Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại AGRIBANK - Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4994 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B
TRƯ NG

GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T TP. H

CHÍ MINH



NGUY N H NG CHÂU

LU N VĂN TH C SĨ KINH T

TP. H

CHÍ MINH – NĂM 2008

1

B
TRƯ NG

GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T TP. H

CHÍ MINH



NGUY N H NG CHÂU

Chuyên ngành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng
Mã s :

60 – 31 – 12

LU N VĂN TH C SĨ KINH T
Ngư i hư ng d n khoa h c:
PGS.TS Tr n Huy Hoàng
TP. H

CHÍ MINH – NĂM 2008

2

L I CAM OAN
Tôi cam oan ây là

tài nghiên c u mang tính

c l p c a cá nhân.

Lu n văn ư c hoàn thành sau quá trình h c t p, nghiên c u th c ti n, kinh
nghi m b n thân và dư i s hư ng d n c a th y PGS.TS Tr n Huy Hoàng.
Lu n văn này chưa ư c ai công b dư i b t kỳ hình th c nào.
Tác gi

Nguy n H ng Châu

3

M CL C
Trang
Trang ph bìa .................................................................................................................. 1
L i cam oan ................................................................................................................... 2
Danh m c các ch vi t t t ............................................................................................... 6
Danh m c các b ng bi u dùng trong lu n văn ................................................................ 7
L im

u ...................................................................................................................... 8

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V
DNVVN TRONG HO T

R I RO VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG

NG C A NHTM ........................................................ 10

1.1.

Nh ng r i ro trong ho t

ng ngân hàng ...................................................... 10

1.2.

R i ro tín d ng ................................................................................................. 11

1.2.1. Khái ni m ........................................................................................................... 11
1.2.2. Nguyên nhân c a r i ro tín d ng ........................................................................ 12
1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan .............................................................................. 12
1.2.2.2. Nguyên nhân ch quan .................................................................................. 13
1.2.3. Tác

ng c a r i ro tín d ng .............................................................................. 15

1.2.3.1.

i v i ngân hàng ........................................................................................ 15

1.2.3.2.

i v i n n kinh t ............................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỒNG CHÂU
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại AGRIBANK - Khu vực TP.Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại AGRIBANK - Khu vực TP.Hồ Chí Minh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại AGRIBANK - Khu vực TP.Hồ Chí Minh 9 10 803