Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Một số giải pháp góp phần năng cao chất lượng cho vay trungdài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Nam Đàn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Tr­êng §¹i häc
Vinh

LUẬN VĂN
KHOA KINH TẾ
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Đề tài: Một số giải phỏp gúp phần nõng cao chất lượng
cho vay trung-dài hạn tại chi nhỏnh ngõn hàng
No&PTNT huyện Nam Đàn

SVTH: L­u ThÞ Thu HuyÒn

Líp 49B2TCNH 1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Tr­êng §¹i häc
Vinh

Danh mục các chữ viết tắt:
- No&PTNT: nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- NHNo&PTNT: ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- NHTM: ngân hàngthương mại.
- NHNN: ngân hàng nhà nước.
- NHTƯ: ngân hàng trung ương.
- PGD : phòng giao dịch.
- KD

: kinh doanh.

- KDNH: kinh doanh ngoại hối.
- ROE : lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu.
- SXKD : sản xuất kinh doanh.
- KQKD: kết quả kinh doanh.
- CP

:cổ phần.

- DNNN: doanh nghiệp nhà nước.
- TNHH: trách nhiệm hữu hạn.
- DNTN: doanh nghiệp tư nhân.
- DNBQ: dư nợ bình quân.
- DSTN : doanh số thu nợ.
- DSCV : doanh số cho vay.
- TN

: thu nhập.

SVTH: L­u ThÞ Thu HuyÒn

Líp 49B2TCNH 2

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Tr­êng §¹i häc
Vinh

Danh mục tài liệu tham khảo:
Để hoàn thành đề tài này thỡ trong quỏ trỡnh thực tập tại ngõn hàng
No&PTNT Nam Đàn, em đó sử dụng một số tài liệu sau:
1. Cẩm nang ngõn hàng nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn Nam Đàn –
NHNo&PTNT Nam Đàn.
2. Bỏo cỏo kết quả hoạt động SXKD – Phũng tớn dụng NHNo&PTNT
Nam Đàn.
3. Một số tài liệu khỏc do phũng hành chớnh nhõn sự NHNo&PTNT Nam
Đàn cung cấp.

SVTH: L­u ThÞ Thu HuyÒn

Líp 49B2TCNH 3

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Tr­êng §¹i häc
Vinh

Mục lục

Trang

Phần mở đầu............................................................................................... 5
1. .Tớnh cấp thiết của đề tài..................................................................... 5
2. .Mục tiờu nghiờn cứu .......................................................................... 5
3. .Đối tượng và phạm vi nghiờn cứu ...................................................... 6
4. .Phương phỏp nghiờn cứu.................................................................... 6
5. .Bố cục ................................................................................................ 6
Phần 1: Tổng quan về ngõn hàng nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn
huyện Nam Đàn .......................................................................................... 7
1.1 Lịch sử hỡnh thành và quỏ trỡnh phỏt triển của NHNo&PTNT huyện
Nam Đàn ................................................................................................ 7
1.1.1 Lịch sử hỡnh thành NHNo&PTNT ...
o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc
Vinh
SVTH: Lu ThÞ Thu HuyÒn Líp 49B2TCNH 1
LUẬN VĂN
KHOA KINH T
NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Đề tài: Một số giải phỏp gúp phần nõng cao chất lượng
cho vay trung-dài hạn tại chi nhỏnh ngõn hàng
No&PTNT huyn Nam Đàn
Luận văn: Một số giải pháp góp phần năng cao chất lượng cho vay trungdài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Nam Đàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Một số giải pháp góp phần năng cao chất lượng cho vay trungdài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Nam Đàn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Một số giải pháp góp phần năng cao chất lượng cho vay trungdài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Nam Đàn 9 10 461