Ktl-icon-tai-lieu

Luật đại cương

Được đăng lên bởi khantran_128
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUAÄT ÑAÏI CÖÔNG
Quan Heä Phaùp Luaät
I. Khaùi nieäm :
_ QHXH ñeå coù theå trôû thaønh QHPL thì
phaûi ñöôïc caùc nhaø laøm luaät tuyeân
boá, coâng nhaänïa vaøo nhöõng yeáu toá keát quaû, nhöõng nhu caàu keát quaû taát
yeáu cuûa cuoäc soáng.
Ngöôøi – ngöôøi
->
QHXH
->
QHPL
_ QHPL laø nhöõng QHXH ñöôïc ñieàu chænh
baèng quy phaïm phaùp luaät .
chí ldaáu hieäu quan troïng QHPL (yù chí cuûa chuû theå phaûi
phuø hôïp vôùi yù
chí cuûa nhaø nöôùc).
_ Ñaëc ñieåm :
+ QHXH laø nhöõng QHPL (quan heä thöøa
keá, quan heä lao ñoäng…) khi ñöôïc
caùc nhaø laøm luaät coâng nhaän, tuyeân boá. Nhöõng quan heä ñaõ hình thaønh
nhöng luaät phaùp chöa hoaëc khoâng ñeà caäp, cuõng khoâng phaûi laø QHPL
(quan heä ñoàng tính, quan heä chôi huïi…).
+ YÙ chí cuûa chuû theå phaûi phuø hôïp vôùi
yù chí cuûa nhaø laøm luaät ( quan heä keát
hoân, quan heä hôïp ñoàng…)
+ Caùc chuû theå coù quyeàn vaø nghóa vuï hôïp lyù ñöôïc
nhaø nöôùc baûo ñaûm baèng
söï cöôõng cheá.
II. Caáu thaønh QHPL :
1. Chuû theå QHPL : laø ñeå chæ caùc beân tham gia QHPL nhaèm thöïc hieän caùc
quyeàn vaø nghóa vuï do luaät quy ñònh.
_ Moãi chuû theå coù theå laø 1 ngöôøi,
1 taäp hôïp ngöôøi coù toå chöùc nhaân danh caù
nhaân mình hay caû toå chöùc tham gia QHPL.
_ Ñieàu kieän ñeå trôû thaønh chuû theå QHPL ñoøi hoûi caù nhaân, t chöùc phaûi coù
naêng löïc chuû theå.
_ Naêng löïc chuû theå goàm :
+ Naêng löïc phaùp luaät : laø khaû naêng cuûa chuû theå höôûng caùc quyeàn vaø
nghóa vuï do luaät quy ñònh.
+ Naêng löïc haønh vi : laø khaû naêng cuûa chuû theå ñöôïc nhaø nöôùc thöøa nh
baèng chính haønh vi cuûa mình xaùc laäp.
Vd : khi xin vieäc caùc coâng ty yeâu
caàu toát nghieäp ÑH, ngaønh, naêm kinh
nghieäm
Æyeâu caàu ñoù chính laø ñoøi hoûi veà NLHV.
Luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật đại cương - Người đăng: khantran_128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Luật đại cương 9 10 298