Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hành vi tổ chức và lý thuyết hãng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STRAMAGIC
Monday, 12 april 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Finance

Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management
Human Resource

Slack :
Lý thuyết Hành vi tổ chức và Lý thuyết Hãng
MÆc dï ®· cã mét sè nghiªn cøu vÒ slack, tuy nhiªn c¸c nghiªn cøu nµy chñ yÕu tËp trung vµo mèi quan hÖ gi÷a slack
vµ rñi ro; rÊt Ýt nghiªn cøu xö lý ¶nh h−ëng cña slack tíi nhuËn kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¸c ®éng trùc tiÕp cña
slack ®Õn kh¶ n¨ng sinh lîi cßn cã nhiÒu tranh c·i. Theo lý thuyÕt kinh tÕ vi m«, slack ®−îc coi lµ nguån lùc l·ng phÝ,
c¸c c«ng ty cã møc slack cao sÏ ph¶i g¸nh chÞu chi phÝ lín vµ lµm cho lîi nhuËn kinh doanh bÞ suy gi¶m. Nh−ng theo
c¸ch gi¶i thÝch nµy th× mèi quan hÖ gi÷a slack vµ lîi nhuËn chØ ®−îc ph©n tÝch ë tr¹ng th¸i tÜnh vµ nã ch¼ng cã thÓ nãi
lªn ®iÒu g× vÒ t¸c ®éng cña slack tíi lîi nhuËn trong t−¬ng lai cña doanh nghiÖp.
HiÖn t¹i ®ang cã hai tr−êng ph¸i lý thuyÕt ®èi lËp nhau. Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng slack lµ mét d¹ng chi phÝ bæ sung
kh«ng cÇn thiÕt, thËm chÝ lµ nguån lùc l·ng phÝ, cÇn ph¶i c¾t gi¶m tèi thiÓu. Mét quan ®iÓm kh¸c l¹i coi slack lµ mét
thÕ m¹nh quan träng trong qu¸ tr×nh thÝch nghi vµ x©y dùng c¸c chiÕn l−îc linh ho¹t.
Lý thuyÕt hµnh vi tæ chøc kh¼ng ®Þnh r»ng, mÆc dï ph¸t sinh c¸c chi phÝ, slack cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ hÖ thèng s¶n xuÊt vµ
kü thuËt cña mét c«ng ty tr¸nh ®−îc c¸c biÕn ®éng cña m«i tr−êng vµ nh− vËy tham gia vµo qu¸ tr×nh s¸ng t¹o ra lîi
nhuËn kinh doanh (Cyert et March, 1963; Pfeffer & Salancik, 1978; Thompson, 1967). Tr¸i l¹i, lý thuyÕt h·ng cho r»ng
slack lµ mét nguån gèc cña c¸c m©u thuÉn gi÷a chñ së h÷u vµ nhµ qu¶n lý, vµ do vËy g©y ra sù kÐm hiÖu qu¶, ng¨n c¶n
tÝnh m¹o hiÓm, lµm suy gi¶m lîi nhuËn (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976).

Lý thuyÕt hµnh vi tæ chøc
Theo lý thuyÕt hµnh vi tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng ®−îc xem xÐt nh− mét sinh vËt
lu«n t×m kiÕm sù sèng cßn lµ môc ®Ých tèi cao vµ slack lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i l©u dµi.
Ngoµi viÖc thùc hiÖn bèn chøc n¨ng c¬ b¶n (xem trong bµi: Slack - nguån n¨ng l−îng dù tr÷), slack ®Æc biÖt ph¸t huy
t¸c dông trong ®iÒu kiÖn m«i tr−êng kinh doanh nhiÒu biÕn ®éng. C¸c nhµ nghiªn cøu vÒ hµnh vi tæ chøc còng nhËn
thøc râ slack liªn quan ®Õn c¸c chi phÝ v−ît tréi vµ hä còng kh«ng bªnh vùc mét tæ chøc cã møc slack cao (Galbraith,
1973). Tuy nhiªn b»ng nh÷ng quan hÖ trao ®æi phøc t¹p, lîi Ých mµ slack ®em l¹i sÏ bï ®¾p ®−îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh
vµ mét tæ chøc cã møc slack b»ng kh«ng lµ kh...
Lý thuyết hành vi tổ chức và lý thuyết hãng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lý thuyết hành vi tổ chức và lý thuyết hãng 9 10 960