Ktl-icon-tai-lieu

Lợi thế cạnh tranh: Một số cơ sở lý thuyết và việc vận dụng vào điều kiện Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
24

Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 1.2008

lîi thÕ c¹nh tranh: mét sè c¬ së lý thuyÕt
vμ viÖc vËn dông vμo ®iÒu kiÖn viÖt nam hiÖn nay
§inh ThÞ Th¬m(*)
§èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lμ nh÷ng n−íc gÇn nh−
chØ thuÇn tóy dùa vμo lîi thÕ s½n cã nh−: tμi nguyªn, nh©n c«ng,…
®Ó cã ®−îc t¨ng tr−ëng ë giai ®o¹n võa qua- trong ®ã cã ViÖt Nam,
th× viÖc n©ng cao tÝnh c¹nh tranh ®Ó tham gia s©u réng vμo nÒn
kinh tÕ toμn cÇu hãa hiÖn nay ®ang lμ mét trong nh÷ng −u tiªn
hμng ®Çu. Néi dung bμi viÕt tËp trung ph©n tÝch vμ lμm râ nh÷ng
lý thuyÓn cæ ®iÓn còng nh− hiÖn ®¹i vÒ lîi thÕ c¹nh c¹nh; nh÷ng ý
kiÕn cña c¸c chuyªn gia vÒ lîi thÕ c¹nh tranh ®èi víi tr−êng hîp
ViÖt Nam, trªn c¬ së ®ã cã thÓ vËn dông vμo tr−êng hîp ViÖt Nam,
gióp ViÖt Nam tËn dông ®−îc tèt h¬n nh÷ng lîi thÕ s½n cã vμ t¹o
dùng nh÷ng lîi thÕ míi trong ph¸t triÓn.

1. Mét sè c¬ së lý thuyÕt

VÒ quan ®iÓm ®−îc h−ëng lîi th«ng
qua th−¬ng m¹i quèc tÕ, trong lý thuyÕt
lîi thÕ tuyÖt ®èi cña m×nh, Adam Smith
(1723 - 1790), nhμ kinh tÕ chÝnh trÞ häc
vμ triÕt gia ®¹o ®øc häc vÜ ®¹i ng−êi
Scotland, kh¼ng ®Þnh r»ng, nhê thùc
hiÖn chuyªn m«n ho¸, n−íc cã lîi thÕ
tuyÖt ®èi sÏ ®−îc h−ëng lîi trong trao ®æi
víi n−íc kh¸c s¶n phÈm mμ n−íc ®ã s¶n
xuÊt hiÖu qu¶ nhÊt. TiÕp sau ®ã, lîi thÕ
so s¸nh ®−îc Robert Torrens (®−îc xem
lμ ng−êi ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm nμy)
®Ò cËp ®Õn vμo n¨m 1815 trong mét bμi
viÕt vÒ viÖc trao ®æi ngò cèc gi÷a Anh vμ
Ba Lan. Tuy vËy, cã ®ãng gãp lín nhÊt
cho lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh lμ David
Ricardo (1772-1823), mét trong nh÷ng
nhμ kinh tÕ cæ ®iÓn ng−êi Anh, ng−êi ®·
®−a ra nh÷ng gi¶i thÝch mang tÝnh hÖ
thèng trong cuèn s¸ch xuÊt b¶n n¨m

1817 - “Nh÷ng nguyªn lý kinh tÕ chÝnh trÞ
vμ thuÕ kho¸”. Theo «ng, trong th−¬ng m¹i
quèc tÕ, lîi thÕ so s¸nh ®−îc hiÓu lμ “lîi thÕ
®¹t ®−îc trong th−¬ng m¹i quèc tÕ, khi c¸c
quèc gia tËp trung chuyªn m«n ho¸ s¶n
xuÊt vμ trao ®æi nh÷ng mÆt hμng cã bÊt lîi
nhá nhÊt hoÆc nh÷ng mÆt hμng cã lîi lín
nhÊt th× tÊt c¶ ®Òu cïng ®−îc lîi” (7).∗
MÊy tr¨m n¨m qua, tiÕn triÓn cña
th−¬ng m¹i quèc tÕ ®· cho thÊy tÇm
quan träng cña lîi thÕ so s¸nh ®èi víi
t¨ng tr−ëng kinh tÕ quèc gia. HÇu hÕt
c¸c nhμ kinh tÕ ®Òu dùa trªn lý thuyÕt
lîi thÕ so s¸nh cña David Ricardo ®Ó
®¸nh gi¸ tÝnh c¹nh tranh vμ hiÖu qu¶
cña mét nÒn kinh tÕ, vμ thõa nhËn r»ng:
tÊt c¶ c¸c n−íc tham gia vμo trao ®æi
quèc tÕ, ngay c¶ nh÷ng n−íc kh«ng cã
®−îc lîi thÕ tuyÖt ®èi nh−ng cã lîi thÕ so
(∗)

TS. ViÖn Th«ng tin KHXH

Lîi thÕ c¹nh tranh: mét sè...

