Ktl-icon-tai-lieu

Luật đất đai

Được đăng lên bởi trungcvbt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: LUẬT ĐẤT ĐAI
Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? (1đ/câu)
a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.
b) Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất vào m ục đích phù h ợp v ới quy
hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li ền v ới
đất.
c) Người sử dụng đất hợp pháp thì có quyền được bồi thường về đất khi Nhà n ước thu
hồi đất để sử dụng vào lợi ích công cộng.
d) Tổ chức kinh tế trong nước thuê đất của Nhà nước một cách hợp pháp sau ngày
1/7/2004 thì không có quyền sử dụng đất để góp vốn.
e) Quyền của chủ thể sử dụng đất không thay đổi nếu không thay đ ổi v ề đ ối t ượng s ử
dụng đất.
Câu 2: Tình huống
Doanh nghiệp ABC là tổ chức kinh tế trong nước. Doanh nghi ệp này đang s ử d ụng lô đ ất có
diện tích 1000 mét vuông để làm kho chứa hàng, nhưng chưa được cấp gi ấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Hỏi:
a) Doanh nghiệp có được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s ở hữu
nhà và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên không? Nêu cơ sở pháp lí và gi ải thích t ại
sao? (1,75 đ)
b) Trong trường hợp doanh nghiệp ABC được cấp giấy chứng nhận quyền s ử dụng đ ất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, doanh nghi ệp có quy ền s ử d ụng
quyền sử dụng đất để góp vốn không? Nêu cơ sở pháp lí và giải thích vì sao? (1,75 đ)
c) Em đánh giá như thế nào về các quy định của pháp luật đến vi ệc c ấp Gi ấy chứng
nhận hoặc (và) quyền góp vốn? (1,25 đ).
HẾT
Bài giải: (tham khảo)
Câu 1:
a) Nhận định sai
Theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2003 thì đất đai thu ộc s ở h ữu toàn dân do Nhà n ước
đại diện chủ sở hữu, như vậy đất đai sẽ được chủ sỡ hữu của nó là toàn dân thông qua đ ại
diện là nhà nước thực hiện quyền đinh đoạt theo khoản 2 đi ều này bao gồm: Quyết đ ịnh m ục
đích sử dụng thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định v ề hạn m ức giao đ ất và
thời hạn giao đất; quyết định giao đất, cho thue đ ất, thu h ồi đất, cho phép chuy ển m ục đích
sử dụng đất; định giá đất. Tóm lại, chủ sở hửu đất đai chỉ thực hiện các quyền đinh đoạt của
mình chỉ khi có sự phê duyệt của người đại diện của mình - nhà nước.
Nhận định đúng phải là: Chủ sở hữu đất đai có quyền định đoạt đ ất đai thông qua ng ười đ ại
diện là nhà nước.
b) Nhận định sai.
Người đang sử dụng đất phải thỏa mãn các điều kiện pháp luật quy đ ịnh m ới đ ước c ấp gi ấy
chứng nhận quyền s...
Môn: LU T Đ T ĐAI
Câu 1: Nh n đ nh sau đây đúng hay sai? (1đ/câu)
a) Ch s h u Đ t đai có quy n đ nh đo t đ t b ng cách bán, t ng cho đ t.
b) Ng i đang s d ng đ t n u nhu c u s d ng đ t vào m c đích phù h p v i quyườ ế
ho ch s d ng đ t đã đ c c quan nhà n c có th m quy n phê duy t thì đ c c p ượ ơ ướ ượ
gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, quy n s h u nhà tài s n khác g n li n v i
đ t.
c) Ng i s d ng đ t h p pháp thì quy n đ c b i th ng v đ t khi Nhà n c thuườ ượ ườ ướ
h i đ t đ s d ng vào l i ích công c ng. ể ử
d) T ch c kinh t trong n c thuê đ t c a Nhà n c m t cách h p pháp sau ngày ế ướ ướ
1/7/2004 thì không có quy n s d ng đ t đ góp v n.
e) Quy n c a ch th s d ng đ t không thay đ i n u không thay đ i v đ i t ng s ế ượ
d ng đ t.
Câu 2: Tình hu ng
Doanh nghi p ABC t ch c kinh t trong n c. Doanh nghi p này đang s d ng đ t ế ướ
di n tích 1000 mét vuông đ làm kho ch a hàng, nh ng ch a đ c c p gi y ch ng nh n ư ư ượ
quy n s d ng đ t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i đ t. H i:
a) Doanh nghi p có đ c quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, quy n s h u ượ
nhà và tài s n khác g n li n v i đ t nêu trên không? Nêu c s pháp lí và gi i thích t i ơ
sao? (1,75 đ)
b) Trong tr ng h p doanh nghi p ABC đ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t,ườ ượ
quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i đ t, doanh nghi pquy n s d ng
quy n s d ng đ t đ góp v n không? Nêu c s pháp lí và gi i thích vì sao? ơ ở (1,75 đ)
c) Em đánh giá nh th nào v các quy đ nh c a pháp lu t đ n vi c c p Gi y ch ngư ế ế
nh n ho c (và) quy n góp v n? (1,25 đ).
H T
Bài gi i: (tham kh o)
Câu 1:
a) Nh n đ nh sai
Theo quy đ nh t i Đi u 5 Lu t Đ t đai 2003 thì đ t đai thu c s h u toàn n do Nhà n c ướ
đ i di n ch s h u, nh v y đ t đai s đ c ch s h u c a toàn dân thông qua đ i ư ượ
di n là nhà n c th c hi n quy n đinh đo t theo kho n 2 đi u này bao g m: Quy t đ nh m c ướ ế
đích s d ng thông qua quy ho ch, k ho ch s d ng đ t; quy đ nh v h n m c giao đ t ế
th i h n giao đ t; quy t đ nh giao đ t, cho thue đ t, thu h i đ t, cho phép chuy n m c đích ế
s d ng đ t; đ nh giá đ t. Tóm l i, ch s h u đ t đai ch th c hi n các quy n đinh đo t c a
mình ch khi có s phê duy t c a ng i đ i di n c a mình - nhà n c. ườ ướ
Nh n đ nh đúng ph i là: Ch s h u đ t đai có quy n đ nh đo t đ t đai thông qua ng i đ i ườ
di n là nhà n c. ướ
b) Nh n đ nh sai.
Ng i đang s d ng đ t ph i th a mãn các đi u ki n pháp lu t quy đ nh m i đ c c p gi yườ ướ
ch ng nh n quy n s d ng đ t, quy n s h u nhà tài s n khác g n li n v i đ t (đi u 50,
Luật đất đai - Trang 2
Luật đất đai - Người đăng: trungcvbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Luật đất đai 9 10 2