Ktl-icon-tai-lieu

Lợi ích của Balance Scorecard

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lợi ích của Balance Scorecard
Giáo sư Robert Kaplan và David Norton đã xây dựng
balanced scorecard để giúp chuyển tầm nhìn và chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp thành kế hoạch
hành động.

Kĩ thuật này biến việc lên kế hoạch chiến lược trở
thành xương sống của bất kì doanh nghiệp nào. 2 vị
giáo sư đã chỉ ra rằng việc phân tích các chỉ số tài
chính, vốn chỉ là xem xét lại hiệu quả hoạt động đã
xảy ra và không thể hỗ trợ đưa ra các quyết định đầu
tư dài hạn. Những con số đó không thể hiện giá trị
một doanh nghiệp có thể tạo ra trong tương lai.

Balanced scorecard sử dụng phương pháp tiếp cận
tổng hợp nhằm phân tích quy trình thu thập và xử lý
thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư hay
những vấn đề khác. Ngoài ra, nó cũng đề cao tầm
quan trọng của thông tin phản hồi từ phía khách
hàng, nhà cung cấp và nhân viên, cũng như những

quy trình liên quan tới dữ liệu, công nghệ và sự đổi
mới nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Balanced scorecard được xây dựng dựa trên các ý
tưởng quản trị khác, ví dụ như quản trị chất lượng
toàn diện (TQM) với mục đích tạo ra một công cụ
quản trị chiến lược. Sự khác biệt chính giữa balanced
scorecard và các phương pháp quản trị khác là việc
sử dụng triệt để thông tin phản hồi từ quy trình kinh
doanh nội bộ cho tới kết quả của các chiến lược kinh
doanh thông qua đó xác định và hiểu rõ hơn đâu là
vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải.

Áp dụng công cụ này đòi hỏi phải thay đổi tư duy rất
nhiều. Việc thu thập và chia sẻ thông tin toàn diện về
doanh nghiệp trong môi trường văn hóa doanh
nghiệp xem thông tin là sức mạnh đòi hỏi sự thay đổi
đáng kể về hành vi và thái độ làm việc.

Bên cạnh đó, trở nên có trách nhiệm với kết quả tạo
ra sẽ đòi hỏi nhân viên phải tăng cường khả năng học

hỏi lẫn nhau và trong những tình huống cụ thể. Sẽ có
người cảm thấy rất khó khăn khi chấp nhận làm việc
trong một môi trường “mở” như vậy.

Bạn cần biết gì?

Balanced scorecard có thật sự tạo thêm giá trị

Dựa vào nguyên tắc “cái gì đo lường được sẽ thực
hiện được”, doanh nghiệp sẽ cảm thấy dễ dàng tập
trung hơn vào những mục tiêu kinh doanh theo thứ tự
ưu tiên bằng phương pháp balanced scorecard.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng doanh nghiệp nào thường
xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động sẽ kinh doanh
hiệu quả hơn những doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp cần thiết lập mức độ ưu tiên cho
những nỗ lực và nguồn lực của mình, kĩ thuật này,
cũng là một nguyên tắc chỉ ra cách quản lí và kêu gọi
mọi người tham gia vào quy trình đưa ra quyết định.

Làm sao có thể khích lệ n...
Lợi ích của Balance Scorecard
Giáo sư Robert Kaplan và David Norton đã xây dựng
balanced scorecard để giúp chuyển tầm nhìn và chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp thành kế hoạch
hành động.
Kĩ thuật này biến việc lên kế hoạch chiến lược trở
thành xương sống của bất kì doanh nghiệp nào. 2 v
giáo sư đã chỉ ra rằng việc phân tích các chỉ số tài
chính, vốn chỉ là xem xét lại hiệu quả hoạt động đã
xy ra và không thể hỗ trợ đưa ra các quyết định đầu
tư dài hạn. Những con số đó không thể hiện giá trị
một doanh nghiệp có thể tạo ra trong tương lai.
Balanced scorecard sử dụng phương pháp tiếp cận
tổng hợp nhằm phân tích quy trình thu thập và xử lý
thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư hay
những vấn đề khác. Ngoài ra, nó cũng đề cao tầm
quan trọng của thông tin phản hồi từ phía khách
hàng, nhà cung cấp và nhân viên, cũng như những
Lợi ích của Balance Scorecard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lợi ích của Balance Scorecard - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lợi ích của Balance Scorecard 9 10 589