Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên để thực tập tốt nghiệp:
Khoa Marketing
LỜI NÓI ĐẦU
Marketing ngày nay đã trở thành một cuộc dựa trên quyền sơ hữu thông tin
nhiều hơn là quyền sở hữu những tài nguyên khác .Các đối thủ cạnh tranh có thể
bắt chước nhau về trang thiết bị sản phẩm và các qui trình sản xuất kinh doanh
nhưng họ không thể sao chép thông tin và chât xám của nhau.Dung lượng thông tin
của công ty có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh chiến lược cho công ty đó.
Các công ty cũng phải phát triển khai những cơ chế hữu hiệu để tìm kiếm
thông tin mới .Việc thu thập lưu trữ truyền bá thông tin rất tốn thời gian và tiền
bạc. Các nhà nghiên cứu thị trường đã tìm ta những kỹ thuật phức tạp để thu thập
thông tin mới cũng như quản lý thông tin hiện có. Dưới đây chúng ta có thể nói
đến ba vấn đề.
Công ty cần những loại thông tin gì để có thể đưa ra các quyết định Marketing
sáng suốt hơn ?.
Có những phương pháp chủ dạo nào trong việc thu thập những thông tin cần
thiết .
Làm thế nào để quản lý thông tin của công ty một cách hiệu quả nhất để các
nhà lập quyết định của công ty có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với những
: ”thông tin vàng”?.
Chính vì những điều đó mà em chọn đề tài này:” Làm chuyên đê thực tập cho
mình”
Em mong rằng với việc xây dựng một hệ thống thông tin và nghiên cứu
Marketing trong công ty xây dựng công nghiệp phần nào tối ưu được những thông
tin thu thập và sử dung có hiệu quả hơn cho những nhà quản trị của công ty.
Em chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thế Trung và
cán bộ công ty trong việc thu thập thông tin từ phía công ty để em có thể hoàn
thành đợt thực tập tốt nghiệp.

Chuyên để thực tập tốt nghiệp:
Khoa Marketing
Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Hệ thốngthông tin và nghiên cứu Marketing Một bộ phận không thể
thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội.
Chương II: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tổ chức thu thập
thông tin- Nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp-HN.
Chương III:Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây
dựng công nghiệp Hà - Nội.
Hà Nôi ngày 20 tháng 5 năm 2004
Sinh viên thực tập: Trịnh Quốc Việt

Chuyên để thực tập tốt nghiệp:
Khoa Marketing
CHƯƠNG I
HỆ THỐNGTHÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING
MỘT BỘ PHẬN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng công
nghiệp Hà Nội.
Khi mới thành lập (5/19...
Chuyên để thc tp tt nghip:
Khoa Marketing
LI NÓI ĐẦU
Marketing ngày nay đã tr thành mt cuc da trên quyn sơ hu thông tin
nhiu hơn là quyn s hu nhng tài nguyên khác .Các đối th cnh tranh có th
bt chước nhau v trang thiết b sn phm và các qui trình sn xut kinh doanh
nhưng h không th sao chép thông tin và chât xám ca nhau.Dung lượng thông tin
ca công ty có th to ra li thế cnh tranh chiến lược cho công ty đó.
Các công ty cũng phi phát trin khai nhng cơ chế h
u hiu để tìm kiếm
thông tin mi .Vic thu thp lưu tr truyn bá thông tin rt tn thi gian và tin
bc. Các nhà nghiên cu th trường đã tìm ta nhng k thut phc tp để thu thp
thông tin mi cũng như qun lý thông tin hin có. Dưới đây chúng ta có th nói
đến ba vn đề.
Công ty cn nhng loi thông tin gì để có th đưa ra các quyết định Marketing
sáng sut hơn ?.
Có nh
ng phương pháp ch do nào trong vic thu thp nhng thông tin cn
thiết .
Làm thế nào để qun lý thông tin ca công ty mt cách hiu qu nht để các
nhà lp quyết định ca công ty có th d dàng và nhanh chóng tiếp cn vi nhng
: ”thông tin vàng”?.
Chính vì nhng điu đó mà em chn đề tài này:” Làm chuyên đê thc tp cho
mình”
Em mong rng vi vic xây dng mt h thng thông tin và nghiên cu
Marketing trong công ty xây dng công nghip ph
n nào ti ưu được nhng thông
tin thu thp và s dung có hiu qu hơn cho nhng nhà qun tr ca công ty.
Em chân thành cám ơn s hướng dn tn tình ca thy Nguyn Thế Trung và
cán b công ty trong vic thu thp thông tin t phía công ty để em có th hoàn
thành đợt thc tp tt nghip.
Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng 9 10 630