Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Dow

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Saga Communication

Lý thuyết Dow - nền tảng của phân tích kĩ thuật
Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường. Mặc dù nó thường bị
coi là trễ so với thị trường và bị những người chống đối dựa vào đó để chỉ trích nhưng nó vẫn
được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng. Rất nhiều người, dù ít hay nhiều có sử
dụng lý thuyết này cho việc đề ra cho riêng mình một quan điểm đầu tư đều không nhận ra một
điều là bản chất của Lý thuyết Dow là hoàn toàn mang “tính kỹ thuật”.
Cơ sở để xây dựng cũng như đối tượng nghiên cứu của lý thuyết chính là những biến động của
bản thân thị trường (thể hiện trong chỉ số trung bình của thị trường) và không hề dựa trên cùng cơ
sở của Phân tích cơ bản là các thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong những ghi chép của người đầu tiên đề ra lý thuyết này, ông Charles. H. Dow, có rất nhiều
điều chứng tỏ rằng tác giả không hề nghĩ lý thuyết của mình sẽ trở thành một công cụ dùng cho dự
báo thị trường chứng khoán hay thậm chí nó đã trở thành một hướng dẫn chung cho các nhà đầu
tư. Những ghi chép ấy chỉ nói lên rằng ông muốn lý thuyết của mình thành một thước đo biến động
chung của thị trường. Dow thành lập công ty “Dịch vụ thông tin tài chính Dow-Jones” và được mọi
người biết đến với việc tìm ra chỉ số bình quân thị trường chứng khoán. Những nguyên lý căn bản
của học thuyết (ngày nay được đặt theo tên ông) đã được ông phác thảo ra trong một bài nghiên
cứu mà ông viết cho “Tạp Chí Phố Wall”. Sau khi Dow chết, năm 1902, người kế tục ông làm biên
tập cho tờ nhật báo, William. P. Hamilton, đã tiếp tục việc nghiên cứu lý thuyết này, sau 27 năm
nghiến cứu và viết các bài báo, ông đã tổ chức và câu trúc lại thành Lý thuyết Dow như ngày nay.
Tìm hiểu về lý thuyết của Dow, trước tiên ta phải nghiên cứu đến chỉ số trung bình của thị trường.
Nhìn chung giá chứng khoán của tất cả các công ty đều cùng lên và xuống, tuy nhiên một số cổ
phiếu lại chuyển động theo hướng ngược lại xu thế chung của các cổ phiếu khác cho dù là chỉ
trong vài ngày hoặc vài tuần. Thực tế cho thấy khi thị trường lên giá thì giá của một số chứng
khoán tăng nhanh hơn những chứng khoán khác, còn khi thị trường xuống giá thì một số chứng
khoán giảm giá nhanh chóng trong khi có một số khác lại tăng lên, nhưng thực tế vẫn chứng minh
rằng hầu như tất cả các chứng khoán đều dao động theo cùng một xu thế chung.
Cùng với những cố gắng nghiên cứu của mình, Charles Dow là người đã đưa ra khái niệm về “chỉ
số giá bình quân” nhằm phả...
Saga Communication
Kinh Doanh Là Văn Minh
www.saga.vn
Trang 1
Lý thuyết Dow - nn tng ca phân tích kĩ thut
Lý thuyết Dow là cơ s đầu tiên cho mi nghiên cu kĩ thut trên th trường. Mc dù nó thường b
coi là tr so vi th trường và b nhng người chng đối da vào đó để ch trích nhưng nó vn
được đông đảo nhng người có quan tâm đến và tôn trng. Rt nhiu người, dù ít hay nhiu có s
dng lý thuyết này cho vic đề ra cho riêng mình mt quan đim đầu tư đều không nhn ra mt
điu là bn cht ca Lý thuyết Dow là hoàn toàn mang “tính k thut”.
Cơ s để xây dng cũng như đối tượng nghiên cu ca lý thuyết chính là nhng biến động ca
bn thân th trường (th hin trong ch s trung bình ca th trường) và không h da trên cùng cơ
s ca Phân tích cơ bn là các thng kê hot động kinh doanh ca doanh nghip.
Trong nhng ghi chép ca người đầu tiên đề ra lý thuyết này, ông Charles. H. Dow, có rt nhiu
điu chng t rng tác gi không h nghĩ lý thuyết ca mình s tr thành mt công c dùng cho d
báo th trường chng khoán hay thm chí nó đã tr thành mt hướng dn chung cho các nhà đầu
tư. Nhng ghi chép y ch nói lên rng ông mun lý thuyết ca mình thành mt thước đo biến động
chung ca th trường. Dow thành lp công ty “Dch v thông tin tài chính Dow-Jones” và được mi
người biết đến vi vic tìm ra ch s bình quân th trường chng khoán. Nhng nguyên lý căn bn
ca hc thuyết (ngày nay được đặt theo tên ông) đã được ông phác tho ra trong mt bài nghiên
cu mà ông viết cho “Tp Chí Ph Wall”. Sau khi Dow chết, năm 1902, người kế tc ông làm biên
tp cho t nht báo, William. P. Hamilton, đã tiếp tc vic nghiên cu lý thuyết này, sau 27 năm
nghiến cu và viết các bài báo, ông đã t chc và câu trúc li thành Lý thuyết Dow như ngày nay.
Tìm hiu v lý thuyết ca Dow, trước tiên ta phi nghiên cu đến ch s trung bình ca th trường.
Nhìn chung giá
chng khoán ca tt c các công ty đều cùng lên và xung, tuy nhiên mt s c
phiếu li chuyn động theo hướng ngược li xu thế chung ca các c phiếu khác cho dù là ch
trong vài ngày hoc vài tun. Thc tế cho thy khi th trường lên giá thì giá ca mt s chng
khoán tăng nhanh hơn nhng chng khoán khác, còn khi th trường xung giá thì mt s chng
khoán gim giá nhanh chóng trong khi có mt s khác li tăng lên, nhưng thc tế vn chng minh
rng hu như tt c các chng khoán đều dao động theo cùng mt xu thế chung.
Cùng vi nhng c gng nghiên cu ca mình, Charles Dow là người đã đưa ra khái nim v
ch
s giá bình quân” nhm phn ánh xu thế chung ca mt s c phiếu đại din cho th trường. Hai
loi ch s bình quân Dow-Jones được hình thành vào năm 1897 và vn còn cho đến cho đến
ngày nay được Dow tìm ra và áp dng trong các nghiên cu ca ông v xu thế chung ca th
trường. Mt trong hai loi ch s y là ch s ca 20 công ty ha xa, loi còn li gi là ch s công
nghip thuc các ngành khác bao gm 12 công ty mnh nht vào thi k đó. Con s này tăng lên
20 công ty vào năm 1916 và đến 1928 là 30 công ty.
Khi nghiên cu lý thuyết Dow có 12 nguyên lý quan trng sau:
1. Ch s bình quân th trường phn ánh tt c (tr hành động ca Chúa).
Bi vì nó phn ánh nhng hot động có liên kết vi nhau ca hàng nghìn nhà đầu tư, gm c
nhng người có kinh nghim d đoán th trường gii nht, có nhng thông tin tt nht v xu
Lý thuyết Dow - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Dow - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lý thuyết Dow 9 10 177