Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 21

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
haïnh phuùc nhaát tron...
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
228
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT
KHUOÂN MAËT MYÕ NHAÂN
Lôùp sa moûng ñöôïc veùn leân cao.
Tieåu Phi töôûng seõ ñöôïc ngaém moät khuoân maët raïng rôõ nhö tieân nöõ, khoâng ngôø töø
sau lôùp sa hieän ra, laïi laø moät khuoân maët cuûa quyû ma.
Khoâng moät khoaûng da naøo treân khuoân maët ñöôïc veïn toaøn, töøng veát seïo chaèng
chòt choàng leân nhau, raên ruùm nhaên nhíu, y nhö lôùp phuùn thaïch do hoûa dieäm sôn
phun leân vaø ñoâng ñaëc laïi.
Khoâng coù nguõ quan, chaân maøy cuõng khoâng noát, tröø vaønh moâi hoàng thaém coøn
nguyeân veïn, taát caû khuoân maët coøn laïi chæ laø moät khoái thòt loài loõm ñoû hoûn, xaáu xa
ñeán deã sôï vôùi nhöõng loå ñen ñen saâu hoaém.
Vaø töø ñoâi moâi hoàng coøn nguyeân aáy, tieáng noùi vaãnphaùt ra thaät dòu daøng:
-Baây giôø tuùc haï ñaõ maõn nguyeän roài chöù ?
Tieåu Phi khoâng khoûi caûm thaáy luùng tuùng:
-Taïi haï … taïi haï thaät khoâng ngôø …
Thu Linh Toá khoâng ñeå chaøng troïn caâu, noùi tieáp:
-Baây giôø tuùc haï haún ñaõ hieåu taïi sao chæ mình Nhaäm Töø vaø tuùc haï nhìn thaáy
khuoânmaët ta thoâi. Chæ vì maët ta sôùm ñaõ bò huûy hoaïi. Theo ta nghó, treân ñôøi naøy
tuyeät khoâng moät coâ gaùi naøo baèng loøng ñeå ngöôøi khaùc nhìn boä maët ñaõ thaønh xaáu xí
cuûa mình, phaûi theá khoâng ?
Gioïng noùi cuûa naøng tuy thaät bình thaûn döûng döng, nhöng söï döûng döng vaø bình
thaûn ñoù caøng laøm cho Tieåu Phi theâm xa xoùt.
Chöa bao giôø chaøng bieát cuùi ñaàu tröôùc moät ai, nhöng giôø ñaây Tieåu Phi phaûi guïc
ñaàu uû ruû:
-Taïi haï thaät ñaùng cheát, taïi sao taïi haï laïi buoäc phu nhaân …
Thu Linh Toá ngaét ngang:
-Tuùc haï chaúng buoäc ta, taïi ta töï yù muoán cho tuùc haï xem !
Soùng maét naøng aùnh leân nhöõng tia dòu daøng, naøng noùi tieáp:
-Ñaùng tieác laø tuùc haï ñeán treã hai möôi naêm, ta khoâng theå cho Ñaïo Soaùi Löu
Höông xem dung maïo cuûa ta hai möôi naêm veà tröôùc. Ñieàu ñoù coá nhieân laø ñaùng tieác
cho tuùc haï, maø ta, ta cuõng chaúng khaùc gí tuùc haï !
Tieåu Phi göôïng cöôùi:
-Baát luaän dung maïo phu nhaân bieán ñoåi theá naøo, phong tö cuûa phu nhaân vaãn laø voâ
song thieân haï, taïi haï coù theå thaáy ñöôïc phong nghi cuûa phu nhaân, ñaõ laø moät ñieàu
may maén toät böïc roài.
Thu Linh Toá ñieåm nheï nuï cöôøi:
Long hổ phong vân - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 21 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 21 9 10 241