Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết fdi

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Khái niệm:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là sự di chuy ển
vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước
đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh và trực
tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu th ế v ề v ốn, trình
độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,…nhằm mục đích thu lợi nhuận.
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra định nghĩa về FDI như
sau:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước
(nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu t ư)
cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI
với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài
sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những
trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là “công ty m ẹ’ và các tài s ản
được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công ty”.
Về bản chất FDI là một hình thức đầu tư nước ngoài được xét trên các khía
cạnh:
- Xét trên khía cạnh về quyền sở hữu: FDI được th ực hiện với quy ền s ở hữu
về tài sản đầu tư của chủ đầu tư nước ngoài.
- Xét trên khía cạnh cán cân thanh toán: FDI th ường đ ược đ ịnh nghĩa là ph ần
tăng thêm trên giá trị sổ sách của lượng đầu tư ròng ở một quốc gia được th ức hiện
bởi nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nhà đầu tư này cũng chính là ch ủ s ở h ữu
chính và nắm quyền kiểm soát quá trình đầu tư đó.
2. Đặc điểm:
Xét về bản chất, FDI có những đặc điểm:
* FDI trở thành hình thức đầu tư chủ yếu trong đầu tư nước ngoài.
Xét về ưu thế và hiệu quả thì FDI thể hiện rõ hơn sự chuyển biến về chất
lượng trong nền kinh tế thế giới. Gắn trực tiếp với quá trình sản xuất trực ti ếp,
tham gia vào sự phân công lao động quốc tế theo chi ều sâu và t ạo thành c ơ s ở c ủa
sự hoạt động của các công ty xuyên quốc gia và các doanh nghiệp xuyên quốc tế
* FDI đang và sẽ tăng mạnh ở các nước đang phát triển
Có nhiều lý do giải thích mức độ đầu tư cao giữa các n ước công nghi ệp phát
triển với nhau nhưng có thể thấy được hai nguyên nhân chủ yếu sau:
- Thứ nhất, môi trường đầu tư ở các nước phát triển có độ tương hợp cao.
Môi trường này hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả môi trường công ngh ệ và môi
trường pháp lý.
- Thứ hai, xu hướng khu vực hoá đã thúc đẩy các n ước này xâm nh ập th ị
trường của nhau.

Từ hai lý do đó ta có thể giải thích được xu hướng tăng lên của FDI ở các
công nghiệp mới (NICs), các nước ASEAN và Trung Qu...
1. Khái ni m:
Đ u t tr c ti p n c ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là s di chuy n ư ế ướ
v n qu c t d i hình th c v n s n xu t thông qua vi c nhà đ u t m t n c ế ướ ư ướ
đ a v n vào m t n c khác đ đ u t , thi t l p c s s n xu t, kinh doanh và tr cư ư ư ế ơ
ti p tham gia qu n lý, đi u hành, t ch c s n xu t, t n d ng u th v v n, trìnhế ư ế
đ công ngh , kinh nghi m qu n lý,…nh m m c đích thu l i nhu n.
Theo T ch c Th ng m i Th gi i (WTO) đ a ra đ nh nghĩa v FDI nh ươ ế ư ư
sau:
Đ u t tr c ti p n c ngoài (FDI) x y ra khi m t nhà đ u t t m t n c ư ế ướ ư ư
(n c ch đ u t ) đ c m t tài s n m t n c khác (n c thu hút đ u t )ướ ư ượ ướ ướ ư
cùng v i quy n qu n tài s n đó. Ph ng di n qu n th đ phân bi t FDI ươ
v i các công c tài chính khác. Trong ph n l n tr ng h p, c nhà đ u t l n tài ườ ư
s n ng i đó qu n lý n c ngoài các c s kinh doanh. Trong nh ng ư ướ ơ
tr ng h p đó, nhà đ u t th ng hay đ c g i “công ty m các tài s nườ ư ườ ượ
đ c g i là “công ty con” hay “chi nhánh công ty”.ượ
V b n ch t FDI là m t hình th c đ u t n c ngoài đ c xét trên các khía ư ư ư
c nh:
- Xét trên khía c nh v quy n s h u: FDI đ c th c hi n v i quy n s h u ượ
v tài s n đ u t c a ch đ u t n c ngoài. ư ư ướ
- Xét trên khía c nh cán cân thanh toán: FDI th ng đ c đ nh nghĩa ph n ườ ượ
tăng thêm trên giá tr s sách c a l ng đ u t ròng m t qu c gia đ c th c hi n ượ ư ượ
b i nhà đ u t n c ngoài, đ ng th i nhà đ u t này cũng chính ch s h u ư ướ ư
chính và n m quy n ki m soát quá trình đ u t đó. ư
2. Đ c đi m:
Xét v b n ch t, FDI có nh ng đ c đi m:
* FDI tr thành hình th c đ u t ch y u trong đ u t n c ngoài. ư ế ư ướ
Xét v u th hi u qu thì FDI th hi n h n s chuy n bi n v ch t ư ế ơ ế
l ng trong n n kinh t th gi i. G n tr c ti p v i quá trình s n xu t tr c ti p,ượ ế ế ế ế
tham gia vào s phân công lao đ ng qu c t theo chi u sâu t o thành c s c a ế ơ
s ho t đ ng c a các công ty xuyên qu c gia và các doanh nghi p xuyên qu c t ế
* FDI đang và s tăng m nh các n c đang phát tri n ướ
Có nhi u lý do gi i thích m c đ đ u t cao gi a các n c công nghi p phát ư ướ
tri n v i nhau nh ng có th th y đ c hai nguyên nhân ch y u sau: ư ượ ế
- Th nh t, môi tr ng đ u t các n c phát tri n đ t ng h p cao. ư ư ư ươ
Môi tr ng này hi u theo nghĩa r ng bao g m c môi tr ng công ngh môiườ ườ
tr ng pháp lý.ườ
- Th hai, xu h ng khu v c hoá đã thúc đ y các n c này xâm nh p th ướ ướ
tr ng c a nhau.ườ
Lý thuyết fdi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết fdi - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lý thuyết fdi 9 10 446