Ktl-icon-tai-lieu

Luận cứ khoa học của chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2867 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận cứ khoa học của chiến lƣợc phát triển đào
tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công
nghiệp hóa – hiện đại hóa
Nguyễn Xuân Vinh
Trƣờng Đại học Giáo dục
Luận án TS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Trần Khánh Đức, PGS.TS. Đặng Bá Lãm
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý chiến lƣợc, cơ sở lý luận và quy trình xây
dựng chiến lƣợc giáo dục nói chung và đào tạo nghề nói riêng cho cấp tỉnh/thành phố.
Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lƣợc giáo dục, chiến lƣợc phát triển giáo dục kỹ
thuật - nghề nghiệp. Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển đào tạo nghề và giải quyết
việc làm ở tỉnh Nghệ An trong thời kỳ CNH - HĐH . Xác định mục tiêu và các giải pháp
chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn CNH - HĐH. Thăm dò
tính cần thiết, khả thi và thực nghiệm một số giải pháp chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề
tỉnh Nghệ An.
Keywords: Đào tạo nghề; Chính sách giáo dục; Nghệ An

Content
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- Công tác xây dựng và thực thi chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề chƣa đƣợc các ngành,
các địa phƣơng quan tâm đúng mức.
- Đội ngũ giáo viên dạy nghề còn nhiều bất cập, cơ sở vật chất nghèo nàn, chất lƣợng đào
tạo còn thấp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển nguồn nhân lực lao động kỹ thuật trong phạm
vi cả nƣớc cũng nhƣ ở từng địa phƣơng.
- Tỉnh Nghệ An chƣa có chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
trong quá trình CNH-HĐH.
- Chƣa có công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn chiến lƣợc phát triển dạy
nghề trên địa bàn tỉnh/thành phố.
- Vấn đề giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực, phát triển đào tạo nghề đã và
đang đặt ra nhiều yêu cầu rất cấp bách cả trong những năm trƣớc mắt và lâu dài.

Với những lý do về lí luận và thực tiễn đã nêu trên, tác giả chọn đề tài: "Luận cứ khoa
học của chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn CNH-HĐH".
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Xây dựng luận cứ khoa học của chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An nhằm
định hƣớng cho việc đào tạo nghề của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn CNH-HĐH.
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu:
Chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An.
3.2. Đối tƣợng nghiên cứu:
Luận cứ khoa học của phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn CNH-HĐH.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Công tác đào tạo nghề tỉnh Nghệ An còn nhiều yếu kém, bất cập và đối mặt với nhiều
thách thức trƣớc yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc...
Lun c khoa hc ca chiến lƣợc phát trin đào
to ngh tnh Ngh An trong giai đoạn công
nghip hóa hiện đại hóa
Nguyn Xuân Vinh
Trƣờng Đại hc Giáo dc
Lun án TS ngành: Qun giáo dc; Mã s: 62 14 05 01
Ngƣời ng dn: PGS.TS. Trần Khánh Đức, PGS.TS. Đng Bá Lãm
m bảo v: 2010
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lun v qun chiến lƣợc, sở lun và quy trình y
dng chiến lƣc giáo dục nói chung đào tạo ngh nói riêng cho cp tnh/thành ph.
Kinh nghim quc tế v xây dng chiến lƣợc go dc, chiến lƣợc phát trin go dc k
thut - ngh nghiệp. Đánh gthực trng nhu cu phát triển đào to ngh và gii quyết
vic làm tnh Ngh An trong thi k CNH - HĐH . Xác định mc tiêu và các gii pháp
chiến lƣợc phát triển đào to ngh tnh Ngh An trong giai đon CNH - HĐH. Thăm
tính cn thiết, kh thi và thc nghim mt s gii pháp chiến lƣợc phát triển đào to ngh
tnh Ngh An.
Keywords: Đào to ngh; Chính sách giáo dc; Ngh An
Content
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
- ng tác xây dng và thc thi chiến lƣợc phát triển đào tạo ngh chƣa đƣc các nnh,
các địa phƣơng quan tâm đúng mức.
- Đội ngũ giáo viên dạy ngh còn nhiu bt cập, cơ sở vt cht nghèo nàn, chất lƣợng đào
to còn thp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cu phát trin ngun nhân lực lao động k thut trong phm
vi c ớc cũng nhƣ ở từng địa phƣơng.
- Tnh Ngh An chƣa chiến lƣợc pt triển đào to ngh gn vi gii quyết vic làm
trong quá trình CNH-HĐH.
- Chƣa ng trình nghiên cu v sở lun thc tin chiến lƣợc phát trin dy
ngh trên đan tnh/thành ph.
- Vấn đề gii quyết vic làm và phát trin ngun nhân lc, phát triển đào tạo ngh đã
đang đặt ra nhiu yêu cu rt cp bách c trong những năm trƣớc mt và lâu dài.
Luận cứ khoa học của chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận cứ khoa học của chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Luận cứ khoa học của chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa 9 10 424