Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 11 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nguyễn Thế Nhiệm
LỰA CHỌN MÔ HÌNH, CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP
ICT ỨNG DỤNG CHO NÔNG THÔN VÙNG ĐÔNG BẮC

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thiện Chính

Phản biện 1:
…………………………………………………………
Phản biện 2:
…………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

1

MỞ ĐẦU
Nội dung nghiên cứu bao gồm:

2

CHƢƠNG 1: NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH ICT
CHO NÔNG THÔN

- Đánh giá thực trạng sự phát triển và tính sẵn sàng của

Chương 1 giới thiệu khái quát ICT cho nông thôn,

hạ tầng cơ sở ICT tại nông thôn Việt nam. Nội dung này đi sâu

nghiên cứu các đặc điểm phân vùng ICT cho nông thôn của

vào giải quyết vấn đề như công nghiệp phần mềm, các dịch vụ

Việt Nam. Nghiên cứu các mô hình ICT trên thế giới, từ đó rút

ứng dụng và phát triển nội dung ICT. Đối tượng áp dụng của

ra bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu các mô hình công

nghiên cứu này là nông thôn Việt nam nên bức tranh và những

nghệ và giải pháp ICT phù hợp cho nông thôn Việt Nam.

đặc tính của nông thôn Việt Nam cũng được phân tích và đánh

1.1 Khái quát ICT cho nông thôn
Phần này đưa ra khái niệm về ICT cho nông thôn, vai trò

giá.
- Đánh giá hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ
cho ứng dụng ICT tại nông thôn trên thế giới, trong khu vực và

của ICT đóng góp cho sự phát triển KTXH ở nông thôn.
1.2 Nghiên cứu các đặc điểm phần vùng ICT cho nông thôn

tại Việt Nam thông qua một số dự án cũng như những báo cáo

Việt Nam

đánh giá của các tổ chức như: Liên minh viễn thông quốc tế

Theo cấp độ phân vùng nông thôn “Địa phương”, các vùng

(ITU), chương trình hợp tác phát triển các quốc gia (UNDP),

nông thôn được phân thành 3 vùng cơ bản như hình 1.2.

ngân hàng phát triển châu Á (ADB), ngân hàng thế giới (WB),
...
Tổng hợp phân tích công nghệ và giải pháp ICT hiện
đã triển khai ở nông thôn Việt Nam. Trên cơ sở các giải pháp
này, luận văn đã đề xuất lựa chọn giải pháp, công nghệ ICT

Nông thôn
vùng xa

Nông thôn
trung gian

Nông thôn
tích hợp

Thành thị

phù hợp cho nông thôn.

Hình 1.2: Phân vùng nông thôn theo cấp độ “Địa phƣơng” hay vi mô

3

1.3 Nghiên cứu các mô hình ICT trên thế giới
Ng...
HC VIN CÔNG NGH BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
Nguyn Thế Nhim
LA CHN MÔ HÌNH, CÔNG NGH VÀ GII PHÁP
ICT NG DỤNG CHO NÔNG THÔN VÙNG ĐÔNG BẮC
Chuyên ngành: K thuật điện t
Mã s: 60.52.70
TÓM TT LUN VĂN THẠC SĨ
HÀ NI - 2012
Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lựa chọn mô hình, công nghệ và giải pháp ICT ứng dụng cho nông thôn vùng Đông Bắc 9 10 209