Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2423 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo
lường rủi ro tài chính
Lê Đức Thọ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã số: 60 46 15
Người hướng dẫn: TS.Trần Trọng Nguyên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko
(1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại,
hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị.
Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài
chính, mô hình đo lường rủi ro.

Keywords: Đo lường; Rủi ro tài chính; Xác suất; Thống kê toán
học

Content
Luận văn có cấu trúc 2 chương:
Chương 1: Tập trung làm rõ các kết quả chính của lý thuyết cực trị. Các định lý, bổ
đề các hệ quả cho phần ứng dụng chương 2. Trình bày các phân phối cực trị, xấp xỉ
hàm phân phối vượt ngưỡng, mô hình cực trị cho khối cực đại, điều kiện cần và đủ
để một hàm phân F nằm trong miền hấp dẫn của hàm phân phối G.
1. Chứng minh định lý nổi tiếng Fisher and Tippet (1928), Gnedenko (1943))
phân loại hàm cực trị.
2 Miền hấp dẫn của một phân phối G.
3 Hàm phân phối vượt ngưỡng
4 Phân phối Pareto tổng quát
5 Hàm phân vị
6 Biểu đồ QQ-PP
7 Ứơc lượng các mô hình cực trị

8 Một số mô hình cực trị mở rộng và mối lien hệ các mô hình
Chương 2: Úng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rủi ro tài chính
Mô hình đo lường rủi ro
Tham số hoá biến lợi nhuận và biến thua lỗ
Một số phương pháp tính các độ rủi ro
Phương pháp tính giá trị rủi ro trong đầu tư vốn
Ứng dụng lý thuyết cực trị trong mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng
khoán
7. Áp dụng EVT để đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ACB.
I. Các kết quả chính của luận văn đạt được:
II.

2.2 Khái quát về đo lường rủi ro và độ đo rủi ro chặt chẽ
2.2.1 Khái quát về đo lường rủi ro
Trong quản trị rủi ro tài chính hiện đại nếu chỉ đơn thuần dựa vào các chính sách
định tính thì chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải hình thành và phát triển các phương
pháp để lượng hoá mức rủi ro và tổn thất tài chính. Rủi ro thực chất là phản ánh tính
không chắc chắn của kết quả nên người ta thường sử dụng phân phối xác suất để đo
lường rủi ro. Cho đến nay đã có nhiều chỉ tiêu và phương pháp đo lường rủi ro tài chính
đang được áp dụng. Mô hình Giá trị rủi ro (Value at Risk-VaR) được sử dụng khá phổ
biến trong quản trị rủi ro thị trường của danh mục. Mặc dù vậy, VaR vẫn có những hạn
chế trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Do đó, mới đây một số tác giả đã sử dụng
độ đ...
 t cc tr  ng d  
ng ri ro 
c Th
ng i hc Khoa hc T 
Luc
: 60 46 15
ng dn: TS.Trn Tr
o v: 2011
Abstract: 
(1943) v c trm v min hp dn ci,
 Q--c tr.
ng dt cc tr ng r
ng ri ro.
Keywords: ng; R   ;  t; Th  
hc
Content
Lung:
Chng 1: Tp trung l r c kt qu ch ca l thuyt cc tr. 
  qu cho phn ng dng chng 2. i cc tr, xp x
i vt ngc tr cho khi cc u kin c
 mm trong min hp dn ci G.
1 . Chi ting Fisher and Tippet (1928), Gnedenko (1943))
c tr.
2 Min hp dn ca mt phn phi G.
3 H phn phi vt ngng
4 Phn phi Pareto tng qu
5 H phn v
6 Biu  QQ-PP
7 c lng c m h cc tr
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính 9 10 829