôi m t con v t trong nhà. ư ướ
4. C 5 c dân không có cùng thích m t lo i n c u ng, hút thu c cùng m t hãng hay nuôi cùng ư ướ
m t con v t trong nhà nh ng i hàng xóm c a mình. ư ườ
Câu h i: Ai nuôi cá ?
B n có thêm các ch d n sau:
1.Ng ì Anh trong nhà màu đ .ườ
2.Ng ì Thu -đi n nuôi chó.ườ
3.Ng ì Đan-m ch thích u ng trà.ườ
4.Ngôi nhà màu xanh lá cây n m bên trái ngôi nhà màu tr ng.
5.Ng ì nhà màu xanh lá cây thích u ng cà phê.ườ
6.Ng ì hút thu c hi u Pall Mall nuôi chim.ườ
7. Ng ì nhà màu vàng hút thu c hi u Dunhill.ườ
8. Ng ì nhà n m gi a thích u ng s a.ườ
9.Ng ì Na-uy nhà đ u tiên.ườ
10.Ng ì hút thu c hi u Blends c nh nhà ng ì có nuôi mèo.ườ ườ
11.Ng ì có nuôi ng a c nh nhà ng ì hút thu c hi u Dunhill.ườ ườ
12.Ng ì hút thu c hi u Blue Master thích u ng bia.ườ
13.Ng ì Đ c hút thu c hi u Prince.ườ
14.Ng ì Na-uy c nh nhà màu xanh l .ườ ơ
15.Ng ì hút thu c hi u Blends có ng ì hàng xóm thích u ng n c khoáng.ườ ườ ướ
Lời giải chi tiết
Dữ kiện 9 cho thấy ng Nauy ở nhà đầu tiên
Bước 1. Nhìn vào màu nhà: đỏ, vàng, xanh lá, xanh lơ, trắng
- dữ kiện 14: Nauy cạnh nhà xanh lơ xanh lơ số 2
- Dữ kiện 4: xanh lá nằm bên trái màu trắng
xanh lá và trắng nằm trong khoảng số 3, 4, 5.
Dữ kiện 1: người Anh ở nhà màu đỏ, k phải số 1 vì số 1 là Nauy ng Nauy nhà màu
vàng
có 2 trg hợp xảy ra với thứ tự nhà:
TH1: vàng, xanh lơ, đỏ, xanh lá, trắng TH2: vàng, xanh lơ, xanh lá, trắng,
đỏ
1 2 3 4 5
lời giải câu đố hóc búa của Albert Einstein - Trang 2
lời giải câu đố hóc búa của Albert Einstein - Người đăng: happyday-ta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
lời giải câu đố hóc búa của Albert Einstein 9 10 526