Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn "Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch"

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN
Lêi nãi ®Çu

Ngµnh dÖt may ®ang cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu
quèc gia v× nã phôc vô nhu cÇu tÊt yÕu cña con ngêi, gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu
viÖc lµm cho lao ®éng x· héi vµ t¹o ®iÒu kiÖn c©n b»ng xuÊt nhËp khÈu.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh Anh, Ph¸p,
NhËt... tríc ®©y, còng nh Hµn Quèc, §µi Loan, Singapore... hiÖn nay ®Òu ®·
tr¶i qua bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm dÖt may nh lµ
mét ngµnh xuÊt khÈu chÝnh.
ë ViÖt Nam, ngµnh dÖt may còng ®· sím ph¸t triÓn vµ trong c¸c n¨m
qua ®îc quan t©m ®Çu t, më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr¶i qua nh÷ng bíc
th¨ng trÇm do nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ trêng quèc tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong
níc, ®Õn nay, ngµnh dÖt may ®· t¹o ®îc sù æn ®Þnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho bíc
ph¸t triÓn míi.
§Ó thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tõ nay
®Õn n¨m 2005, 2010, ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung cÇn cã tèc ®é t¨ng trëng
b×nh qu©n 15%/n¨m trong ®ã giai ®o¹n ®Çu c«ng nghiÖp ho¸, ngµnh dÖt
may lµ mét trong c¸c ngµnh cÇn cã tèc ®é t¨ng trëng cao h¬n, nh»m ®¶m
b¶o môc tiªu t¨ng trëng chung, gi¶m dÇn sù chªnh lÖch víi c¸c níc trong
vïng khi níc ta ®· hoµ nhËp thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ.
Riªng lÜnh vùc xuÊt khÈu, níc ta cßn kÐm xa c¸c níc l¸ng giÒng cïng
®iÒu kiÖn, trong ®ã ngµnh dÖt may, tuy ®· cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín so
víi c¸c ngµnh trong níc (chiÕm kho¶ng 15%) vµ cã tèc ®é t¨ng trëng kh¸
trong c¸c n¨m qua nhng vÉn cßn ë møc nhá bÐ, cha xøng víi vÞ trÝ cña mét
ngµnh xuÊt khÈu chñ yÕu cña ®Êt níc. V× vËy, yªu cÇu cÊp b¸ch cho ngµnh
dÖt may lµ ph¶i t×m gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu trong
nh÷ng n¨m tíi

THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN
V× lý do nªu trªn nªn luËn v¨n nµy em sÏ ®i vµo xem xÐt thùc tr¹ng
cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®Ó tõ ®ã rót ra ®îc
nh÷ng nguyªn nh©n vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p cho ngµnh trong lÜnh vùc xuÊt
khÈu vµo riªng nhãm thÞ trêng phi h¹n ng¹ch. Víi ®Ò tµi cô thÓ: "Mét sè
gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo
c¸c thÞ trêng phi h¹n ng¹ch”. KÕt cÊu luËn v¨n bao gåm:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo c¸c
thÞ trêng phi h¹n ng¹ch thêi gian qua
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m thóc ®¶y xuÊt khÈu hµng
dÖt may cña ViÖt Nam vµo c¸c thÞ trêng phi h¹n ng¹ch
LuËn v¨n nµy ®îc hoµn thµnh díi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Th¹c sü
Ng« ThÞ TuyÕt Mai vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña viÖn Ngiªn cøu
chÝnh s¸ch chiÕn lîc c«ng...
THUVIENNET.VN
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Ngµnh dÖt may ®ang trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu
quèc gia phôc nhu cÇu tÊt yÕu cña con ngêi, gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu
viÖc lµm cho lao ®éng x· héi vµ t¹o ®iÒu kiÖn c©n b»ng xuÊt nhËp khÈu.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh Anh, Pp,
NhËt... tríc ®©y, còng nh Hµn Quèc, §µi Loan, Singapore... hiÖn nay ®Òu ®·
tr¶i qua bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xuÊt khÈu nh÷ng n phÈm dÖt may nh
mét ngµnh xuÊt khÈu chÝnh.
ë ViÖt Nam, ngµnh dÖt may còng ®· sím ph¸t triÓn vµ trong c¸c n¨m
qua ®îc quan t©m ®Çu t, réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr¶i qua nh÷ng bíc
th¨ng trÇm do nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ trêng quèc tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong
níc, ®Õn nay, ngµnh dÖt may ®· t¹o ®îc sù æn ®Þnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho bíc
ph¸t triÓn míi.
§Ó thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nay
®Õn n¨m 2005, 2010, ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung cÇn cã tèc ®é t¨ng trëng
b×nh qu©n 15%/n¨m trong ®ã giai ®o¹n ®Çu c«ng nghiÖp ho¸, ngµnh dÖt
may mét trong c¸c ngµnh cÇn tèc ®é t¨ng trëng cao h¬n, nh»m ®¶m
b¶o môc tiªu t¨ng trëng chung, gi¶m dÇn chªnh lÖch víi c¸c níc trong
vïng khi níc ta ®· hoµ nhËp thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ.
Riªng lÜnh vùc xuÊt khÈu, níc ta cßn kÐm xa c¸c níc l¸ng giÒng cïng
®iÒu kiÖn, trong ®ã ngµnh dÖt may, tuy ®· kim ng¹ch xuÊt khÈu lín so
víi c¸c ngµnh trong níc (chiÕm kho¶ng 15%) tèc ®é t¨ng trëng kh¸
trong c¸c n¨m qua nhng vÉn cßn ë møc nhá bÐ, cha xøng víi vÞ trÝ cña mét
ngµnh xuÊt khÈu chñ yÕu cña ®Êt níc. vËy, yªu cÇu cÊp b¸ch cho ngµnh
dÖt may ph¶i t×m gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu trong
nh÷ng n¨m tíi
THUVIENNET.VN
Luận văn "Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn "Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch" - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Luận văn "Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch" 9 10 693