Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết chung về thị trường mở

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn 1: lý thuyÕt chung vÒ thÞ trêng më
1. Kh¸i niÖm chung vÒ nghiÖp vô thÞ trêng më
Sau cuéc suy tho¸I kinh n¨m 1920-1921, côc tr÷ liªn bang MÜ-
NHTW (viÕt t¾t FED) thiÕu vèn nghiªm träng, nguån thu nhËp tríc ®ã cña
FED chñ yÕu thu nghiÖp chiÕt khÊu, nhng do hËu qu¶ cña cuéc khñng
ho¶ng kinh ®· lµm lîng tiÒn vay chiÕt khÊu gi¶m sót, dÉn tíi gi¶m nguån
thu. FED tiÒn ®µnh bu«n b¸n chøng kho¸n kiÕm l·i ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng
cña m×nh. Trong khi thùc hiÖn mua chøng kho¸n, bçng nhiªn c¸c nhµ ®iÒu
hµnh thÞ trêng tiÒn tÖ ph¸t hiÖn thÊy tr÷ trong c¸c ng©n hµng t¨ng lªn cßn
c¸c kho¶n cho vay tiÒn göi t¨ng lªn gÊp béi. KÕt qu nµy ®îc FED rót ra
mét bµi häcÝch thùc t×nh viÖc mua b¸n chøng kho¸n sinh l·i cã
thÓ lµm thay ®æi c¬ sè tiÒn nh¹y bÐn nhÊt. ThuËt ng÷ “thÞ trêng lÇn ®Çu
tiªn xuÊt hiÖn ë vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ XX khi nghiÖp vô nµy b¾t
®Çu ®îc thi hµnh. C¸c nghiÖpcña ng©n hµng trung ¬ngvÒ thÞ trêng
so víi c¸c c«ng kh¸cph¹m vi réng nhÊt níc nµy cã thÞ trêng giÊy
cã gi¸ lín nhÊt . ë Anh nghiÖp vô TTM ®ãng vai trß quan träng tõ nh÷ng n¨m
30. Ng©n hµng Raykh §øc b¾t ®Çu thi hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõ n¨m 1933.
NghiÖp vô thÞ trêng më (NVTTM)g× ? MÆc dï kh¸i niÖm TTM ®· ®-
îc chóng ta tiÕp cËn tõ thêi kú ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng cho ®Õn nay, song
®Ó tlßi c©u hái nµy vÉn kh«ng Ýt ngêi m¬ hå. §Ó tr¶ lêi c©u hái trªn h·y tiÕp
cËn víi mét sè quan ®iÓm vÓ NVTTM nh sau:
Theo quan ®iÓm cña níc Anh: “NVTTM viÖc NHTW mua b¸n tr¸i
phiÕu dµi h¹n cña ChÝnh phñ trªn thÞ trêng tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m ®Ó lµm t¨ng
hoÆc gi¶m møc cho vay cña ng©n hµng. Khi mua trªn thÞ trêng më, NHTW sÏ
thanh to¸n cho c¸c nh©n tæ chøc ®· n tr¸i phiÕu cho nã. NVTTM
Lý thuyết chung về thị trường mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết chung về thị trường mở - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Lý thuyết chung về thị trường mở 9 10 785