Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm du lịch Hà Nội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3894 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lời nói đầu
Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào muốn
tồn và phát triển đều phảI vận dụng Marketing vào trong quá trình kinh doanh.
Trung tâm Du lịch Hà Nội tuy mới thành lập nhưng trong quá trình hoạt động kinh
doanh đã vận dụng các chính sách Marketing một cách có hiệu quả.
Tuy nhiên để vận dụng các chính sách Marketing- MIX một cách có hiệu quả
nhất cũng là một đIều không dễ dàng. Ban giám đốc Công ty và Trung tâm Du lịch
Hà Nội luôn chú trọng tới các chính sách Marketing- Mix trong việc hoạch định
chiến lược và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp. Trung tâm Du
lịch Hà Nội luôn nhận thức được tầm quan trọng của Marketing và các chính sách
Marketing-Mix. Bởi lẽ sản phẩm của Trung tâm là mang tính tiêu dùng khó nhận
biết được trước chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ sử dụng các chính sách
Marketing- Mix một cách hợp lý kích thích được tính hữu hình của sản phẩm của
mình phần nào đó giúp khách du lịch nhận biết được sản phẩm của trung tâm.
Chính vì sự quan trọng đó của việc vận dụng chính sách Marketing- Mix trong kinh
doanh nên đề tàI của em là “Vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung
tâm Du lịch Hà Nội”. Với kiến thức còn có hạn chế, em xin được nghiên cứu về đề
tàI này tại Trung tâm để được hiểu biết thêm.
Đề tàI bố cục gồm:
Chương I: Marketing và các chính sách Marketing-mix trong kinh doanh lữ
hành
Chương II: Thực trạng vận dụng các chính sách Marketing tại Trung tâm Du
lịch Hà Nội
Chương III: Một số kiến nghị và giảI pháp
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô bác trong Trung tâm du lịch Hà Nội
cùng cô giáo hướng dẫn Vương Quỳnh Thoa đã giúp đỡ tận tình để em hoàn thành
chuyên đề này.

Chương I
Marketing và các chính sách Marketing-mix
trong kinh doanh lữ hành

1

I. Hoạt động kinh doanh lữ hành
1. KháI niệm kinh doanh lữ hành
“ Kinh doanh lữ hành (Tour Operators Business) là việc thực hiện các hoạt
động nghiên cứu thị trường, thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hay từng
phần, quảng cáo và bán các chương trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các trung
gian hoặc văn phòng đại diện, tổ chức thực hiện chương trình và hướng dẫn du lịch.
Các doanh nghiệp lữ hành đương nhiên được phép tổ chức mạng lưới đại lý lữ
hành”.
2. Hoạt động kinh doanh lữ hành
Với việc hiểu kinh doanh lữ hành là việc nghiên cứu thị trường, thiết lập các
chương trình trọn gói hay từng phần. Việc nghiên cứu thị trường gồm cả đầu vào và
đầu ra. Đầu vào là việc nghiên cứu các tuyến đIểm du lịch, danh lam thắng cảnh,
các dịch...
1
Li nói đầu
Trong nn kinh tế th trường, bt k mt doanh nghip kinh doanh nào mun
tn và phát trin đều phI vn dng Marketing vào trong quá trình kinh doanh.
Trung tâm Du lch Hà Ni tuy mi thành lp nhưng trong quá trình hot động kinh
doanh đã vn dng các chính sách Marketing mt cách có hiu qu.
Tuy nhiên để vn dng các chính sách Marketing- MIX mt cách có hiu qu
nht cũng là mt đIu không d dàng. Ban giám đốc Công ty và Trung tâm Du lch
Hà Ni luôn chú trng t
i các chính sách Marketing- Mix trong vic hoch định
chiến lược và đưa ra phương hướng hot động kinh doanh phù hp. Trung tâm Du
lch Hà Ni luôn nhn thc được tm quan trng ca Marketing và các chính sách
Marketing-Mix. Bi l sn phm ca Trung tâm là mang tính tiêu dùng khó nhn
biết được trước cht lượng sn phm ca mình. Ch s dng các chính sách
Marketing- Mix mt cách hp lý kích thích được tính hu hình ca sn phm ca
mình phn nào đó giúp khách du lch nh
n biết được sn phm ca trung tâm.
Chính vì s quan trng đó ca vic vn dng chính sách Marketing- Mix trong kinh
doanh nên đề tàI ca em là “Vn dng các chính sách Marketing-mix ti Trung
tâm Du lch Hà Ni”. Vi kiến thc còn có hn chế, em xin được nghiên cu v đề
tàI này ti Trung tâm để được hiu biết thêm.
Đề tàI b cc gm:
Chương I
: Marketing và các chính sách Marketing-mix trong kinh doanh l
hành
Chương II
: Thc trng vn dng các chính sách Marketing ti Trung tâm Du
lch Hà Ni
Chương III
: Mt s kiến ngh và giI pháp
Em xin chân thành cm ơn các anh ch, cô bác trong Trung tâm du lch Hà Ni
cùng cô giáo hướng dn Vương Qunh Thoa đã giúp đỡ tn tình để em hoàn thành
chuyên đề này.
Chương I
Marketing và các chính sách Marketing-mix
trong kinh doanh l hành
Luận văn vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm du lịch Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm du lịch Hà Nội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Luận văn vận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm du lịch Hà Nội 9 10 878