Ktl-icon-tai-lieu

Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho Martingale

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1919 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho
Martingale
Trần Văn Huyến
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã số: 60 46 15
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết về Martingale (những khái niệm và kết quả cơ bản);
các dạng hội tụ và một số định lý hội tụ quan trọng của Martingale, chẳng hạn định lý
hội tụ Doob, hàm đặc trưng và mối quan hệ của chúng với hàm phân phối. Trình bày
về luật yếu số lớn và luật mạnh số lớn cho Martingale. Giới thiệu chi tiết hai định lý
đó là: Định lý “bất đẳng thức hàm bình phương”. Đây là bất đẳng thức làm cơ sở cho
việc đánh giá và nghiên cứu các định lý giới hạn như luật số lớn và luật giới hạn trung
tâm. Định lý thứ hai là định lý dùng để xấp xỉ tương đương giữa các phương sai điều
kiện và tổng bình phương, mà đó là một trong những phần lý thuyết chính để nghiên
cứu các Martingale. Trình bày những kết quả chính các luật giới hạn trung tâm cho
Martingale như sự mở rộng của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và kết quả dạng
Raikov. Đây là một phát hiện quan trọng trong việc nghiên cứu các Martingale thông
qua các tổng bình phương các hiệu của chúng
Keywords: Toán học; Lý thuyết xác suất thống kê; Luật số lớn; Bất đẳng thức hàm
bình phương
Content
I. Chương I: Những kiến thức chuẩn bị.
1. Định nghĩa về Martingale.
1.1. Martingale trên.
1.2. Martingale dưới,
1.3. Martingle
2. Các ví dụ về Martingale.
3. Thời điểm Markov và thời điểm dừng.
4. Hiệu Martingale.
4.1. Định nghĩa hiệu Martingale.
4.2. Cách xây dựng dãy hiệu Martingale từ dãy Martingale ban đầu và ngược lại cách xây
dựng dãy Martingale từ dãy các hiệu Martingale đã cho.
5. Martingale bình phương khả tích.
6. Các dạng hội tụ.
6.1. Hội tụ hầu chắc chắn.
6.2. Hội tụ theo xác suất.

6.3. Mối quan hệ giữa hội tụ theo xác suất và hội tụ hầu chắc chắn.
6.4. Hội tụ theo trung bình.
- Tính khả tích đều.
- Hội tụ theo trung bình cấp p.
- Điều kiện cần và đủ để một dãy biến ngẫu nhiên hội tụ trung bình cấp 1.
- Mối quan hệ giữa hội tụ trung bình và hội tụ theo xác suất.
6.5. Hội tụ theo phân phối: Định nghĩa và mối quan hệ giữa hội tụ theo phân phối và hội
tụ theo xác suất
7. Các định lý về sự hội tụ Martingale.
1. Định lý hội tụ Doob.
2. Định lý hội tụ trong Lp .
3. Định lý hội tụ trong L1 .
8. Hàm đặc trưng.
4. Định nghĩa và các tính chất.
5. Mối quan hệ giữa hàm đặc trưng và hàm phân phối: Định lý về mối quan hệ tương
đương và tính duy nhất giữa hàm đặc trưng v...
Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho
Martingale
Trần Văn Huyến
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
số: 60 46 15
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng
m bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết về Martingale (những khái niệm và kết quả cơ bản);
các dạng hội tvà một số định hội tụ quan trọng của Martingale, chẳng hạn định lý
hội tụ Doob, hàm đặc trưng mi quan hệ của chúng với m phân phi. Trình y
về luật yếu số lớn luật mạnh số lớn cho Martingale. Giới thiệu chi tiết hai đnh
đó là: Định “bất đẳng thức hàm bình phương”. Đây bất đẳng thức làm sở cho
việc đánh giá và nghiên cứu các định lý giới hạn như luật số lớnluật giới hạn trung
tâm. Định thhai đnh ng để xấp xỉ tương đương giữa các phương sai điều
kiện tổng bình phương, mà đó là một trong những phần thuyết chính để nghiên
cứu các Martingale. Tnh bày những kết quả chính các luật giới hạn trung tâm cho
Martingale như sự mở rộng của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và kết quả dạng
Raikov. Đây một phát hiện quan trọng trong việc nghiên cứu các Martingale thông
qua các tổng bình phương các hiệu của chúng
Keywords: Toán học; thuyết xác suất thống ; Luật số lớn; Bất đẳng thức m
bình phương
Content
I. Chương I: Nhng kiến thc chun b.
1. Định nghĩa về Martingale.
1.1. Martingale trên.
1.2. Martingale dưới,
1.3. Martingle
2. Các ví d v Martingale.
3. Thời điểm Markov và thời đim dng.
4. Hiu Martingale.
4.1. Định nghĩa hiu Martingale.
4.2. Cách xây dng dãy hiu Martingale t dãy Martingale ban đầu và ngược li cách xây
dng dãy Martingale t dãyc hiệu Martingale đã cho.
5. Martingale bình phương khả tích.
6. Các dng hi t.
6.1. Hi t hu chc chn.
6.2. Hi t theo xác sut.
Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho Martingale - Trang 2
Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho Martingale - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho Martingale 9 10 314