Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI"

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4761 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI SAU KHI
CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ THỊ

Chuyên ngành : Kinh tế tài chính – Ngân hàng
Mã số : 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG

TP.Hồ Chí Minh - Năm 2008

2

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------- -------------

LỜI CAM ĐOAN
Toàn bộ nội dung luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ những tài liệu
tham khảo và việc làm thực tế của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội và làm theo hướng dẫn
của người hướng dẫn khoa học theo qui định.
Bản thân tự thu thập thông tin và dữ liệu của SHB từ đó chọn lọc những thông tin
cần thiết nhất để phục vụ cho đề tài.
Tôi xin cam đoan với đề tài “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên
đô thị” là không sao chép từ luận văn, luận án của ai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về
lời cam đoan của mình trước nhà trường và những qui định pháp luật.
Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2008
Người cam đoan
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

-

ALCO: Ủy ban quản lý tài sản có, tài sản nợ

-

ATM : máy rút tiền tự động

-

CH: Cơ hội

-

CNTT: Công nghệ thông tin

-

ĐM: Điểm mạnh

-

ĐY: Điểm yếu

-

NC: Nguy cơ

-

SHB: Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội

-

NCB: Ngân hàng Nhơn Ái

-

NHTM : Ngân hàng thương mại

-

TMCP : Thương mại cổ phần

-

WTO: Tổ chức thương mại thế giới

-

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ

BẢNG BIỂU
- Bảng 1: Thị phần của ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam từ
2004-2007
- Bảng 2: Nguồn vốn huy động
- Bảng 3: Dư nợ tín dụng từ năm 2005-2007
- Bảng 4: Cơ cấu dư nợ theo hình thức cho vay năm 2005-2007
- Bảng 5: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
- Bảng 6 : Doanh thu của ngân hàng từ 2005-2007
- Bảng 7: Chi phí của ngân hàng từ 2005-2007
- Bảng 8: Lợi nhuận của ngân hàng từ 2005-2007
- Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005-2007
ĐỒ THỊ
- Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ năm 2005-2007
- Biểu đồ 2: Tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế tại thời điểm năm 2007
- Biểu đồ 3: Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2005-2007
- Biểu đồ 4: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2005-2007

5

MỤC LỤC
Trang

MỞ ĐẦU
1

Nội dung và mục tiêu nghiên cứu………………………………………….

01

1.1 Nội dung nghiên cứu. ………………………………………………………..

02

1.2 ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
NGUYN TH HNG NGC
NÂNG CAO NĂNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MI C PHN SÀI GÒN - HÀ NI SAU KHI
CHUYN ĐỔI T NGÂN HÀNG NÔNG THÔN LÊN ĐÔ TH
Chuyên ngành : Kinh tế tài chính – Ngân hàng
Mã s : 60.31.12
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
PGS.TS TRN HUY HOÀNG
TP.H Chí Minh - Năm 2008
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI" - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI" 9 10 118