s¸nh vμ thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ trong
s¶n xuÊt ...
24 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 1.2008
lîi thÕ c¹nh tranh: mét sè c¬ së lý thuyÕt
vμ viÖc vËn dông vμo ®iÒu kiÖn viÖt nam hiÖn nay
§inh ThÞ Th¬m
(*)
§èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lμ nh÷ng níc gÇn nh
chØ thuÇn tóy dùa vμo lîi thÕ s½n cã nh: tμi nguyªn, nh©n c«ng,
®Ó cã ®îc t¨ng trëng ë giai ®o¹n võa qua- trong ®ã cã ViÖt Nam,
th× viÖc n©ng cao tÝnh c¹nh tranh ®Ó tham gia s©u réng vμo nÒn
kinh tÕ toμn cÇu hãa hiÖn nay ®ang lμ mét trong nh÷ng u tiªn
hμng ®Çu. Néi dung bμi viÕt tËp trung ph©n tÝch vμ lμm râ nh÷ng
lý thuyÓn cæ ®iÓn còng nh hiÖn ®¹i vÒ lîi thÕ c¹nh c¹nh; nh÷ng ý
kiÕn cña c¸c chuyªn gia vÒ lîi thÕ c¹nh tranh ®èi víi trêng hîp
ViÖt Nam, trªn c¬ së ®ã cã thÓ vËn dông vμo trêng hîp ViÖt Nam,
gióp ViÖt Nam tËn dông ®îc tèt h¬n nh÷ng lîi thÕ s½n cã vμ t¹o
dùng nh÷ng lîi thÕ míi trong ph¸t triÓn.
1. Mét sè c¬ së lý thuyÕt
VÒ quan ®iÓm ®îc hëng lîi th«ng
qua th¬ng m¹i quèc tÕ, trong lý thuyÕt
lîi thÕ tuyÖt ®èi cña m×nh, Adam Smith
(1723 - 1790), nhμ kinh tÕ chÝnh trÞ häc
vμ triÕt gia ®¹o ®øc häc vÜ ®¹i ngêi
Scotland, kh¼ng ®Þnh r»ng, nhê thùc
hiÖn chuyªn m«n ho¸, níc cã lîi thÕ
tuyÖt ®èi sÏ ®îc hëng lîi trong trao ®æi
víi níc kh¸c s¶n phÈm mμ níc ®ã s¶n
xuÊt hiÖu qu¶ nhÊt. TiÕp sau ®ã, lîi thÕ
so s¸nh ®îc Robert Torrens (®îc xem
lμ ngêi ®Çu tiªn ®a ra kh¸i niÖm nμy)
®Ò cËp ®Õn vμo n¨m 1815 trong mét bμi
viÕt vÒ viÖc trao ®æi ngò cèc gi÷a Anh vμ
Ba Lan. Tuy vËy, cã ®ãng gãp lín nhÊt
cho lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh lμ David
Ricardo (1772-1823), mét trong nh÷ng
nhμ kinh tÕ cæ ®iÓn ngêi Anh, ngêi ®·
®a ra nh÷ng gi¶i thÝch mang tÝnh hÖ
thèng trong cuèn s¸ch xuÊt b¶n n¨m
1817 - Nh÷ng nguyªn lý kinh tÕ chÝnh trÞ
vμ thuÕ kho¸. Theo «ng, trong th¬ng m¹i
quèc tÕ, lîi thÕ so s¸nh ®îc hiÓu lμ lîi thÕ
®¹t ®îc trong th¬ng m¹i quèc tÕ, khi c¸c
quèc gia tËp trung chuyªn m«n ho¸ s¶n
xuÊt vμ trao ®æi nh÷ng mÆt hμng cã bÊt lîi
nhá nhÊt hoÆc nh÷ng mÆt hμng cã lîi lín
nhÊt th× tÊt c¶ ®Òu cïng ®îc lîi (7).
MÊy tr¨m n¨m qua, tiÕn triÓn cña
th¬ng m¹i quèc tÕ ®· cho thÊy tÇm
quan träng cña lîi thÕ so s¸nh ®èi víi
t¨ng trëng kinh tÕ quèc gia. HÇu hÕt
c¸c nhμ kinh tÕ ®Òu dùa trªn lý thuyÕt
lîi thÕ so s¸nh cña David Ricardo ®Ó
®¸nh gi¸ tÝnh c¹nh tranh vμ hiÖu qu¶
cña mét nÒn kinh tÕ, vμ thõa nhËn r»ng:
tÊt c¶ c¸c níc tham gia vμo trao ®æi
quèc tÕ, ngay c¶ nh÷ng níc kh«ng cã
®îc lîi thÕ tuyÖt ®èi nhng cã lîi thÕ so
()
TS. ViÖn Th«ng tin KHXH
Lợi thế cạnh tranh: Một số cơ sở lý thuyết và việc vận dụng vào điều kiện Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lợi thế cạnh tranh: Một số cơ sở lý thuyết và việc vận dụng vào điều kiện Việt Nam hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lợi thế cạnh tranh: Một số cơ sở lý thuyết và việc vận dụng vào điều kiện Việt Nam hiện nay 9 10 61